Mintys iš Marijos Legiono Curijos susirinkimo

Autorius: Data: 2016-02-01 , 10:59 Spausdinti

Mintys iš Marijos Legiono Curijos susirinkimo

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalys, www.voruta.lt

 

Žiupsnelis istorinių faktų

Marijos Legionas yra tarptautinė katalikų pasauliečių draugija, įkurta 1921 m. Dubline, Airijoje. Jos įsteigėjas Pranas Duff.  1921 m. rugsėjo  7d.  jis  su grupe moterų katalikių ir kun. Michael Toher iš Dublino Arkivyskupijos įsteigė pirmąjį Marijos legiono prezidiumą. Lietuvoje pirmasis Marijos Legiono prezidiumas buvo įkurtas 1992 metais Kretingoje. Jį įkūrė pasaulietė legionierė Marytė Smilgaitė gyvenanti JAV.

 Apie Marijos legiono prezidiumų steigimą Panevėžio vyskupijoje

 O Panevėžio vyskupijoje pirmasis prezidiumas   buvo įkurtas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijoje –  1994 m. rugpjūčio  30 d.  Jo steigėjai buvo  dekanas monsinjoras kun. Jonas Balčiūnas ir legionierė, kuri tapo prezidiumo pirmininke Laimutė Leimontienė.  Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono Kurijos ,, Malonių Tarpininkė ‘‘ prezidiumas buvo įsteigtas šiek tiek vėliau –  1998 m. spalio 18 d. Kristaus Karaliaus katedros parapijoje.  Šiuo metu kurijos prezidiumą globoja Apašt. protonotaras kun. Bronius Antanaitis. Kurijos prezidiumui vadovauja nuoširdi ir dvasinga Marijos  legionierė  Zofija Zakarevičienė.  Kurijos prezidumią sudaro 10 vyskupijos  Marijos legiono prezidiumai:

  • ,, Krikščionių pagalba’’  ( Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapija ) 1994 08 30
  • ,, Motina Meilingoji’’ (Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija )  1996 12 23
  • ,, Gailestingoji motina “”  ( Panevėžio Šv. Trejybės bažnyčia ) 1998 03 25
  • ,,  Nuliūdusiųjų paguoda‘‘ ( Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija ) 1999 07 17
  • ,, Motina Bažnyčios‘‘ ( Rokiškio Šv. Mato evangelisto parapija ) 1999  11 06
  • ,, Motina Sutvėrėjo‘‘ ( Kupiškio dekanato Subačiaus  Šv. Pranciškaus Asyziečio parapija )  2001 09 25
  • ,,  Karalienė Taikos ‘‘ ( Kupišio Kristaus Žengimo į dangų parapija )  2001 10 07
  • ,, Motina  Švenčiausioji ‘‘ ( Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapija ) 2003 05 19
  • ,,  Nekalto Prasidėjimo ‘‘ (  Anykščių Šv. Mato evangelijos parapija ) 2009  02 02
  • ,,  Malonių Versmė ‘‘ ( Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija )

 2012 06 11

 Marijos legiono tikslas: Kristus pasakė savo mokiniams: “Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones.” (Mt. 28,19). Marijos legiono nariai stengiasi paklusti šiam Kristaus įsakymui – nešti visiems Gerąją Naujieną. Taip pat asmeninės pastangos siekti šventumo. Nariai pasižymi ypatinga Dievo Motinos meile ir stengiasi skatinti žmonių pamaldumą švč. M. Marijai, ragindami uoliai kalbėti Rožinio maldą.

Marijos Legionas yra dalis tų judėjimų , kurie jaučia asmeninį įsipareigojimą skleisti ar atgaivinti tikėjimą , skleidžiant ar atgaivinant pasišventimą Marijai . Todėl  jis – Legionas – visada galės kuo daugiau stengtis, kad mylint Motiną, Sūnus, kuris yra kiekvieno žmogaus kelias, tiesa ir gyvenimas, būtų vis daugiau žinomas ir mylimas.

Renkamės kiekvieną mėnesį

Tokiomis dvasinėmis mintimis vedami, kiekvieno mėnesio paskutinįjį antradienį prezidiumo atstovai  atvykstame į Panevėio Vyskupijos  Marijos Legiono Curijos ,, Malonių tarpininkė’’ susirinkimą   prie Švč. Trejybės bažnyčios klebonijos patalpose  Sodų g. Nr. 3.

Šių metų sausio  26 – ąją Marijos legionieriai pradėjo šiltu pasisveikinimu, Marijos legiono  pradinėmis   bei rožinio III d. ,, Kančios slėpiniai “” maldomis. Jas vedė Marijos legiono Curijos pirmininnkė sesė Zofija. Dvasinius skaitymus iš atmintinės p. 336 – 338  skaitė  Marijos legiono prezidiumo  ,,Malonių Versmė’’ Krekenavos Švč. Mergelės Marijos  Ėmimo į dangų parapijos  pirmininkė sesė Aldona Juozapaitienė.

Curijos susirinkimo protokolą  Nr.  174 perskaitė valdybos narė  sekretorė sesė Ona Karazienė  iš Kupiškio.

Visi susirinkimo nariai buvo supažindinti su korespondencija bei patikrintas lankomumas.  Metinę veiklos ataskaitą pateikė Marijos Legiono  prezidiumas ,,Gailestingumo Motina‘‘ ( Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios ). Ją  perskaitė šio prezidiumo pirmininkė Stefanija Misevičiūtė. Ataskaita buvo išsami ir konkreti, atspindėjo šio prezidiumo sesių marijišką dvasią  ir rūpestingumą bei apaštalavimo metodą  tarnaujant kiekvienam žmogui, kuris yra Kristaus atvaizdas.

Po prezidiumo ataskaitos buvo kalbama Catena ( kalbama susirinkimo viduryje ir kiekvieno legionieriaus kasdien ). Catena buvo pradėta priegesmiu:

 ,,Kas yra toji, kuri ateina  lyg  kad tekanti aušra, graži kaip mėnulis, rinktinė kaip saulė, narsi kaip kariuomenė, pasirengusi žygiui ?

Dvasinį žodį dvasios vadas kunigas skyrė   Dievo tarnui arkivyskupui  Pal. Jurgiui Matulaičiui

Pasibaigus Catenai, visos susikaupėme dvasiniam žodžiui. Jį tarė dvasios vadas kun. Bronius Antanaitis. Kadangi susirinkimas vyko Pal. Jurgio Matulaičio mirties dienos bei gimimo dangui iškilmių paminėjimo išvakarėse, tai kunigo dvasiniame žodyje daug vietos buvo  paskirta  Pal. Jurgio Matulaičio biografijai, įžymioms datoms, jo dvasinio gyvenimo fragmentams.  Dvasios vadas kunigas  kalbėjo, kad Palaimintojo pavyzdys uždega kiekvieno tikinčiojo širdį nuoširdžiai trokšti šventumo, ieškoti užtarimo visur ir visada. Dievo meilė ir pasiryžimas nuo pat vaikystės  suformavo Palaimintojo būdo savybes: žengti nelengvu mokslo, ligų ir  vargo keliu, dvasinę stiprybę bei ramybę, pasitikėjimą, toleranciją,  aukščiausio gėrio siekį, kasdienę atsakomybę.  Palaimintasis nuo pat vaikystės iki pat mirties nepaleido  rožančiaus iš savo rankų. Rožinio malda jį lydėjo visą gyvenimą, ji skatino Palaimintajį Jurgį Matulaitį nenurimti ir kasdienių darbų baruose ieškoti prasmingesnio gyvenimo tikslo įprasminimo. Jo dėka buvo atkurtas Marijonų vienuolynas, įkurta Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasdėjimo vargdienių seserų vienuolija. Palaimintasis  Jurgis patyręs sunkią dalią, gebėjo išreikštį rūpestį paprastiems žmonės. Dvasios vadas, baigdamas savo žodį, pasidžiaugė Panevėžio vyskupijos Marijos legiono prezidiumo veikla, kuri yra labai artima  Palaimintojo Jurgio Matulaičio krikščioniškai  veiklai  ir palinkėjo nepabūgti jokių kliūčių. Ragino rikiuotis ir aukotis bei  niekuomet nenuleisti rankų.  Nes, kaip sakė pats Palaimintasis Jurgis, visos kliūtys su Dievo meile ir Švč. Mergelės Marijos globa yra įveikiamos.  Jei bus uždarytos vienos durys, tai Dievas visuomet atvers kitas duris.   Kun. Bronius, vykstančių piligrimų  sausio 27 d. į Marijampolę  Pal. Jurgio Matulaičio iškilmę, prašė   perduoti linkėjimus – nuoširdžia maldą nuo Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono maldininkų.

 Kita veikla

Po maloningo ir visuomet padrąsinančio dvasios vado kun. Broniaus Antanaičio žodžio, buvo pateikta Curijos  iždo ataskaita.  Ją pateikė sesė Stefanija Misevičiūtė – iždininkė. Po to buvo pateikta kiekvieno prezidiumo ataskaita apie  naujų narių kvietimą į Marijos Legioną bei valdybos narių skyrimą. Pirmininkė sesė Zofija supažindino, kad vasario mėnesį ataskaitą ruoš  Marijos Legiono prezidiumas ,, Motina Bažnyčios ‘‘   ( Rokiškio Šv. Mato evangelisto parapija ) , o Curijos vadovybė  artimiausiu laiku ketina aplankyti Marijos legiono prezidiumą ,, Nuliūdusiųjų paguoda‘‘  (  Utenos Kristaus Žengimo į Dangų parapija ) ir susipažinti su jų veikla.

Sesė Aldona Juozapaitienė pateikė apie  kasmetinį Švč. Mergelės Marijos  Acies šventės  Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų  Krekenavos mažojoje bazilikoje – programos projektą.   Vyko diskusija.  Buvo  pateiktos skirtingos nuomonės  dėl šventės datos, programos pradžios bei prezidiumų  veiklos pristatymo  metodo.  Sesė Aldona  pažadėjo, kad  aprobuota šventės iškilmių  programa bus  pateikta vasario 23 d., Curijos susirinkimo metu.

Susirinkimas buvo baigtas pabaigos malda ir kunigo palaiminimu.

 Nuoširdi agapė ir padėka

Dvasios vadui kunigui pašventinus stalą, prasidėjo agapė.  Vaišinomės Marijos Curijos pateiktais  bei savo atsineštiniais valgiais. Gėrėme arbatą, kavą, dalinomės Gerąja Naujiena. Bendrystė buvo nuoširdi, visi jautė didžiulę meilę, nuolankumą ir gailestigumą iš kun. Broniaus, pirmininkės Zofijos, iš kiekvieno čia esančio. Čia galėjome drąsiai išklausyti kitų nuomonę, paklausti bei pasakyti savo nuomonę.  Čia mes tikrai jutome Dievo meilę ir Švč. Mergelės Marijos prieglobstį. Norėjosi dar sėdėti ir sėdėti… Tačiau padėkoję dvasios vadui kunigui Broniui Antanaičiui ir visoms sesėms, išvykome į Pasvalį.   Mes kelionėje su Danute  dar džiaugsmingai  dalinomės patirtais šiltais įspūdžiais ir  vežėme savo prezidiumui  bei artimiesiems nepaprastą  Mergelės Marijos dvasingumo puokštę, kuri buvo  sudėliota iš išgirstų minčių ir patirtų jausmų .

Religija ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra