Lietuvos akademinės bendruomenės krepimasis dėl etnologijos studijų

Autorius: Data: 2017-03-16 , 17:17 Spausdinti

Lietuvos akademinės bendruomenės krepimasis dėl etnologijos studijų

www.voruta.lt

Lietuvos akademinės bendruomenės

 

VIEŠAS KREIPIMASIS

2017-03-15

Į Lietuvos Respublikos PrezidentęDalią Grybauskaitę,

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką Viktorą Pranckietį,

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetą,

Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetą,

Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį,

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrę Jurgitą Petrauskienę,

Lietuvos mokslo tarybos pirmininką Dainių Haroldą Paužą

Dėl etnologijos studijų sugrąžinimo į studijų krypčių aukštosiose mokyklose sąrašą

 

Nuoširdžiai pritariame Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės bei Švietimo ir mokslo ministerijos siekiui įvykdyti švietimo ir mokslo reformą, bet esame sunerimę dėl tolesnės etnologijos mokslo plėtros.  2016 m. pabaigoje patvirtinus naują studijų krypčių sąrašą[1], jame nebeliko etnologijos studijų krypties, nors ankstesniame studijų krypčių sąraše humanitarinių mokslų srities studijų krypčių grupėje buvo išskirta atskira studijų kryptis Etnologija ir folkloristika (U800), kurią sudarė dvi šakos: Etnologija (U810) ir Folkloristika (U820)[2].

Kyla klausimas, kodėl naujame studijų klasifikatoriuje etnologijos, kaip atskiros studijų krypties, nebelieka, nors Lietuvos universitetuose ir mokslo institutuose tebevykdomos etnologijos pirmos, antros pakopos studijos (pavyzdžiui, VDU) ir jungtinės doktorantūros studijos (KU, LII, VDU; LMTA, LLTI, VU).Atkreipiame dėmesį, kad toks etnologijos studijų krypties išbraukimas prieštarauja tebegaliojančiam mokslo krypčių klasifikatoriui[3], pagal kurį etnologija įvardyta kaip atskira humanitarinių mokslų kryptis (Etnologija 07H), kuriai būtina rengti specialistus pagal etnologijos studijų programas.Kaip atskleidė nepriklausomo tyrėjo dr. Nerijaus Brazausko 2016 m. atliktas ,,Etninės kultūros disciplinų Lietuvos universitetuose tyrimas“[4], šiuo metu etnologijos disciplinos dėstomos vienuolikoje Lietuvos universitetų ar akademijų (Aleksandro Stulginskio universitete, Kauno technologijos universitete, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Mykolo Romerio universitete, Šiaulių universitete, Vilniaus dailės akademijoje, Vytauto Didžiojo universitete ir Lietuvos edukologijos universitete, Vilniaus universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete, taip pat ir Klaipėdos universitete).

Etnologijos studijos Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, turi senas tradicijas ir yra svarbios visuomenės raidai, aktualios Lietuvoje gyvenančių tautybių tradicinių kultūrų bei regionų savitumui palaikyti ir puoselėti. Etnologijos programos vykdomos daugelyje pasaulio universitetų (pvz., Jutos, Kalifornijos, Kolumbijos, Arizonos, Berlyno Humboldto, Insbruko, Edinburgo, Stanfordo, Tartu ir kt.) ir juose telkiamasi į atitinkamo regiono etnologiją. Natūralu, kad Lietuvoje etnologijos studijų programos skiria didesnį dėmesį Lietuvos problematikai.Etnologijos žinios būtinos formuojant piliečių tapatumą,skatinant Lietuvos žmonių verslumą, kuriant pozityvų šalies įvaizdį, plėtojant tarpkultūrinius ryšius ir kultūrinę diplomatiją. Be to, etninė kultūra yra reikšmingas dėmuo globalios Lietuvos koncepcijoje, padedantis sieti ir integruoti ne tik užsienio lietuvius, bet ir lietuvių emigrantų bendruomenes.

Mums neramu, kad šiandien universitetai, mokslo ir studijų institucijos Lietuvoje paverčiami rinkos paslaugų teikėjais. Juose nyksta klasikinės humanitarinės disciplinos, ypač lituanistikos studijos (lietuvių filologija, etnologija, istorija). Etnologijos (etninės kultūros, tautosakos, mitologijos, etninės tapatybės) studijos yra itin svarbios Lietuvos valstybės istorinei, kultūrinei, politinei, socialinei raidai, jos piliečių mentaliteto ir pilietiškumo ugdymui. Nors „Lietuvos Respublikos Konstitucijos“ 42 straipsnis skelbia, kad „valstybė remia kultūrą ir mokslą, rūpinasi Lietuvos istorijos, meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių apsauga“[5], tačiau šiandien Lietuvos valstybėje nacionalinės kalbos, etninės kultūros ir tapatybės studijos ir tyrimai tampa neprioritetiniai. Apie valstybės rūpestį etnine kultūra liudija išleisti įstatymai: „Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas“ (1999), „Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas“ (1997). Deja, realybėje jie tampa nefunkcionalūs. Atsisakiusi etnologijosstudijų, kurios sudaro galimybes plėtoti nematerialaus kultūros paveldo tyrimus ir jų sklaidą, Lietuva taip pat pažeidžia 2004 m. ratifikuotą UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją[6].

Manome, kad iš studijų krypčių klasifikatoriaus nepagrįstai pašalinus etnologiją, Lietuvoje kyla grėsmė etnologijos studijoms ir šios mokslo krypties raidai ateityje. Siekiant ištaisyti šią padėtį, prašytume atsižvelgti į šiuos siūlymus:

1. Prašome studijų krypčių klasifikatoriuje į humanitarinių mokslų grupę grąžinti Etnologijos studijų kryptį.

2. Siūlome etnologijos disciplinas įtraukti į bendrųjų universiteto dalykų / modulių sąrašus ir į visų studijų programų laisvai pasirenkamų studijų dalykų/ modulių sąrašus, kad studentai turėtų galimybę jas pasirinkti. Jos turėtų būti atnaujinamos orientuojantis į tarpdisciplininius ir lyginamuosius tyrimus, pasitelkiant platesnį europinį ir pasaulinį kontekstą. Etnologijos studijos glaudžiai susijusios ir su istorija, filosofija, psichologija, politika, ekonomika, genetika ir kitais mokslais. Turėdami platesnį etninės kultūros suvokimą, aukštųjų mokyklų absolventai galėtų tapti sąmoningi ir kūrybingi etninės kultūros puoselėtojai ir kūrėjai, gebantys kurti modernią valstybę.

3. Siūlome, kad Etnologijos pirmosios pakopos studijų programoms būtų skiriamas tikslinis valstybės finansavimas ir nebūtų nurodomas privalomas minimalus studentų skaičius. Etnologijos programų išnykimas Lietuvoje kelia grėsmę Lietuvos valstybės tapatumui, jos gebėjimui formuoti kritinį mąstymą, kūrybingai ir kritiškai reflektuoti valstybės ir tautos istoriją, aktualizuoti istorinę ir kultūrinę atmintį. Atsisakius šių programų, kyla pavojus Lietuvoje nebeturėti etnologijos, etninės kultūros specialistų tąsos bei prarasti ilgalaikes etnologijos mokslo tradicijas. Be to, būtų sugriauta racionali etnologijos studijų sistema, apimanti nuoseklias bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų pakopas.

Pasirašo:

 1. dr. Adamavičienė Aida, Aleksandro Stulginskio universitetas
 2. Aleksandravičius Alvydas, Aleksandro Stulginskio universitetas
 3. doc. dr. Aleksejeva Olga, Klaipėdos universitetas
 4. dr. Aleksynas Konstantas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 5. dokt. Andrijauskaitė Ugnė Marija, Vytauto Didžiojo universitetas
 6. doc. dr. Anglickienė Laima, Vytauto Didžiojo universitetas
 7. dr. Arnatkevičiūtė Laima, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 8. doc. dr. Astrauskas Rimantas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 9. prof. dr. Atkočiūnienė Vilma, Aleksandro Stulginskio universitetas
 10. Aurylaitė Kristina, Vytauto Didžiojo universitetas
 11. doc. dr. Balčiūnienė Asta, Klaipėdos universitetas
 12. prof. dr. Balsys Rimantas, Klaipėdos universitetas
 13. Baranauskienė Virginija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 14. dr. Barkauskaitė Giedrė, Vytauto Didžiojo universitetas
 15. doc. dr. Bijeikienė Vilma, Vytauto Didžiojo universitetas
 16. doc. dr. Bylaitė-Žakaitienė Andželika, Klaipėdos universitetas
 17. dr. BlažiakTomaš, Vytauto Didžiojo universitetas
 18. Bugailiškienė Emilija, Švietimo ir mokslo ministerija
 19. dr. Būgienė Lina, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 20. 20.         Bufienė Giedrė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 21. prof. dr. Bogužas Vaclovas, Aleksandro Stulginskio universitetas
 22. dr. BoizouLoic, Vytauto Didžiojo universitetas
 23. prof. dr. Bončkutė Roma, Klaipėdos universitetas
 24. dr. BondaMoreno, Vytauto Didžiojo universitetas
 25. prof. dr. Braslauskienė Rasa, Klaipėdos universitetas
 26. prof. dr. Butkus Alvydas, Vytauto Didžiojo universitetas
 27. dr. Čepaitienė Auksuolė, Lietuvos istorijos institutas
 28. Černiauskas Vladas, Lietuvos edukologijos universitetas
 29. doc. dr. Čiučiulkienė Nijolė, Aleksandro Stulginskio universitetas
 30. dr. Čiužauskaitė Ilona, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 31. prof. Danytė Milda-Julija, Vytauto Didžiojo universitetas
 32. doc. dr. Dapkus Rimantas, Aleksandro Stulginskio universitetas
 33. dr. Daugirdaitė Vilma, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 34. prof. habil. dr. Daukilas Sigitas, Aleksandro Stulginskio universitetas
 35. dr. Daukšas Darius, Lietuvos istorijos institutas
 36. lekt. Derukaitė Jūratė, Klaipėdos universitetas
 37. Drukteinytė Aldona, Klaipėdos universitetas
 38. dokt. Džekčioriūtė-Medeišienė Vita, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 39. Gailius Marijus, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 40. dr. Garnevičiūtė Rimutė, Vytauto Didžiojo universiteto alumni
 41. lekt. Garškaitė Rita, Aleksandro Stulginskio universitetas
 42. GaršvienėEligija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 43. Gasiliūnas Virginijus, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 44. dr. GrašytėToma, Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 45. dr. Grigaitienė Jūratė, Klaipėdos universitetas
 46. dr. Griškus Arvydas, Vytauto Didžiojo universiteto alumni
 47. lekt. Grumadaitė-Pabarčienė Rūta, Klaipėdos universitetas
 48. Grušaitė Simona, Vytauto Didžiojo universitetas
 49. doc. dr. Imbrasienė Alma, Klaipėdos universitetas
 50. dokt. Ivanickaja Arina, Klaipėdos universitetas
 51. dr. doc. Jakavonytė-Staškuvienė Daiva, Lietuvos edukologijos universitetas
 52. JakubynienėAndžela, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 53. doc. dr. Janauskas Giedrius, Vytauto Didžiojo universitetas
 54. prof. Jonkus Dalius, Vytauto Didžiojo universitetas
 55. dr. Jovaišienė Diana, Vytauto Didžiojo universitetas
 56. lekt. Jurgaitytė Virginija, Klaipėdos universitetas
 57. lekt. Kačinienė Irma, Aleksandro Stulginskio universitetas
 58. Kadžytė Gražina, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 59. dr. Kairaitytė-Užupė Aušra, Vytauto Didžiojo universitetas
 60. dokt. Kalėdienė Agnė, Vytauto Didžiojo universitetas
 61. dr. Kalnius Petras, Lietuvos istorijos institutas
 62. dr. Kasperavičiūtė Vitalija, Vytauto Didžiojo universitetas
 63. dokt. Kasperienė Rasa, Vytauto Didžiojo universitetas
 64. Kašėtienė Rasa, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 65. dr. Kavolis Tadas, Vytauto Didžiojo universiteto alumni
 66. prof. dr. Kazlauskienė Gražina, Vytauto Didžiojo universitetas
 67. doc. dr. Kazragytė Vida, Lietuvos edukologijos universitetas
 68. dr. KensminienėAelita, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 69. Kielaitė Daiva, Vytauto Didžiojo universitetas
 70. lekt. KilienėAlvida, Klaipėdos universitetas
 71. prof.  dr. Kiseliūnaitė Dalia, Klaipėdos universitetas
 72. doc. dr. Kiškina Egidija, Vytauto Didžiojo universitetas
 73. dr. Kovalevskaitė Jolanta, Vytauto Didžiojo universitetas
 74. Krikščiūnas Povilas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 75. doc. dr. Kudinovienė Jolita, Lietuvos edukologijos universitetas
 76. doc. dr. Lazauskienė Aistė, Vytauto Didžiojo universitetas
 77. prof. dr. Leonavičienė Aurelija, Vytauto Didžiojo universitetas
 78. dr. Litvinavičienė Inga, Vytauto Didžiojo universitetas
 79. Liutkutė-ZakarienėVarsa, Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 80. Lukoševičiūtė Inga, Vytauto Didžiojo universitetas
 81. dr. Macijauskaitė-Bonda Jurgita, Vytauto Didžiojo universitetas
 82. doc. dr. Marcinkevičienė Aušra, Aleksandro Stulginskio universitetas
 83. doc. dr. Marcinkevičiūtė Lina, Aleksandro Stulginskio universitetas
 84. dr. Markevičienė Neringa, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 85. prof. dr. Martišiūtė-Linartienė Aušra, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 86. dokt. Matulionienė Elena, Klaipėdos universitetas
 87. prof. dr. Mažeikis Gintautas, Vytauto Didžiojo universitetas
 88. dokt. MerkelienėAlvytė, Klaipėdos universitetas
 89. prof., habil. dr. Merkienė Irena Regina, Lietuvos istorijos institutas
 90. lekt. Merkienė Rasa, Aleksandro Stulginskio universitetas
 91. doc. dr. Mičiulienė Rita, Aleksandro Stulginskio universitetas
 92. dr. Mitaitė Donata, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 93. dr. Morkūnienė Janina Genovaitė, Lietuvos istorijos institutas
 94. prof. habil. dr. Motūzas Alfonsas, Vytauto Didžiojo universitetas
 95. dr. Nakienė Austė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 96. doc. dr. Navasaitienė Stasė, Aleksandro Stulginskio universitetas
 97. dokt. Noreikaitė Auksė, Vytauto Didžiojo universitetas
 98. dr. NovikovaAnastasija, Aleksandro Stulginskio universitetas
 99. dr. Pakeltienė Rasa, Aleksandro Stulginskio universitetas
 100. Paslaitis Arūnas Eduardas, Lietuvos architektų sąjunga
 101. dr. Paukštytė-Šaknienė Rasa, Lietuvos istorijos institutas
 102. dr. Petrikaitė Jūratė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 103. doc. dr. Petrošienė Lina, Klaipėdos universitetas
 104. Pleskačiauskienė Rūta, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 105. doc. dr. Povilaitis Romualdas, Aleksandro Stulginskio universitetas
 106. lekt. Pugevičius Albinas, Aleksandro Stulginskio universitetas
 107. doc. dr. Pupalienė Rita, Aleksandro Stulginskio universitetas
 108. dr. Racėnaitė Radvilė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 109. dr. RačiūnaitėTojana, Vilniaus dailės akademija
 110. doc. dr. Račiūnaitė-Paužuolienė Rasa, Vytauto Didžiojo universitetas
 111. doc. dr. RaudysVidimantas, Klaipėdos universitetas
 112. Rudzinskas Jonas, Lietuvos tautodailininkų sąjunga
 113. dr. Sadauskinė Jurga, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 114. dr. Sakalauskas Algirdas, UAB Ekobana
 115. dr. Savickaitė-Kačerauskienė Eglė, Vytauto Didžiojo universiteto alumni
 116. doc. dr. Senvaitytė Dalia, Vytauto Didžiojo universitetas
 117. dokt. Sinkevičius Rokas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 118. dr. Sirutavičius Marius, Vytauto Didžiojo universitetas
 119. Sirvidienė Sandra, Klaipėdos universitetas
 120. lekt. Skunčikas Romualdas, Klaipėdos universitetas
 121. prof. Skrupskelytė Viktorija, Vytauto Didžiojo universitetas
 122. dokt. Skujytė-Razmienė Asta, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 123. prof. dr. Sliužinskas, Rimantas, Klaipėdos universitetas
 124. lekt. Steikūnienė Asta, Aleksandro Stulginskio universitetas
 125. dr. Stundžė Ingrida, Vytauto Didžiojo universiteto alumni
 126. hab. dr. Stundžienė Bronė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 127. dr. Šaknys Žilvytis, Lietuvos istorijos institutas
 128. Šemetaitė Jūratė, Lietuvos nacionalinis kultūros centras
 129. dr. Šidiškienė Irma, Lietuvos istorijos institutas
 130. Šorys Juozas, Lietuvos nacionalinis kultūros centras
 131. Špiliauskienė Lina, Aleksandro Stulginskio universitetas
 132. Tarvainienė Erika, Klaipėdos universitetas
 133. dr. Tumėnas Vytautas, Lietuvos istorijos institutas
 134. dr. doc. Urbanavičienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos edukologijos universitetas
 135. dr. Ūsaitytė Jurgita, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 136. prof. dr. Vaičenonis Jonas, Vytauto Didžiojo universitetas
 137. dokt. Vaisvalavičienė Kristina, Vytauto Didžiojo universitetas
 138. prof. Vaišnys Rimas, Jeilio (Yale) universitetas
 139. dr. Vaitkevičienė Daiva, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 140. dokt. Vasilionytė-Stašaitienė Justė, Vytauto Didžiojo universitetas
 141. doc. dr. Vaznonis Bernardas, Aleksandro Stulginskio universitetas
 142. dr. Venskienė Asta, Vytauto Didžiojo universitetas
 143. doc. Vyčinas Evaldas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 144. prof. habil. dr. Vyčinienė Daiva, Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 145. dokt. Vičinskas Žydrūnas, Klaipėdos universitetas
 146. Visackienė Rima, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 147. doc. dr. Vismantienė Reda, Klaipėdos universitetas
 148. Vitėnas Augustinas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 149. Zabulionienė Erika, Aleksandro Stulginskio universitetas
 150. dr. Zaikauskienė Dalia, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 151. dr. Zemeckis Romualdas, Aleksandro Stulginskio universitetas
 152. dr. Žarskienė Rūta, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 153. lekt. Žegunienė Vaida, Klaipėdos universitetas
 154. dr. Žičkienė Aušra, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 155. Žilienė Irena, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 156. prof. dr. Žindžiuvienė Ingrida, Vytauto Didžiojo universitetas


[1]Žr. 2016 m. gruodžio 1 d. ministro įsakymą Nr. V-1075 ,,Dėl studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“.

[2] Žr. LR Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. vasario 19 d. Nr. V-222 įsakymą ,,Dėl studijų krypčių sudarančių šakų sąrašo patvirtinimo“.

[3]Žr. LR Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. spalio 16 d. Nr. V-1457 įsakymą ,,Dėl mokslo krypčių patvirtinimo“.

[4] Tyrimas atliktas 2016 m. pagal Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programą, patvirtintą Etninės kultūros globos tarybos 2015 m. lapkričio 10 d. nutarimu (Nr. TN-5. Sutarties Nr. SA-2).

[5]Lietuvos Respublikos Konstitucija. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2007, p. 43.

[6]Žr. http://www.unesco.lt/kultura/nematerialus-kulturos-paveldas/nematerialaus-kulturos-paveldo-apsaugos-konvencija

ŠvietimasComments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra