Tarptautinė konferencija „Vazų epocha Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“

Autorius: Data: 2011-10-17 , 08:54 Spausdinti

Tarptautinė konferencija „Vazų epocha Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“

Tarptautinė mokslinė konferencija „Vazų epocha Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ vyks 2011 m. spalio 19 d., trečiadienį, 9–18 val. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose (Katedros a. 3, Vilnius)

Międzynarodowa konferencja naukowa Wielkie Księstwo Litewskie w epoce Wazów 19 października 2011 r., środa, godz. 9.00–18.00 ałac Wielkich Książąt Litewskich (Katedros a. 3, Wilno)

Registracija / rejestracja: tel. (8 5) 262 0067, renginiai@valdovurumai.lt, www.valdovurumai.lt/registracija

Žymūs mokslininkai iš Lietuvos ir Lenkijos skaitys pranešimus bei diskutuos apie aštuonis dešimtmečius Abiejų Tautų Respubliką valdžiusios švedų kilmės Vazų dinastijos užsienio ir vidaus politiką, to meto visuomeninius ir kultūros procesus bei jų reikšmę mūsų šalies raidai. Šiuo tarptautiniu forumu siekiama atskleisti europietiškąją Lietuvos diplomatijos raidos dimensiją, aktualizuoti mūsų šalies istorinius ryšius su Švedija, Lenkija, Rusija ir kitomis Europos valstybėmis, paskatinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tyrimus. 

Konferencijos dalyvius sveikins Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis, aukšti Kultūros ministerijos pareigūnai, diplomatai, organizatorių atstovai.

Tarptautiniu renginiu pažymimos ir dvi jubiliejinės sukaktys: prieš 400 metų po beveik šimtmečio iš Maskvos buvo atgautas Smolenskas (1611 m.), o prieš 350 metų iš Maskvos okupacijos išvaduotos Vilniaus pilys (1661 m.). Šie įvykiai tiesiogiai susiję su Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos Vilniaus Žemutinėje pilyje istorija. Tad simboliška, kad mokslinė konferencija rengiama atkurtuose, nors ir iki galo dar neįrengtuose Valdovų rūmuose. Joje dalyvauja prof. habil. dr. Urszula Augustyniak ir prof. habil. dr. Andrzej Zakrzewski iš Varšuvos universiteto, prof. habil. dr. Antanas Tyla ir prof. dr. Raimonda Ragauskienė iš Lietuvos istorijos instituto ir kiti žinomi mokslininkai. Viso bus perskaityta 11 pranešimų.

Konferencijos išvakarėse, spalio 18 d., antradienį, 17 val. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose pristatoma knyga „Zigmanto Vazos triumfo diena“. Po pergalingo Smolensko atgavimo šis valdovas 1611 m. liepos 24 d. iškilmingai įžygiavo į Vilnių. Šiai pergalei pašlovinti skirta diena buvo aprašyta prabangiame rankraštyje, kurį po 400 metų spaudai parengė ir išleido Valdovų rūmų muziejus.

Vazų epocha Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

Net aštuonis dešimtmečius trukusį švedų kilmės Vazų dinastijos atstovų – Lenkijos karalių ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Žygimanto (1588–1632), Vladislovo (1633–1648) ir Jono Kazimiero (1648–1668) – valdymo laikotarpį (1588–1668) Lenkijos ir Lietuvos istorijoje galimas apibrėžti kaip Vazų epochą. Lietuvos mokslinėje literatūroje šis laikotarpis sulaukė vos poros monografijų (K. Avižonis, A. Tyla). Tad Lietuvoje Vazų epocha iki šiol nesulaukė deramo tyrinėtojų dėmesio. Tai pabrėžia tarptautinės konferencijos bei diskusijos aktualumą ir reikšmę.

Vazų epocha buvo itin reikšminga, netgi lemtinga visos Abiejų Tautų Respublikos ir konkrečiai Lietuvos istorijoje, nes tuo metu Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir išgyveno pakilimo laikotarpį, ir patyrė skaudžių smūgių. Vazų valdymo laikais į Lietuvą skverbėsi Baroko idėjos ir formos, itin suklestėjusios sostinėje Vilniuje ir palikusios reikšmingiausius meninio paveldo paminklus. Baroko dvasia atsispindėjo ir svarbiausios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rezidencijos Vilniaus Žemutinėje pilyje perstatymuose. Čia dažnai lankėsi Žygimantas Vaza ir jo sūnus Vladislovas. Čia valdovai modeliavo savo Rytų ir Šiaurės politiką. Čia sprendėsi ne tik Lietuvos, Abiejų Tautų Respublikos, bet ir viso Europos regiono likimas.

1588 m. Žygimantas Vaza patvirtino Trečiąjį Lietuvos Statutą, kuris tapo pagrindiniu valstybės teisės aktų kodeksu. Juo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečiai vadovavosi beveik 300 metų, juo remdamiesi pabrėžė savo identitetą, jis garantavo tradicinį Lietuvos valstybingumą. Vazų epochoje buvo išleistas pirmasis Konstantino Sirvydo lietuvių kalbos žodynas. Tuo metu Alberto Vijūko- Kojalavičiaus buvo parengta pirmoji Lietuvos istorija, kunigaikščio Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio iniciatyva sukurtas Lietuvos žemėlapis, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose pastatyta pirmoji opera, Vilniuje eiles kūrė „Sarmatų Horacijus“ Motiejus Kazimieras Sarbievijus, klestėjo Vilniaus universitetas.

Nuo 1600 m. Abiejų Tautų Respublika įsivėlė į žūtbūtinius karus su Švedijos Karalyste ir Maskvos valstybe, o vėliau ir su Turkija. Šie nepaliaujami konfliktai įstūmė Respubliką į nuopuolio laikmetį, po kurio valstybė jau nebesugebėjo atsigauti ir išlaikyti svarios pozicijos Vidurio, Šiaurės bei Rytų Europoje. XVII a. vidurio karai ir jų pasekmės dažnai apibūdinami iškalbingu „tvano“ terminu.

Be Vazų epochos reikšmingumo ir temos mokslinio aktualumo, tarptautinę konferenciją surengti paskatino ir dvi jubiliejinės sukaktys: prieš 400 metų – 1611 m. birželio 13 d. po beveik šimtmečio iš Maskvos buvo atgautas Smolenskas, o prieš 350 metų – 1661 m. gruodžio 3 d. iš Maskvos okupacijos buvo išvaduotos Vilniaus pilys. Šie įvykiai yra tiesiogiai susiję su Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija Vilniaus Žemutinėje pilyje. Tad simboliška ir prasminga, kad jų sukaktims skirtas tarptautinis mokslinis forumas vyksta atkurtuose, nors ir ne iki galo įrengtuose Valdovų rūmuose.

 

Programa / Program

9.00 – Konferencijos atidarymas ir sveikinimai / Powitanie i otwarcie konferencji

9.30 – Prof. habil. dr. Henryk Wisner (Lenkijos mokslų akademijos Istorijos institutas)

Keletas žodžių apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos terminologiją Žygimanto Vazos valdymo laikotarpiu (1588–1632) /Kilka słów o terminologii szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czasy Zygmunta III Wazy

10.00 – Prof. habil. dr. Urszula Augustyniak (Varšuvos universitetas)

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė religinėse polemikose Žygimanto Vazos laikais / Wielkie Księstwo Litewskie w polemikach wyznaniowych z czasów Zygmunta III Wazy

10.30 – Doc. dr. Eugenijus Saviščevas (Vilniaus universitetas)

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleris Leonas Sapiega ir Smolensko karo kampanija (1609–1611) / Kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego Lew Sapieha a kampania smoleńska (1609–1611)

11.00–11.20 Kavos pertrauka / Przerwa na kawę

11.20 – Prof. habil. dr. Andrzej Zakrzewski (Varšuvos universitetas)

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės santvarka Maskvos okupacijos metais XVII a. viduryje / Ustrój Wielkiego Księstwa Litewskiego pod moskiewską okupacją w połowie XVII wieku

11.50 – Prof. habil. dr. Antanas Tyla (Lietuvos istorijos institutas)

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečių valstybės gynimas XVII a. vidurio okupacijos sąlygomis / Obrona państwa przez obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego w warunkach okupacji w połowie XVII wieku

12.20–14.00 Pietų pertrauka / Przerwa na obiad

14.00 – Dr. Živilė Nedzinskaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Žygimantas ir Vladislovas Vazos M. K. Sarbievijaus kūryboje ir XVII–XVIII a. jėzuitų retorikos paskaitose / Zygmunt III Waza i Władysław IV Waza w twórczości M. K. Sarbiewskiego oraz w wykładach z retoryki prowadzonych przez jezuitów w XVII–XVIII w.

14.30 – Doc. dr. Valdas Rakutis (Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija)

Vazų karinis jūrų laivynas ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė / Flota wojenna Wazów a Wielkie Księstwo Litewskie

15.00 – Doc. dr. Elmantas Meilus (Lietuvos istorijos institutas)

Jono Kazimiero Vazos laikų Vilnius (1648–1668) / Wilno w czasach panowania Jana Kazimierza Wazy (1648–1668)

15.30–15.50 Kavos pertrauka / Przerwa na kawę

15.50 – Prof. dr. Raimonda Ragauskienė, Dr. Liudas Glemža (Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vytauto Didžiojo universitetas)

1599 m. Velykų sąmyšis Vilniaus pilyje: įvykio analizė / Tumult w zamku wileńskim 1599 roku: analiza wydarzeń

16.20 – Mgr. Piotr jacek Jamski (Lenkijos mokslų akademijos Meno institutas)

Maskvos koplyčios Varšuvoje legenda / Legenda kaplicy moskiewskiej w Warszawie

16.50 – Dr. Gintautas Sliesoriūnas (Lietuvos istorijos institutas)

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų Pacų nuostatos valstybės užsienio politikos klausimais XVII a. 6–8 deš./Pacowie a polityka zagraniczna Wielkiego Księstwa Litewskiego (lata pięćdziesiąte-siedemdziesiąte XVII w.)

17.20–18.00 – Diskusijos ir konferencijos apibendrinimas / Dyskusje i podsumowanie konferencji

Konferencijos organizatoriai / Organizatorzy konferencji

Nacionalinis muziejus, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto, Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra, Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecza, Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wileńskiego, Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyrius, Zakład Historii Wielkiego Księstwa LitewskiegoInstytutu Historii Litwy, Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie

 

Išsamiau apie konferenciją ir knygos pristatymą informuoja Valdovų rūmų muziejaus direktoriaus pavaduotoja dr. Jolanta Karpavičienė (8 5) 219 9733; +370 684 10679

Daugiau informacijos: http://www.valdovurumai.lt

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų informacija

Valdovų rūmų muziejus , , , , , , , , , , , ,Comments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra