Lapkričio 14–22 d. Vilniuje vyks Didieji Gailestingumo Motinos Atlaidai

Autorius: Data: 2010-01-10 , 07:33 Spausdinti

Marija – Kunigų Motina 2009 m. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai

2009 m. lapkričio 14–22 d. vyks Didieji Gailestingumo Motinos Atlaidai Vilniuje.

Šiemetiniai Dievo Gailestingumo Motinos Globos atlaidai vyksta ypatingu laiku. Istorijos laikrodis rodo Lietuvos vardo tūkstantmetį, kurį minime didžiojo Vidurio bei Rytų Europos apaštalo šv. Brunono Kverfurtiečio (+1009) dėka.

 
Jis įkūnijo Bažnyčios universalumą savo nuoseklia misijine veikla, kuri palietė ir Lietuvą – mūsų tautos gyvenamų žemių pasienyje šv. Brunonas mirė kankinio mirtimi (inconfinio Ruscie et Litue regionum laureatus est). Šio įvykio liudytojo kunigo Viperto pasakojime paskelbta žinia ir yra pirmasis Lietuvos vardo paminėjimas. Iki Lietuvos valstybės Krikšto dar teko laukti beveik keturis šimtus metų, tačiau šv. Brunoną, pirmąjį krikščionybės pranašą šiuose kraštuose, per Gailestingumo Motinos Globos atlaidų aštuondienį su dėkingumu minėsime kaip sektiną Ganytoją, ypač, kad šie metai paskelbti Kunigų metais.
 
Džiaugsmą dėl Lietuvos vardo atsiradimo Europos istorijos knygose siejame su Katalikų Bažnyčios minimais Kunigų metais. Šventasis Tėvas Benediktas XVI jų Globėju parinko šv. Joną Mariją Vianėjų (+1859). Kaip šv. Brunonas Kverfurtietis atvesdavo prie Kristaus Kryžiaus papėdės vis naujas tautas, taip Arso klebonas įstabia kunigo veikla priversdavo apsnūdusius krikščionis tapti uoliais tikinčiaisiais. Jo paprasti žodžiai: „Palaiminga žmogaus pareiga bei užduotis yra malda ir meilė. Melskitės ir mylėkite vienas kitą: tai ir yra žmogaus laimė žemėje“, – primena ir mums, jog malda yra vienijimasis su Dievu. Jos dėka, kaip sako mūsų šventasis Globėjas, ankštos širdys prasiplečia ir tampa pajėgios mylėti Dievą. Per šių metų Atlaidus ypatingai meldžiame Gailestingumo Motiną padėti, kad kunigai būtų maldos žmonės, nes melsdamiesi visa širdimi atsiduoda Dievui. Kiekvieną Dievo Gailestingumo Motinos Globos atlaidų oktavos dieną mus lydės Akatisto, Himno Jos garbei, kreipinys. Šis himnas Aušros Vartų koplyčioje giedamas kiekvieną pirmąjį mėnesio šeštadienį. Apmąstykime šių kreipinių prasmę atsimindami, jog Akatistas išaustas iš kankinių kraujo ir tyrų, Mariją mylinčių širdžių nuolankumo. Melskime tautų evangelizavimo Kelrodę Žvaigždę Dievo Motiną Mariją suteikti mums visiems ir ypač kunigams drąsos dvasios skelbti, jog Jos Dieviškasis Sūnus yra mus mylintis Karalius. Prašykime Akatisto žodžiais:
 
Tave, Karžyge nenugalimoji, pergalinga padėkos giesme apgiedu,
Nes išvaduotas nuo negandų Tavo miestas, o Dievo Gimdytoja!
Todėl, turėdama neįveikiamą galybę, nuo visokių pavojų mane gelbėk,
Idant sveikinčiau Tave: Sveika, Sužadėtine Mergele!
 
(Akatistas, Kontakion I)

 
Lapkričio 14 d., šeštadienis
 
Didžiai gerbiamus celebrantus prašome per inauguracines šv. Mišias Dievo Gailestingumo Motinos Globos atlaidų aštuondienio išvakarėse pateikti bendrą šiųmetinės Atlaidų temos Marija kunigų Motina įvadą. Šią dieną taip pat trokštame apgaubti dėmesiu ir suteikti kunigo patarnavimus, tarp jų ir Ligonių patepimo sakramentą, ligoniams bei kenčiantiems žmonėms. Melsdamiesi už ligonius, prašydami jiems jėgų ir kantrybės nešti savo „kančių kryžių“, stengiamės įsisąmoninti, kad kančia, nors ir skausmingai mus paliečia, tačiau Kristaus ir Jo Motinos kančių perspektyvoje turi milžinišką vertę Dievo akyse, yra Bažnyčios lobis, jei ligoniai ją priima ir paaukoja Dievui. Kitais žodžiais tariant, ligonių auka yra Bažnyčios jėga ir stiprybė. Todėl inauguracinės Globos atlaidų oktavos dienos šūkiu pasirenkame kreipinį iš Akatisto: Sveika, Dievo palankume mirtingiesiems (Oikos 3).
 
I diena lapkričio 15oji, sekmadienis
 
Mes, visi pakrikštytieji, sudarome Bažnyčią ir dalyvaujame Kristaus karališkojoje ir pranašiškoje kunigystėje, nes Krikštu esame įskiepyti į Kristų. Todėl pirmosios ir pagrindinės Globos atlaidų oktavos dienos šūkis yra šv. Petro – Uolos žodžiai: „…jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis…“ (1 Pt 2, 9). Už šiuos titulus mes esame dėkingi šv. Brunonui Kverfurtiečiui, kuris kartu su mūsų ganytojais mums taria: „…ateinu pas jus dėl jūsų išganymo, kaip tarnas To, kuris sukūrė dangų ir žemę“ (Šv. Brunonas Kverfurtietis, fragmentas iš Antrojo šventojo Vaitiekaus gyvenimo). Taigi šiandien dera dėkoti Dievui už šv. Brunoną – pirmąjį Lietuvos Ganytoją ir už visus tūkstantmetės krikščioniškosios mūsų šalies istorijos ganytojus ir kunigus, dėl kurių pasiaukojamos tarnystės galime sakyti: Lituania semper fidelis. Taip pat meldžiamės už krikščioniškąją mūsų šalies ateitį, užtai, kad visada būtume ištikimi krikšioniškajai dvasiai, o tam būtini šventi kunigai; todėl meldžiamės už gausius pašaukimus į kunigystę, prašydami užtarti mus Kristaus Motiną, kuri yra ir Bažnyčios, ir kunigų Motina.
 
II diena lapkričio 16oji, pirmadienis
 
Gailestingumo Motinos iškilmės dieną trokštame paminėti, pagerbti ir padėkoti visiems arčiausiai kunigų esantiems žmonėms: bažnyčių tarnams, lektoriams, ministrantams, procesijų dalyviams, visiems dirbantiems ir pagalbininkams parapijų namuose, taip pat gėlininkėms, valytojoms, prižiūrėtojoms, sargams, šeimininkėms, Caritas darbuotojams ir savanoriams. Dienos šūkis – kreipinys iš Akatisto: Sveika, Dievo gerumo tarnaite (Oikos10).
 
III diena lapkričio 17oji, antradienis
 
Prisiminsime vieną iš esmingiausių atsigręžimų į Dievą per Susivienijimo sakramentą, tarpininkaujant Marijai ir kunigui. Dienos šūkis – kreipinys iš Akatisto: Sveika, permaldavimo apstybe trykštanti puota“(Oikos 3). Taivienas iš sunkiausių kunigo patarnavimų, kai reikia ne tik išklausyti, bet ir patarti, pamokyti, paguosti, palaikyti penitento dvasią, o sunkiausia yra tuomet, kai kunigas neturi teisės duoti išrišimo, bet privalo įtikinti penitentą, jog jis, nepaisant visko, yra bendruomenės, „laivo“ – Bažnyčios – narys, turi pasitikėti Dievo Gailestingumu, daryti viską, kas įmanoma, kad nusipelnytų išganymą.
 
IV diena lapkričio 18oji, trečiadienis
 
Tai kunigams, taip pat pašvęstojo gyvenimo asmenims bei šeimoms skirta diena. Dienos šūkis – kreipinys iš Novenos Nepaliaujamos Pagalbos Dievo Motinai: Vidinio gyvenimo Mokytoja“. „Kiekvienos Marijai skirtos šventovės tikslas per Mariją eiti prie Jėzaus“ (iš Europos Marijos šventoves turinčių miestų atstovų susitikimo Čenstakavoje 2009 09 09–12).
 
V diena lapkričio 19oji, ketvirtadienis
 
Skirta seminaristams ir jų tėvams. Dienos šūkis paimtas taip pat iš Novenos Nepaliaujamos Pagalbos Dievo Motinai: Pašaukimų į kunigystę ugdytoja“. Juk Marija Galilėjos Kanoje yra pasakiusi: „Darykite, ką tik Jis jums lieps“ (Jn 2,5). O Jėzus sako: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“ (Mt 9, 37–38). Todėl meldžiamės už pašaukimus į kunigus, misijas ir vienuolijas.
 
VI diena lapkričio 20oji, penktadienis
 
Kaip ir kiekvienas penktadienis, mūsų akis kreipia į Golgotą, kur įvyksta ant Kryžiaus iškelto Jėzaus Auka, o po Jo Kryžiumi stovi Išganytojo Motina, Išganymo bendrininkė Marija. Todėl šiandien meldžiamės Akatisto žodžiais: Sveika, Sandoros Skrynia, Dvasios paauksuotoji!“ (Kontakion 12), nes Dievo Gimdytoja, Bažnyčios Motina, stiprina ją drąsos dvasia (plg. Jono Pauliaus II encikliką Dominum et vivificantem).
 

VII diena
lapkričio 21oji, šeštadienis
 
Bažnytinės muzikos globėjos šv. Cecilijos dienos išvakarėse paminėsime, pagerbsime ir melsimės už visus vargonininkus, choristus, giedorius bei tuos, kurie muzika puošia bažnytinę liturgiją; taip pat Gailestingumo Motinos globon pavedame katechetus ir mokytojus. Šios dienos šūkis – taip pat kreipinys iš Akatisto: Sveika, nes dangūs džiaugsmingai su žeme gieda“ (Oikos 4).
 
VIII diena lapkričio 22oji, sekmadienis
 
Paskutinę Gailestingumo Motinos Globos atlaidų oktavos dieną prisiminsime tiesą, jog Marijos tikslas yra nuvesti mus pas Kristų. Iš tiesų taip ir yra – ateiname į Marijos namus ir čia klausykloje, o ypatingai šv. Komunijoje susitinkame su Jos Dieviškuoju Sūnumi. Dėl savo Motinystės Marija gali vadintis Eucharistijos Motina ir ypač Eucharistijos teikėjų – kunigų – Motina (plg. Jono Pauliaus II encikliką Redemptoris Mater). Globos atlaidų aštuondienio baigiamasis šūkis – Marijos apibūdinimas Akatiste: „Parodanti žmonių mylėtoją Kristų“.
 
2009 m. lapkričio mėn. 14 d. Globos atlaidų aštuondienio išvakarėse:
 
11 val. – šv. Mišios prie atviro Aušros Vartų koplyčios lango lietuvių kalba
 
13 val. – šv. Mišios prie atviro Aušros Vartų koplyčios lango lenkų kalba
 
14 val. – teikiamas Susitaikymo sakramentas ligoniams Šv. Teresės bažnyčioje
 
15 val. – šv. Mišios ligoniams, teikiamas Ligonių patepimo sakramentas
 
19.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje „Malda už Vilniaus miestą: „Vilniaus šventovės“
 
 
Lapkričio 15–22 d.d. Kiekvieną Gailestingumo Motinos Globos atlaidų oktavos dieną
 
 
Šv. Mišios bei pamaldos lietuvių kalba vyks:
 
8.00 val. ir 9.30 val. – šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje
 
9.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje Novena Į Gailestingąją Dievo Motiną
 
10.30 val. – bažnyčioje – malda už kunigus
 
11.00 val. ir 19.00 val. – šv. Mišios bažnyčioje
 
17.00–18.30 val. – bažnyčios kriptoje Švč. Sakramento Adoracija
 
18.30–19.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje Marijos pamaldos
 
 
DĖMESIO!
 
Lapkričio 15 d. ir 22 d. šv. Mišių 9.30 val. koplyčioje nebus. 11.00 val. šv. Mišios vyks prie atviro Aušros Vartų koplyčios lango
 
Lapkričio 22 d. 18.00 val. Aušros Vartų koplyčioje bus Rožinio malda lietuvių ir lenkų kalbomis
 
 
Šv. Mišios bei pamaldos lenkų kalba vyks:
 
6.30 val. – šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje
 
7.45 val. – bažnyčioje Marijos valandos
 
8.30 val. – bažnyčioje malda už kunigus
 
9.00 val., 13.00 val. ir 17.00 val. – šv. Mišios bažnyčioje
 
15.00–16.30 val. – bažnyčios kriptoje Švč. Sakramento Adoracija
 
16.3017.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje Marijos pamaldos
 
 
DĖMESIO!
 
Lapkričio 15 d. ir 22 d. šv. Mišios 13 val. vyks prie atviro Aušros Vartų koplyčios lango
 
Papildomos šv. Mišios per Globos atlaidų aštuondienį:
 
 
Lapkričio 16 d.
 
14.00 val. – koplyčioje šv. Mišios prancūzų kalba
 
15.00 val. – bažnyčioje šv. Mišios vaikams lenkų kalba
 
 
Lapkričio 17 d.
 
14.00 val. – koplyčioje šv. Mišios rusų kalba
 
15.00 val. – bažnyčioje šv. Mišios jaunimui lenkų kalba
 
 
Lapkričio 18 d.
 
14.00 val. – koplyčioje šv. Mišios vokiečių kalba
 
15.00 val. – bažnyčioje šv. Mišios vienuolėms lietuvių kalba
 
 
Lapkričio 19 d.
 
12.00 val. – koplyčioje šv. Mišios lietuvių išeivijai
 
14.00 val. – koplyčioje šv. Mišios baltarusių (gudų) kalba
 
15.00 val. – bažnyčioje šv. Mišios vaikams lietuvių kalba
 
 
Lapkričio 20 d.
 
14.00 val. – koplyčioje šv. Mišios italų kalba
 
 
Lapkričio 21 d.
 
14.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje šv. Mišios ukrainiečių kalba
 
15.00 val. – Šv. Teresės bažnyčioje šv. Mišios katechetams ir mokytojams lietuvių kalba
 
 
Lapkričio 22 d.
 
18.00 val. – Rožinio Malda Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių ir lenkų kalbomis)
 
Plačiau: www.ausrosvartai.lt
 
www.bernardinai.lt
 
Šarūnas Mažeikos/BFL nuotr.
Baltijos fotografijos linija
 
Nuotraukoje: Vilniaus Aušros Vartai

Sena VorutaKomentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra