Kraštotyros būrelio „Gimtinė“ veiklos sklaida modernėjančioje XXI a. mokykloje

Autorius: Data: 2012-09-03 , 08:45 Spausdinti

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė, Pasvalys

Mes, lietuviai, esame Europos Tauta, turinti garbingą ilgaamžę istoriją, tačiau esame ir moderni, atsinaujinančio pasaulio dalimi save laikanti tauta, turinti savo kultūrą, galinti dvasios jėga bei darbu parodyti save pasauliui ir sukurti geresnį gyvenimą savo vaikams – šalies ateities kūrėjams.

Stiprinti švietimo sistemą yra valstybės uždavinys. Mokykla turi tapti antraisiais namais ugdanti savarankišką, išsilavinusią, kūrybingą asmenybę su tvirta tautine bei patriotine dvasia. Visos mokyklos bendruomenės veiklos tikslas parodyti, kad kiekvienas asmuo, visuomenė atsakinga už savo istoriją bei kultūrą, gebėjimą rasti savo vietą pasaulinėje istorijoje ir kultūroje, kad kiekviena tauta yra unikali. Požiūris į gyvenamosios istorijos populiarinimą priklauso nuo visos mokyklos bendruomenės.

Natūralu, kad pažintį su istorija pradedame nuo gimtinės slenksčio. Kiekvienam rūpi savo šeimos, gimtojo kaimo, miestelio ar miesto ištakos, šaknys, savo istorijos pažinimas. Žinodami praeities laimėjimus ir paklydimus, galime brandžiau planuoti ateitį, geriau tvarkyti šiandieną.

Laiko tėkmės sustabdyti neįmanoma: keičiasi žmonės, visuomenė, atsiranda poreikis ir būtinybė dar kartą pasklaidyti praeities puslapius, naujai juos įvertinti, galbūt papildyti ir pristatyti kitiems visai naujomis formomis, padiktuotomis to paties laiko.

Kiekvienas istorijos mokytojas iš savo darbo patirties žino, kad gimtojo krašto istorijos pažinimas, tyrinėjimas, vertinimas, siekimas žinias perteikti kitiems yra puikiausias ir optimaliausias būdas suvokti Lietuvos, Europos bei Pasaulio istorijos kontekstą.

Mokytojas ieško kelių, kad istorijos mokymas ir mokymasis vyktų efektyviai. Geriausius rezultatus duoda aktyvi veikla, kuri reikalauja teorinių žinių, praktinių veiksmų, iniciatyvos, skatina benradarbiauti, moko bendrauti. Visus šiuos aktyvios veiklos bruožus turi ne tik pamokinė veikla, bet neformalusis ugdymas.

Šiame straipsnyje bandysiu perteikti patirtį apie kraštotyros būrelio „Gimtinė“ veiklą modernėjančioje XXI a. mokykloje. Susikūrė 1998 metais. Jį lanko 5-10 klasių moksleiviai. „Gimtinės“ būrelio veikla išplėtota ne tik mokykloje, rajone, apskrityje, bet ir respublikoje bei už jos ribų.

Pagrindinės veiklos kryptys bei jų organizavimo metodika

 • Veiklos planavimas
 • Projektinė veikla
 • Kraštotyrinės–pažintinės ekspedicijos
 • Kraštotyrinės–pažintinės ekskursijos
 • Konkursai
 • Parodų organizavimas
 • Kraštotyrinių konferencijų organizavimas mokykloje
 • Kraštotyrinių darbų parengimas
 • Laikraštėlio „Gimtinė“ leidyba
 • Bendradarbiavimas su kitomis respublikos mokyklomis
 • Gerosios patirties sklaida

Veiklos planavimas

Kraštotyros būrelio veiklos planas sudaromas bei aprobuojamas birželio mėnesį. Jį sudarant, atsižvelgiama į moksleivių pageidavimus, mokyklos tikslus ir uždavinius bei Bendrąsias programas. Planuojant veiklą numatomai svarbiausi tikslai bei uždaviniai:

 • Ugdyti sumanius ir kūrybingus jaunuosius savo krašto mylėtojus bei garsintojus.
 • Kūrybiškai organizuoti kraštotyrinę veiką mokykloje bei už jos ribų.
 • Sukauptą patirtį skleisti pamokų metu, popamokinėje veikloje.
 • Bendradarbiauti su rajono, respublikos mokyklomis.

Didelis dėmesys yra skiriamas projektinei veiklai, kraštotyrinėms-pažintinėms ekskursijoms, ekspedicijoms, kraštotyriniams darbams, parodų organizavimui, bendradarbiavimui su Kupiškio P. Matulionio, Kupiškio Noriūnų Jono Černiaus, Panevėžio Ėriškių Juozo Balčikonio, Pasvalio Ustukių pagrindinių mokyklų. bei kitų respublikos mokyklų kraštotyrininkais, puikiam pasirengimui ir dalyvavimui respublikiniuose konkursuose bei projektuose.

Projektinė veikla

Mūsų mokyklos kraštotyrininkai aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Esame vykdę šiuos projektus: ,,Medinė Pasvalio krašto architektūra“, ,,Mums rūpi gimtinės praeitis bei dabartis“, ,,Prakalbinta praeitis“, „Atmintis gyva“. Dalyvavome respublikiniame projekte-akcijoje „Gyva atmintis“, „Vilties paukštė“, „Mūsų Trispalvė“. Dalyvavimas projektuose bei akcijose ne tik moko istorijos plačiąja prasme, bet ir moko mokytis. Formuojami gebėjimai ir įgūdžiai, gilinamos žinios padeda spręsti svarbias jaunimo problemas: užimtumą, kūrybiškumą, saviraišką. Yra suteikiama galimybė turiningai praleisti laisvalaikį bendradarbiaujant su Pasvalio krašto jaunimu bei kitais bendruomenės nariais. Vykdant projektų programą didelis dėmesys yra skiriamas kraštotyrinėms ekspedicijoms. Fiksuojami bei tvarkomi istoriniai ir kultūriniai paminklai. Savo darbus pristatome mokykloje, rajone, apskrityje, respublikoje, Europoje. Organizuojame susitikimus, parodas, konferencijas. Projekto rezultatus pateikiame rajono bei respublikos spaudoje. Visada stengiamės įprasminti savo veiklą kompaktiniame diske bei parengti ir išleisti leidinuką šia tema. Sukauptą medžiagą panaudojame pamokų metu bei popamokinėje veikloje. Vykdant projektus yra ieškomi partneriai ir su jais sudaromos bendradarbiavimo sutartys. Mūsų mokyklos kraštotyrininkai organizuoja bendrus projektus su Kupiškio P. Matulionio vidurinės mokyklos (dabar progimnazijos) kraštotyrininkais šiomis temomis:

 • Kupiškio ir Pasvalio krašto piliakalniai bei dvarai.
 • Pasvalio ir Kupiškio krašto knygnešiai.
 • Kupiškio ir Pasvalio religinės konfesijos.
 • Pasvalio ir Kupiškio krašto įžymūs žmonės.
 • Kupiškio ir Pasvalio krašto senieji amatai.
 • Gyvenamosios vietovės istorijos sklaida.

Bendra projektinė veikla yra naudinga. Moksleiviai ne tik praturtina istorines žinias, bet ir pasidalina patirtimi, tampa kūrybiškesni, savarankiškesni, draugiškesni.

Kraštotyrinės-pažintinės ekspedicijos

Kraštotyrinės-pažintinės ekspedicijos dažniausiai vykdomos birželio mėnesį, o kartais net mokslo metų eigoje. Kraštotyrinių ekspedicijų veiklos programa bei kryptys yra aptariamos iš anksto. Paruošiami klausimynai. Kraštotyrinių-pažintinių ekspedicijų metu yra fiksuojamos šeimų, giminų, vardų istorijos, užrašoma tautosaka, švenčių papročiai bei tradicijos, tradicinis Pasvalio krašto etiketas, Pasvalio krašto dorinis auklėjimas, Pasvalio krašto trėmimai, Pasvalio krašto gėlių darželiai, trėmimai, laisvės kovos, prisiminimai apie Baltijos kelią, amatininkų gudrybės ir kt. Surinkta medžiaga pateikiama mokyklai. Surasti „perliukai“ kraštotyrinių-pažintinių ekspedicijų metu kviečiami į mokyklos, net į respublikinius renginius.

Kraštotyrinės-pažintinės ekskursijos

Kraštotyros būrelis „Gimtinė“ organizuoja kraštotyrines-pažintines ekskursijas po savo gimtąjį kraštą. Jos yra organizuojamos įvairių klasių moksleiviams rugsėjo, balandžio, gegužės, birželio mėnesiais. Ruošiantis ekskursijoms yra pagal pasirinktas temas sudaromi kelionių maršrutai bei lankytinos vietovės. Dalyviai iki ekskursijos vykdymo datos renka medžiagą numatyta tema, domisi lankytinos vietovės istorija. Pasibaigus ekskursijai medžiaga yra pildoma, organizuojamos parodos mokykloje ir Pasvalio Krašto muziejuje. Penktokams tradicinės kraštotyrinės ekskursijos organizuojamos rugsėjo mėnesį. Jos visada baigiamos gimtinės mylėtojų laužu ant Ąžuolpamūšės bei Migonių piliakalnių. Būna kepamos bulves, dešrelės, dainuojamos lietuvių liaudies dainos, žaidžiami žaidimai, aptariami ekskursijos rezultatai.

Konkursai

Jaunieji kraštotyrininkai aktyviai dalyvauja bei patys organizuoja įvairius konkursus, kurie suteikia daug galimybių patikrinti bei patobulinti istorines-kraštotyrines žinias, išreikšti ir pristatyti save, įvertinti savo sugebėjimus.

Esame aktyvūs Europos Paveldo dienų konkursų dalyviai. Pagrindiniai renginiai vyksta rugsėjo mėnesį. Europos Paveldo dienų programas rengia Kultūros vertybių apsaugos departamentas bei turistiniai padaliniai. Šie renginiai visuomenę skatina atkreipti dėmesį į bendrą Europos Paveldą bei poreikį jį saugoti. Nuolatinis Europos Paveldo dienų šūkis yra „Europa: bendras paveldas“.

Mūsų mokyklos kraštotyrininkai Europos Paveldo dienų renginiuose-konkursuose dalyvavo sepynis kartus. Buvo parengti ir pristatyti kraštotyriniai darbai apie Pasvalio krašto paveldą bei išsaugojimo būdus pagal šias temas:

 • Senieji Pasvalio krašto eksponatai.
 • Maketas „Ąžuolpamūšės piliakalnis“.
 • Medinė Pasvalio krašto architektūra.
 • Pasvalio miesto praeitis ir dabartis.
 • Pasvalio krašto žydų papročiai tradicijos.
 • Kviečiame susipažinti ir aplankyti Pasvalio kraštą.
 • Pasvalio miesto senosios kapinės.

Dalyvavimas ir kituose respublikiniuose konkursuose:

 • Šakotas giminės medis.
 • Mūsų senelių bei prosenelių kaimynai žydai.
 • Lietuvos laisvės kovų bei netekčių istorija.
 • Nacionalinės kraštotyrinės ekspedicijos darbų parodose konkursuose.
 • Vytauto Landsbergio fondo konkursas „Kokią Lietuvą kurs mano karta“.
 • Mano seneliai prisimena Sibiro vargą, šalti ir badą.
 • Vytautų klubo konkursas apie Vytautą Didijį.
 • Lietuvos moterys valstybės ir visuomenės kūrime.
 • Tūkstantis žvilgsnių į Lietuvą (Lietuvos vardo Tūkstanmečiui).
 • Tautos dvasios beieškant (Lietuvos vardo Tūkstanmečiui) ir kt.

Parodų organizavimas

Parodos, kurias kraštotyros būrelio nariai organizuoja kartu su moksleiviais bei mokytojais, skatina dar didesnį dėmesį skirti gyvenamosios vietovės istorijai, kūrybiškiau pristatyti bei perteikti surinktą ar užfiksuotą, pagamintą medžiagą. Parodos organizuojamos įvairių tautinių bei valstybinių švenčių proga, konkursų apibendrinimų metu, kraštotyrinių-pažintinių ekspedicijų ekskursijų rezultatų apibendrinimui, įžymiems jubiliejams (miesto, mokyklos ir kt.). Paminėsime reikšmingesnių parodų, kurias organizuoja mūsų mokyklos kraštotyrininkų, temas:

 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienai
 • Filosofijos, Tolerancijos dienai
 • Tradicinė – penktokams – Lietuvos gynybiniai įtvirtinimai-maketai (miesto gimimo dienai).
 • Prakartėlės (piešiniai, maketai).
 • Gerumo, meilės – Angelai.
 • Kitokia eglutė( kūrybiniai-meniniai darbai).
 • Laisvės medžiai-maketai (Laisvės gynėjų dienai).
 • Europos Paveldo dienos
 • Lietuvos Nepriklausomos valstybės paskelbimo ir valstybės atstatymo dienai (Vasario 16-oji, Kovo 11-oji)
 • Kraštotyrinių darbų (rašinių), nuotraukų paroda.
 • Lietuvos vardo Tūkstanmečiui.
 • Šv. Velykų belaukiant.
 • Lietuvos laisvės kovų bei netekčių istorija (rašiniai, piešiniai).
 • Atmintis gyva – skirta „Gedulo ir Vilties diena“.

Vyksta iškilmingi parodų atidarymai. Šia proga programėles parengia moksleiviai bei mokytojai. Mokiniams patinka pristatyti savo kūrybinius darbus. Pristatymus paruošia patys, mokytojas tik teikia konsultacijas bei pasidomi kaip sekasi ruoštis. Darbai parodos metu pristatomi įvairiomis formomis: pasakojimu, eilėraščiu, daina ar kitokiu muzikiniu kūriniu, net pakviečiami mūsų krašto dainininkai, pasakoriai, muzikantai, literatai, kurie pristato savo kūrybą, pamoko lietuvių liaudies dainų, žaidimų. Mokyklos bendruomenės nariai mėgsta dalyvauti parodose. Ypač džiaugiasi moksleiviai, pamatę savo ir kitų bendraamžių kūrybinius darbus. Organizuojamos parodos ne tik pristato mokyklos būrelių veiklą, bet skatina moksleivius bei mokytojus tobulėti, ieškoti, kurti, bendrauti, dalintis gerąja patirtimi.

Kraštotyrinių konferencijų organizavimas mokykloje

Mūsų mokykloje jau tapo tradicija organizuoti kraštotyrines konferencijas. Jų metu yra pristatomi geriausi kraštotyriniai darbai, susumuojami kraštotyrinės veiklos rezultatai, vyksta gerosios patirties sklaida, susitinkama su rajono, respublikos kraštotyrininkais. Konferencijas organizuojame gegužės mėnesio pradžioje. Esame organizavome šias konferencijas:

 • Kupiškio bei Pasvalio krašto piliakalniai ir dvarai.
 • Pasvalio bei Kupiškio krašto knygnešių takais.
 • Kupiškio bei Pasvalio krašto religinės konfesijos.
 • Pasvalio bei Kupiškio krašto įžymūs žmonės.
 • Kupiškio bei Pasvalio krašto senieji amatai.
 • Parymokim prie tėviškės vartų.
 • Prakalbinta praeitis.
 • Atmintis gyva.
 • Pasvalio krašto senieji amatai.
 • Amatų mugė Kupiškyje.
 • Gyvenamosios vietovės istorijos sklaida.

Mokyklos kraštotyrininkai dalyvauja, skaito ir pristato kūrybinius darbus apskrities bei respublikos kraštotyrinėse konferencijose:

 • Panevėžio rajono Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje pristatė kūrybinius darbus „Pasvalio krašto gynybiniai įtvirtinimai“, skaitė pranešimą „Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos kraštotyrininkai – aktyvūs Europos Paveldo dienų dalyviai“.
 • Panevėžio rajono Ėriškių Juozo Balčikonio pagrindinėje mokykloje skaitė pranešimus „Pasvalio bei Kupiškio krašto knygnešių takais“, „Tremtyje kentėję, bet tikėję Lietuvos laisve“, „Trakų vardas Pasvalio krašto istorijoje“.
 • Kupiškio Povilo Matulionio vidurinėje mokykloje pristatė kūrybinius darbus „Laisvės medžiai“, skaitė pranešimus „Įžymūs Pasvalio krašto žmonės“, organizavo integruotą pamoką „O, Lietuva! Juk tu 16-tą Vasario prisikėlei!“
 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras Kauno miesto etninės kultūros mokytojų metodinės tarybos Ugdymo įstaigų etninės kultūros mokytojų, folkloro ansamblių vadovų konferencijoje „Etninės kultūros mokymo problemos ir aktualijos šiuolaikiniame ugdymo procese“ pristatė savo mokyklos etnokultūrinę-kraštotyrinę veiklą bei kūrybinius darbus šia tema. Pristatyme dalyvavo moksleiviai, mokytoja ir Pasvalio krašto dainininkė Stanislava Fomina, kurią sutikome kraštotyrinės ekspedicijos metu. Tai puiki mūsų krašto dainininkė, kuri sužavėjo šios konferencijos dalyvius bei organizatorius.

Kraštotyrinių darbų parengimas

Mūsų mokyklos kraštotyrininkai yra parengę bei pristatę savo darbus respublikiniams konkursams šiomis temomis:

 • Dr. Valdo Adamkaus 2005-ųjų metų aplinkosaugos konkursas „Lietuva yra Europos Sąjungos narė – ekologiškai švari ir išsauganti paveldą valstybė“
 • Lietuvos jaunimo turizmo centras „Gyvenamosios vietovės archeologiniai paminklai“, „Šakotas giminės medis“, „Pasvalio krašto atsiminimai“, „Pasvalio krašto senieji eksponatai“, „Naminio salyklinio alaus darymo istorija“, „Vėlinių tradicijos papročiai Lietuvoje ir Pasvalio krašte“, Pasvalio krašto Velykų tradicijos ir papročiai“, „Ekologinės Lietuvos problemos stojant į Europos Sąjungą“, ,,Keliaukime po Europos sostines“, „Tėviškės dvasios beieškan“, „Tūkstantis žvilgsnių į Lietuvą“, „Gėlių darželiai“ – Kalno k, Pumpėnų sen. Pasvalio r., „Vardų istorijos“, „Senosios Pasvalio kapinės“, ,, Pasvalio krašto partizanai“, „Baltijos kelias“, „Pasvalio krašto žmonių etiketas“, ,,Kaziuko mugės papročiai ir tradicijos Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje“ ir kt.
 • Vytautų klubas „Kuo mums brangus Vytautas Didysis?“. „Ar gali Vytautas Didysis būti Lietuvos tūkstanmečio žmogumi?“
 • Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“.
 • Lietuvos Nacionalinis Muziejus ,,Šio amžiaus datos – tarsi gairės“.
 • Atminties namai ,,Mūsų senelių ir prosenelių kaimynai žydai“.
 • Vytauto Landsbergio fondas ,,Kokią Lietuvą kurs mano karta“.
 • Zonta Intrenational, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija „Lietuvos moterys valstybės ir visuomenės kūrime“.

Dauguma konkursinių darbų yra įvertinti puikiai bei labai gerai. Jie turi išliekamąją vertę, atlikti pagal kraštotyros rinkinių reikalavimus, sukaupta puiki medžiaga, kurią galima panaudoti pamokinėje bei popamokinėje veikloje. Keletą mokinių darbų yra sudėti išleistose Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Vytauto Landsbergio fondo, Akademinio Jaunimo Organizacijos „Geopolis“ knygose, mūsų krašto leidiniuose („Šiaurietiški atsivėrimai“ ir kt.)

Laikraštėlio ,,Gimtinė“ leidyba

Kraštotyros būrelis leidžia laikraštėlį ,,Gimtinė“. Šiame laikraštėlyje atsispindi kraštotyros būrelio veikla, svarbesni mokyklos, Pasvalio krašto įvykiai, spausdinami moksleivių kraštotyriniai darbai, Pasvalio krašto tautosaka. Pateikiamos fotonuotraukos, piešiniai, kryžiažodžiai, rebusai, datažodžiai (iš savo gimtinės istorijos). Laikraštėlį rengia bei leidžia patys mokiniai, mokytojas tik konsultuoja, pataria.

Bendradarbiavimas ir gerosios patirties sklaida

Bendradarbiavimas suteikia galimybę tobulėti, ieškoti ir pritaikyti savo darbe naujus kūrybinius gebėjimus, įgyvendinti savo bei moksleivių lūkesčius, išreikšti save. Mūsų mokyklos kraštotyrininkai nuoširdžiai bendradarbiauja su Kovo 11-osios Akto Signataru Algirdu Endriukaičiu, Pasvalio Katalikių Moterų Draugija, Pasvalio Krašto muziejumi, Pasvalio M. Katiliškio biblioteka, Kupiškio Povilo Matulionio pagrindinės, Kupiškio Noriūnų Jono Černiaus, Panevėžio Ėriškių Juozo Balčikonio pagrindinių mokyklų kraštotyrininkais. Rašo ir vykdo bendrus projektus, organizuoja parodas, konferencijas, keliauja po Pasvalio bei Kupiškio kraštą, apie savo veiklą rašo rajono, respublikos spaudoje.

Įvertinant savo mokyklos kraštotyrinę veiklą norisi padėkoti visiems mokyklos kraštoyrininkams, kurie savo nuoširdžia veikla prisdėjo ar prisideda prie savo mokyklos bei Pasvalio krašto, Lietuvos garsinimo. Ačiū už Jūsų puikų triūsą.

Kiekvienas nuveiktas darbas užtikrina gilesnį gyvenamosios vietovės istorijos vietą ir reikšmę modernėjančioje XXI a. mokykloje. Skatina ugdymo procese ieškoti naujų veiklos formų bei galimybių gilinant lietuvių dvasinės ir materialinės kultūros pažinimą bei sėkmingą lietuvių tautinės kultūros, istorijos išlikimo klausimų sprendimą kosmopolitinės aplinkos kontekste.

Naudoti šaltiniai

Publikuoti dokumentai ir statistiniai leidiniai:

1. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai 2003 m., 405-466.

2. Įvadinio seminaro „Gyvenamosios vietovės istorijos mokymas: nuo lokalinės prie globalinės perspektyvos“, medžiaga. Vilniaus pedagoginis universitetas Istorijos fakultetas, Istorijos didaktikos centras direktorius doc. Dr. Benediktas Šetkus, 2007 m.

Periodinė spauda:

1. Informacinis leidinys. Švietimo naujienos. Nr. 2, psl. 14, Nr. 8, psl. 8, Nr. 9, psl. 4, Nr. 10, psl. 5-11.

2. Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministerija Lietuvos Jaunimo Turizmo Centras Nacionalinės Jaunųjų Kraštotyrininkų Ekspedicijos Kraštotyros darbų Katalogas, V., 2004 m., 2006 m.

3. Žurnalas „Žiemgala“, 2006 m., Nr. 2, psl. 56.

Literatūra:

1. Etninės kultūros mokymo problemos ir aktualijos šiuolaikiniame ugdymo procese. Pranešimai., 2006-04-01, psl. 41-43.

2. Nijolė Letukienė. Pilietiškumo pagrindai, 2005 m., psl. 49-54.

Nuotraukose:

1. Prie Pasvalio Lėvens gatvės kilimų rišėjų parodos. Kupiškio P. Matulionio progimnazijos mokiniai ir mokytojai

2. Projektas „Mūsų Trispalvė“ skirtas Lietuvos vardo tūkstanmečiui. 2009 m. kovas

Uncategorized , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra