Lietuvos kultūros ir mokslo veikėjai prieštarauja svarbiausių paveldo ir etninės kultūros institucijų naikinimui

Autorius: Data: 2011-06-08 , 10:04 Spausdinti

2011 m. birželio 7 d. žinomi Lietuvos kultūros ir mokslo veikėjai išplatino viešą kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Seimą, kuriame išreiškia savo susirūpinimą ir nepritarimą siūlymui panaikinti Valstybinę kultūros paveldo komisiją ir Etninės kultūros globos tarybą.

Ragina šį klausimą spręsti Lietuvos paveldo, lietuvių gyvosios etnokultūros plėtojimo galimybių gausinimo ir stiprinimo, o ne mažinimo, menkinimo ir naikinimo linkme.

Tarp pasirašiusių kreipimąsi yra Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas, ekologas prof. dr. Romas Pakalnis, rašytojai Marcelijus Martinaitis ir Jonas Mikelinskas, Vytautas V. Landsbergis, dainininkės Veronika Povilionienė ir Aistė Smilgevičiūtė, kompozitorius Laimis Vilkončius, aktorius Tomas Vaisieta, europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė, visa eilė garsių mokslininkų: hab. dr. Viktorija Daujotytė, prof., habil. dr. Romualdas Grigas, akademikas Zigmas Zinkevičius; profesoriai: Antanas Tyla, Bronislovas Genzelis, Steponas Ašmontas, Ona Voverienė, Krescencijus Stoškus, Juozas Pabrėža ir kiti.

Šių metų birželio 1 d. Seimo Valdybos darbo grupės vardu Seime buvo įregistruotas įstatymo projektas Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo ir etninės kultūros tarybos įstatymo, kuriuo numatoma sujungti dvi Seimui atskaitingas institucijas: Etninės kultūros globos tarybą (EKGT) ir Valstybinę kultūros paveldo komisiją (VKPK), įsteigiant vieną mišria instituciją – Valstybinę kultūros paveldo ir etninės kultūros tarybą.

Nepaisant Seimo švietimo mokslo ir kultūros komiteto nepritarimo tokiai reorganizacijai bei daugkartinių etnokultūrininkų ir kitų kultūros sričių veikėjų bei visuomeninių organizacijų raštų ir pareiškimų, jog šių dviejų itin jautrias ir svarbias Lietuvos kultūros sritis – paveldą ir etninę kultūrą atstovaujančių institucijų  sujungimas tik susilpnintų jų veikimą ir įtaką tiek paveldo tiek ir etninės kultūros srityse.

Kreipimąsi pasirašiusieji teigia, kad vietoje panaikinti siūlomų EKGT ir VKPK siūloma sukurti naujoji hibridinė institucija Valstybinė kultūros paveldo ir etninės kultūros taryba būtų nepajėgi aprėpti ir priimti kompetetingus sprendimus ir paveldo ir etninės kultūros politikos srityje, nes:

– nebeturės regioninių Tarybos padalinių 5-iuose Lietuvos etnografiniuose regionuose (būtent per juos įgyvendinama etnografinių regionų kultūros globa);

– ją sudarys tik 12 narių (vietoj 21 EKGT nario ir 12 VKPK narių), kurie savo veikla turės aprėpti visas Lietuvos paveldo ir etninės kultūros sritis;

– jos nariais galės būti tik mokslo ir studijų institucijų atstovai, o visuomeninės organizacijos ir kitos Lietuvos paveldo ir etnokultūros srityje veikiančios institucijos bus nušalintos;

– jos funkcijos bus susiaurintos iki siūlymų bei informacijos teikimo vien Seimui,  kai dabar Taryba ir Komisija siūlymus dar teikia Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms, informuoja apie iškilusias problemas visuomenę.

„Slapčia ir skubiai pateiktas ir skubos tvarka į Seimo dienotvarkę įtraukti bandomas abiejų institucijų sujungimo projektas yra nepagrįstas jokiais ekonominiais skaičiavimais, net nebuvo pabandyta įrodyti ar konkrečiais rodikliais pagristi nuomonę, kad toks dviejų savarankiškų aukščiausių Lietuvos kultūros paveldo ir etninės kultūros ekspertinių institucijų panaikinimo ir mišrios paveldo-etninės kultūros tarybos steigimo įstatymas duos kokią nors apčiuopiamą naudą“, – sako EKGT narys, etnologas Jonas Vaiškūnas.

Tiek paveldosaugininkai, tiek ir etninės kultūros globos ekspertai yra įsitikinę, kad materialaus ir nematerialaus paveldo apsaugos sujungimas į vieną, dėl visiškai savo esme skirtingos puoselėjamų vertybių metodikos, bus pražūtingas menkiau išvystytai nematerialaus paveldo puoselėjimo sričiai. Juk neveltui nematerialiam ir materialiam paveldui yra skirtos net ir atskiros UNESCO konvencijos.

„Tautinės savimonės ir etnokultūrinių vertybių gyvybingumo globa negali būti prilyginama vien paveldo apsaugai, nes ji reikalauja ypatingo dėmesio ir visiškai kitokių nei paveldosaugoje puoselėjimo metodų, todėl yra būtina išsaugoti Etninės kultūros globos tarybą ir Kultūros paveldo komisiją, kaip savarankiškas institucijas“, – teigia Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė doc. dr. Dalia Urbanavičienė.

Daugiau žinių: EKGT narys, etnologas Jonas Vaiškūnas, 8-682 14559, jonas.vaiskunas@gmail.com, VKPK narė, menotyrininkė Jūratė Markevičienė, 8-687 28932, jurate.mark@gmail.com

Susijusi informacija žiniasklaidoje:

 1. Kam trukdo Etninės kultūros globos taryba? (video)
 2. Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas svarstė klausimą dėl Etninės kultūros globos tarybos ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos sujungimo
 3. Kultūros institucijų reforma ar rūpestis savikūniais?
 4. Etninė kultūra – pertvarkymas ar metodiškas naikinimas?

Viešas kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimą dėl Etninės kultūros globos tarybos ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos naikinimo

Tautinė savimonė lietuviams ir Lietuvai padėjo išlikti per visus nacionalinius nuopuolius bei okupacijų negandas, suteikė galimybę vėl atkurti nepriklausomą valstybę, planuoti ir kurti savo ateitį. Tautinės savimonės išsaugojimas lieka ne mažiau svarbus ir šiandien. Ši nuostata svarbi pačios lietuvių tautos gyvybingumui ir nepriklausomos Lietuvos valstybės išlikimui. Etninė kultūra padeda palaikyti po pasaulį besisklaidančios lietuvių tautos ryšį su Tėvyne, suteikia pagrindą ir turinį pačiai nacionalinei tapatybei.

Neveltui tautinės savimonės svarba pabrėžiama Nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme nustatant, jog Lietuvos vidaus politika turi ugdyti tautinę savimonę, valstybė privalo užtikrinti lietuvių tautos etninės kultūros, papročių ir kultūros savitumo išsaugojimą, puoselėti tradicinę šeimą, švietimo sistema turi ugdyti tautinį sąmoningumą, pagarbą kitoms tautoms.

Primename, kad siekdamas išsaugoti tautinę savimonę ir etninę kultūrą, kuri yra tautos būties, išlikimo ir tvirtumo pagrindas, Lietuvos Respublikos Seimas dar 1999 m. priėmė Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, kurio preambulėje pabrėžiama, kad „tik savo etnine kultūra besiremianti tauta gali palaikyti savo visuomenės narių pilietinį brandumą, dalyvauti pasaulio civilizacijoje kaip lygiavertė partnerė, išlaikyti tokiai partnerystei ir bendradarbiavimui būtiną orumą, savarankiškumą ir savitumą“.

Vadovaujantis šiuo įstatymu, 2000 m. buvo įsteigta Etninės kultūros globos taryba – Seimo ir Vyriausybės ekspertas bei patarėjas etninės kultūros valstybinės globos ir politikos klausimais. Įstatymo priėmimas ir Tarybos įsteigimas Lietuvoje buvo ne kartą UNESCO teigiamai įvertintas ir pateiktas kaip sektinas pavyzdys kitoms šalims.

Deja, jau nuo pat Tarybos įkūrimo pradžios sistemingai buvo siekiama panaikinti savarankišką jos statusą, siūlomi įvairūs Tarybos sujungimo su Valstybine kultūros paveldo komisija projektai. Ankstesni bandymai nepavyko įrodžius, jog Tarybos ir Komisijos veiklų kryptys yra visiškai skirtingos. Tačiau nuo 2010 metų vėl prasidėjo sistemingas Tarybos veiklos gniuždymas, buvo nubrauktos lėšos jos veiklai. Galų gale pastarosiomis dienomis Seime buvo užregistruoti teisės aktų pakeitimų projektai, numatantys Tarybos ir Komisijos panaikinimą, vietoj jų įkuriant naują Seimui atskaitingą instituciją – Valstybinę kultūros paveldo ir etninės kultūros tarybą. Šis siūlymas nėra pagrįstas jokiais ekonominiais skaičiavimais, nėra įrodyta kokia nors jo nauda, o žala tiek kultūros paveldui, tiek etninei kultūrai būtų akivaizdi.

Projekto teikėjai teigia, esą naujai sukurta Seimui atskaitinga institucija užtikrins Tarybos ir Komisijos vykdytos veiklos tęstinumą, tačiau tai neįmanoma, nes naujoji institucija:

 • nebeturės regioninių Tarybos padalinių 5–iuose Lietuvos etnografiniuose regionuose (būtent per juos įgyvendinama etnografinių regionų savitumo globa);

 • ją sudarys tik 12 narių (vietoj 21–o Tarybos nario ir 12–os Komisijos narių), kurie savo veikla turės aprėpti visas Lietuvos paveldo ir etninės kultūros sritis;

 • jos nariais galės būti tik mokslo ir studijų institucijų atstovai, o visuomeninės organizacijos ir kitos Lietuvos paveldo ir etnokultūros srityje veikiančios institucijos bus nušalintos;

 • jos funkcijos bus susiaurintos iki siūlymų bei informacijos teikimo vien Seimui – kai dabar Taryba ir Komisija, siekdamos užtikrinti etninės kultūros valstybinės globos ir paveldo apsaugos koordinavimą, siūlymus dar teikia Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms ir savivaldybėms, informuoja apie iškilusias problemas visuomenę.

Materialaus ir nematerialaus paveldo apsaugos sujungimas į vieną dėl savo esme visiškai skirtingos puoselėjamų vertybių metodikos būtų pražūtingas ypač menkiau išvystytai nematerialaus etnokultūrinio paveldo puoselėjimo sričiai. Juk neveltui nematerialiam ir materialiam paveldui yra skirtos net atskiros UNESCO konvencijos. Be to, tautinės savimonės ir etnokultūrinių vertybių gyvybingumo globa negali būti prilyginama vien paveldo apsaugai, nes ji reikalauja ypatingo dėmesio ir visiškai kitokių nei paveldosaugoje metodų.

Mes, žemiau pasirašiusieji, pasisakome prieš tokius planus ir reikalaujame ne tik išsaugoti Etninės kultūros globos tarybą ir Kultūros paveldo komisiją kaip savarankiškas institucijas, bet ir sustiprinti Etninės kultūros globos tarybos valstybinį palaikymą, atkuriant nepagristai sumažintą iki kritinės ribos jos veiklos finansavimą.

Dėl to kreipiamės į Lietuvos Respublikos Seimą ragindami šį klausimą spręsti Lietuvos paveldo, lietuvių gyvosios etnokultūros plėtojimo galimybių gausinimo ir stiprinimo, o ne mažinimo, menkinimo ir naikinimo linkme.

Pasirašo:

 1. prof. dr. Romas Pakalnis – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas, ekologas
 2. Veronika Povilionienė – dainininkė, J.Basanavičiaus premijos laureatė
 3. Marcelijus Martinaitis – rašytojas
 4. dr. Žilvytis Šaknys – Lietuvos istorijos instituto Etnologijos sk. vedėjas
 5. Povilas Mataitis – režisierius ir dirigentas, Nacionalinės premijos laureatas
 6. Laimis Vilkončius – kompozitorius
 7. Tomas Vaisieta – aktorius
 8. Jonas Mikelinskas – rašytojas
 9. Vladas Vitkauskas – alpinistas
 10. Radvilė Morkūnaitė – europarlamentarė
 11. Algimantas Keina – kunigas
 12. Vytautas V. Landsbergis – rašytojas, režisierius
 13. hab. dr. Viktorija Daujotytė – menotyrininkė, literatūros tyrinėtoja
 14. prof., habil. dr. Romualdas Grigas – MA narys korespondentas, Mokslo premijos laureatas
 15. Akad. Zigmas Zinkevičius – Akademikas
 16. prof. Vaclovas Bagdonavičius – filosofas, Vidūno draugijos pirmininkas
 17. prof. Antanas Tyla – istorikas
 18. prof. Bronius Makauskas – istorikas
 19. prof. Juozas Pabrėža – kalbininkas
 20. prof. Petras Zabiela – medicinos mokslų daktaras
 21. prof. Juozas Girdzijauskas – rašytojas, literatūrologas
 22. prof. Audrius Beinorius, VU Orientalistikos centro direktorius
 23. prof. Bronislovas Genzelis – filosofas, signataras
 24. prof. Steponas Ašmontas – fizikas
 25. prof. Ona Voverienė – Lietuvos moterų lygos pirmininkė
 26. prof. dr. Krescencijus Stoškus– Lietuvos kultūros kongreso pirmininkas
 27. prof. Dalia Matulaitė – skulptorė
 28. doc. dr. Valdemaras Šimėnas – archeologas
 29. dr. doc. Romas Batūra – Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos kultūros fondo prezidiumo pirmininkas
 30. dr. doc. Arūnas Vaicekauskas, VDU Etnologijos katedros vedėjas
 31. hab. dr. Kazimieras Garšva – „Vilnijos“ draugijos pirmininkas
 32. dr. Edmundas Širmulis, fizikas
 33. dr. Nijolė Tumėnienė – menotyrininkė
 34. dr. Vykintas Vaitkevičius – archeologas
 35. dr. Daiva Vaitkevičienė – tautosakininkė
 36. dr. Eirimas Velička – etnomuzikologas
 37. dr. Loreta Sungailienė – etnomuzikologė, laidų vedėja
 38. dr. Dainius Razauskas – etnologas
 39. dr. Aistė Andriušytė – architektė
 40. dr. doc. Romualdas Povilaitis – kultūrologas
 41. Ryšard Maceikianec – Fondo „Vilniaus klodai“ pirmininkas
 42. Aistė Smilgevičiūtė – dainininkė
 43. Rokas Radzevičius – muzikantas, kompozitorius
 44. Jonas Vaiškūnas – etnologas, publicistas
 45. Danielius Sadauskas – dainininkas
 46. Arvydas Skirutis – kompozitorius
 47. Vytautas Daraškevičius – fotomenininkas
 48. Vladas Braziūnas – poetas
 49. Danutė Keturakytė – režisierė
 50. Antanas Gudelis – Tautos namų santaros tarybos pirmininkas
 51. Linas V. Medelis – žurnalistas, publicistas
 52. Algis Endriukaitis – signataras
 53. Albertas Žostautas – žurnalistas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas
 54. Irena Kubilienė – Lietuvos knygnešio draugijos pirmininkė
 55. dr. Aistė Andriušytė – architektė
 56. Juozas Valiušaitis – fotodailininkas
 57. Linas Rimša – kompozitorius
 58. Vytautas Babravičius – dainininkas
 59. Sigitas Siudikas – scenaristas
 60. Vida Šatkauskienė – Lietuvos liaudies kult. centro direkt. pav.
 61. Dalia Rastenienė – „Liaudies kultūros“ vyriausioji redaktorė

 62. Marytė Liugienė – tautodailininkė, Vilniaus etn. kult. centro vyriausioji koordinatorė

 63. Vilma Kričenaitė – istorikė, Vilniaus etn. kult. centro vyr. koordinatorė

 64. Stasys Kavaliauskas – lituanistas, Vilniaus etn. kult. centro direktoriaus pav.

 65. Loreta Šarkaitė – etnologė, Vilniaus etn. kult. centro vyriausioji koordinatorė

 66. Gintautas Barkauskas –  Liaudies dainos klubas RASKILA

 67. Irena Žilienė – tautosakininkė

 68. Gediminas Žilys – muzikas folkloristas

 69. Rima Visackienė – etnomuzikologė, pedagogė

 70. Jonas Kaukėnas – matematikas
 71. Ugnius Liogė – leidyklos „Dangus“ vadovas
 72. Albinas Kentra – 2008 metų Kalbos premijos laureatas
 73. Rimantas Matulis – Laisvės kovų dalyvis, kalbininkas– istorikas
 74. Algimantas Jucevičius – Lietuvos keliautojų sąjungos prezidentas
 75. Daiva Patalauskaitė – biologė, biomedicinos mokslų daktarė
 76. Jonas Aleknavičius – Etninės kultūros draugija
 77. Alfonsas Augulis – „Gervėčių“ klubo pirmininkas
 78. Juozas Dingelis – Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas
 79. Rimvydas Žiliukas – Senojo Kauno draugijos pirmininkas
 80. Irena Tumavičiūtė – Žurnalistė
 81. Linas Janulevičius – E. Pliaterytės draugijos pirmininkas
 82. Jūratė Voloskevičienė – Lietuvos mokytojų prof. sąjungos pirmininkė, Lietuvių kalbos gynėjų sąjungos pirmininkė
 83. Juozas Vercinkevičius – „Vorutos“ steigėjas ir redaktorius
 84. Algirdas Svidinskas – Rytų aukštaičių sambūrio seniūnas
 85. Vytautas Liškauskas – Punsko viršaitis
 86. Laimutis Vasilevičius – Panevėžio Romuvos pirmininkas
 87. Petras Cidzikas – Visuomenės veikėjas, rezistentas, disidentas
 88. Giedrė Aleksandravičiūtė – Klubo „Lietuvos aitvarų judėjimas“ pirmininkė
 89. Izolina Natalija Lingienė – K. Donelaičio draugijos Šiaulių skyriaus vadovė
 90. Petras Lukoševičius – Punskietis, prūsų ir jotvingių sodybos įkūrėjas
 91. Karolis Grušas – Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubo „Aukuras“ narys
 92. Darius Ramančionis – Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos vyr. specialistas, kraštotyrininkas
 93. Marija Pečkienė – Alka, Baltų tikėjimo Kauno bendruomenės vadovė
 94. Auksė Kapočiūtė – Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktoriaus pavaduotoja
 95. Vidas Vaitkus – Aukštaitijos Šventosios Romuva direktorius
 96. Inga Kapeniece – Latvijos etnokultūros centras
 97. Krišs Kapenieks – Olgerto Auno baltų kultūros fondas (Ryga)
 98. Zenius Jurgelaitis – Panevėžio Vydūno klubo vadovas
 99. Stanislovas Juodvalkis – Lietuvos vartotojų asociacijos prezidentas
 100. Vida Stankūnienė – Kultūrinių iniciatyvų centras
 101. Angelė Kvedarienė – Lietuvos mokytojų profsąjungos valdybos narė
 102. Vilmantė Lapeikienė – mokytoja
 103. Eimantas Tamulynas

 104. Gediminas Žukauskas

 105. Arūnas Duolavičius

 106. Julija Iškevičienė

 107. Saulius Širvys

 108. Bronius Bučelis

 109. Bronislovas Bajorinas

 110. Antanina Skaudžiuvienė

 111. Rūta Zabielienė

 112. Eugenija Mažeikienė

 113. Aldona Motekaitytė

 114. Česlovas Ivaškevičius

 115. Jolanta Žakevičienė

 116. Gytis Žakevičius

 117. Aldona Daugilytė

 118. Milda Lukšaitė

 119. Bronius Martinkus

 120. Virginija Martinkienė

 121. Vytautas Dailidka

 122. Steponas Ašmantas

 123. Ona Juozapavičienė

 124. Asta Sutiaginienė

 125. Jolanta Žalgutė

 126. Žavinta Butvilienė

 127. Jolanta Glaudelytė

 128. Kazys Balickas

 129. Julija Šolomskienė

 130. Dorata Podėnienė

 131. Juozas Kuoras

 132. Aldona Dragūnienė

 133. Regina Parmarauskienė

 134. Juozas Parmarauskas

 135. Edvardas Dirmeikis

 136. Elvyra Valiukaitė

 137. Liuda Volkienė

 138. Rimantas Skaistis

 139. Rimantas Railė

 140. Kazys Alminas

 141. Albertas Špokas

 142. Leonas Glinskis

 143. Audronė Skarbaliūtė

 144. Juozas Janonis

 145. Sigitas Pakinkis

 146. Regina Pakinkienė

 147. Kristina Šliažienė

 148. I.Pečiulienė

 149. C. Ranerytė

 150. Angelė Kmitienė

 151. Ona Prialgauskienė

 152. Vanda Tamskienė

 153. Lidija Veličkaitė

 154. Audronė Barzdaitienė

 155. Jadzė Gaupšienė

 156. Irena Urbikienė

 157. Aldona Bagdanavičienė

 158. Austėja Danelienė

 159. Onutė Dabašinskienė

 160. Robertas Krinkevičius

 161. Kęstutis Pleckys

 162. Juozas Kentautas

 163. Algimantas Vaitkus

 164. Jūra Daulenskienė

 165. Liudmila Valentinienė

 166. Janis Lopeta

 167. Leopoldas Malinauskas

 168. Dalia Treigienė

 169. Arūnas Treigys

 170. Gintaras Skamaročius

 171. Vaida Skamaročienė

 172. Audrius Daukša

 173. Rima Palijanskaitė

 174. Algis Jarutis

 175. Rita Rulevičiūtė

 176. Jolanta Mažeikaitė

 177. Rasma Budzienė

 178. Zenius Jurgelaitis

 179. Andrius Rugys

 180. Arminas Lapinskas

 181. Linas Oksas

 182. Virginijus Meleška

Daugiau žinių: EKGT tarybos narys, etnologas Jonas Vaiškūnas, 8-68214559, jonas @moletai.lt

Voruta. – 2011, bir. 18, nr. 12 (726), p. 8.

Etninė kultūra ,Comments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra