Konferencija „Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas“

Autorius: Data: 2010-01-10 , 07:33 Spausdinti

Pratarmė

Surengti mokslinę konferenciją „Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas“ išsirutuliojo iš 2003 m. gegužės 21–25 d. Lemonte (JAV, Ilinojaus valstija) vykusio XII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo plenarinės sesijos „Mažosios Lietuvos aktualijos“ dalyvių diskusijų bei rekomendacijų.
 
Joje atkreiptas dėmesys į politinių, kultūrinių ir ekonominių interesų buvusiai Rytų Prūsijai turinčių šalių, ypač Lietuvos, Rusijos Federacijos, Lenkijos ir Vokietijos nevienareikšmį požiūrį į jos dalies – Mažosios Lietuvos daugiakultūrinį paveldą. Jis yra labai išsklaidytas, o dabartinių turėtojų, valstybės, visuomeninių organizacijų ir privačių asmenų, dėl vienokių arba kitokių priežasčių nepagrįstai atsiejamas nuo istorinės, kultūrinės praeities ir tautinio tapatumo, kartais net slepiamas nuo kitų šalių tyrinėtojų ir žiniasklaidos.

Paveldo tinkamai apsaugai, panaudojimui mokslo, kultūros ir švietimo reikmėms taip pat trukdo ir materialiniai nepritekliai, informacijos, paminklosaugininkų ir paveldosaugininkų kompetencijos stygius. Šios aplinkybės ir yra svarbiausia paskata surengti mokslinę konferenciją, kurioje dalyvautų ne tik Lietuvos, bet ir Vokietijos, Lenkijos, Rusijos Federacijos, Latvijos bei kitų šalių mokslininkai ir specialistai, Šiaurės Amerikoje (JAV ir Kanadoje) veikiančio Mažosios Lietuvos fondo atstovai.

Konferencijoje numatyta:

a) išanalizuoti būklę ir parengti prielaidas universalios, suinteresuotas šalis tenkinančios buvusios Rytų Prūsijos lietuvių ir kitų tautų kultūros istorijos paveldo apsaugos bei aktualizavimo koncepcijai sukirti;
 
b) išanalizuoti ir įvertinti Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio paveldo būklę ir parengti rekomendacijas dėl jo išsaugojimo;

c) pateikti informaciją apie Mažosios Lietuvos kultūros istorijos šaltinių telkinius Lietuvoje ir užsienio šalyse;

d) išanalizuoti galimybes ir suformuluoti siūlymus dėl Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldo duomenų bazių ir informavimo sistemos sukūrimo;

e) išanalizuoti padėtį ir pateikti siūlymus dėl jaunimo ir visuomenės švietimo tobulinimo Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldo klausimais;

f) aptarti būklę ir pateikti siūlymus dėl Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldo tyrinėtojų, paminklosaugininkų ir muziejininkų bendradarbiavimo plėtros ir tobulinimo.

Siekiant šių uždavinių įgyvendinimo, numatyta organizuoti kompleksinį mokslo renginį. Jį sudarytų pranešimų ir diskusijų diena Mokslų akademijoje Vilniuje ir dviejų dienų išvažiuojamoji sesija į Mažosios Lietuvos regioną Vakarų Lietuvoje. Jos darbo Klaipėdoje tema – Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus patirtis aktyvinant paveldo rinkinių panaudojimą ir viešinimą, Šilutėje – senojo Mažosios Lietuvos urbanistinio paveldo būklė ir problemos, kylančios dėl savininkų kaitos saugotinose teritorijose, Pagėgiuose – kritinė evangelikų liuteronų bažnyčių ir kapinių būklė. Išvykoje numatytas objektų lankymas, bendri posėdžiai su muziejininkais, paminklosaugininkais ir paveldosaugininkais, savivaldybių vadovais.

Konferencija sulaukė didelio visuomenės ir mokslininkų dėmesio. Pranešimų buvo pasiūlyta kur kas daugiau, negu jų skaitymui ir svarstymui yra skirta laiko. Nuoširdžiai atsiprašome tų mokslininkų, kurių pranešimai į programą nepateko. Rengėjai numato kitais metais konferencijos medžiagą išleisti knyga. Dalyvauti šiame leidinyje kviečiame ne tik pranešėjus, bet ir visus tuos, kurie konferencijos tema yra pasirengę kelti klausimus ir tęsti diskusiją, teikti aktualią, paveldo būklę ir likimą atskleidžiančią medžiagą.

Lietuvos MA narys ekspertas, prof. habil. dr. Domas Kaunas, Organizacinio komiteto pirmininkas

Konferencijos programa:

Rugsėjo 22 d., ketvirtadienis

8.15–8.45 val. Pranešėjų ir svečių registracija. Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3

18.45–9.00 val. Konferencijos atidarymas

19.00–9.20 val. PLENARINIS PRANEŠIMAS

Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas: tyrimų problematika ir būklė. Dr. Silva Pocytė, Klaipėdos universitetas

Pranešimai

Sekcija: MATERIALIOJO KULTŪROS PAVELDO TELKINIAI IR JŲ BŪKLĖ

Vadovauja dr. Silva Pocytė, Arthuras Hermannas

19.20–9.40 val. Karaliaučiaus krašto lietuvių materialiojo kultūros paveldo šiandieninė būklė. Dr. Algirdas Matulevičius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas

19.40–10.00 val. Mažosios Lietuvos Evangelikų liuteronų bažnyčios kultūros turtas ir jo likimas. Mindaugas Sabutis, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas

10.00–10.20 val. Rašytinio ir spaudos paveldo sklaida socialinėje aplinkoje. Prof. habil. dr. Domas Kaunas, Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija

10.20–10.40 val. Mažosios Lietuvos medžiaginės kultūros ir paveldo tyrimai 1980–2005 metais.
Doc. dr. Martynas Purvinas, Marija Purvinienė, Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas

10.40–11.10 val. – kavos pertrauka

11.10–11.30 val. Mažosios Lietuvos dailės kūrinių sugrįžimas į Lietuvą. Kristina Jokubavičienė, Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija Klaipėdoje

11.30–11.50 val. Prūsų kultūros paveldo likimai. Prof. dr. Vladimir I. Kulakov, Rusijos MA Archeologijos institutas

11.50–12.10 val. Kuršių nerijos urbanistinis paveldas naujų iššūkių akivaizdoje: būklė, tendencijos, problemos (Lietuvoje ir Karaliaučiaus srityje). Prof. habil. dr. Vladas Stauskas, Vytauto Didžiojo universitetas

12.10–13.30 val. – Petų pertrauka

Sekcija: KULTŪROS DVASINIO PAVELDO STRUKTŪRA

Vadovauja prof. dr. Daiva Kšanienė, prof. dr. Manfredas Kleinas

13.30–13.50 val. Klaipėdos krašto dvasinis paveldas – europinių kultūrų sąveikos kontekste. Dr. Arūnas Baublys, Klaipėdos universitetas

13.50–14.10 val. Kuršių nerijos latvių kultūros paveldo klausimai. Prof. dr. Janina Kursīte-Pakule, Latvijos universitetas, Latvijos mokslų akademija

14.10–14.30 val. Mažosios Lietuvos muzikinė kultūra: tradicijos ir jų tąsos galimybės nūdienoje. Prof. dr. Daiva Kšanienė, Klaipėdos universitetas

14.30–14.50 val. Klaipėdos apylinkių liuteroniškosios giesmės šiandien: tradicijų ir inovacijų sąsajos. Prof. dr. Rimantas Sliužinskas, Klaipėdos universitetas

14.50–15.10 val. Epitafijos Mažosios Lietuvos antkapiniuose paminkluose: žanrinės ypatybės ir vertė. Dr. Žavinta Sidabraitė, Klaipėdos universitetas

15.10–15.30 val. Mažosios Lietuvos pelkė „Kakšių bala“ J. D. H. Temmės apsakymuose. Prof. dr. Manfredas Kleinas, Austrija

15.30–16.00 val. – Kavos pertrauka

Sekcija: KULTŪROS PAVELDO APSAUGA, ATVIRUMAS IR AKTUALINIMAS

Vadovauja doc. dr. Arūnė Arbušauskaitė, dr. Vacys Bagdonavičius

16.00–16.20 val. Mažosios Lietuvos nematerialaus paveldo išsaugojimo ir gaivinimo problemos. Irena Seliukaitė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

16.20–16.40 val. Vokietijos įsipareigojimas dėl Rytų Prūsijos kultūros paveldo ir Mažosios Lietuvos paveldas. Arthuras Hermannas, Heidelbergo universiteto biblioteka

16.40–17.00 val. Istorine verte išsiskiriantys kultūros paminklai ir jų apsauga Šiaurės Skalvos regione. Doc. dr. Vytenis Almonaitis, Vytauto Didžiojo universitetas

17.00–17.20 val. Įžymių mažlietuvių vardų ir vietų įamžinimas. Doc. dr. Arūnė Arbušauskaitė, Klaipėdos universitetas

17.20–17.40 val. Ar verta atgimti Mažosios Lietuvos mėgėjiško teatro tradicijai? Dr. Vacys Bagdonavičius, Kultūros, filosofijos ir meno institutas

17.40–18.00 val. Virtualus Mažosios Lietuvos atgimimas: galimybės ir problemos. Doc. dr. Nerutė Kligienė, Matematikos ir informatikos institutas

18.00–18.30 val. – Diskusija

Išvažiuojamoji sesija

Posėdis Klaipėdoje. Rugsėjo 23 d., 11.00–13.30 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Didžioji vandens gatvė 6

Tema: MUZIEJUS IR KULTŪROS PAVELDAS

Pranešimai ir pasisakymai

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus veikla aktualinant kultūros paveldą. Dr. Jonas Genys, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

Muziejaus mokslinė, parodinė ir leidybinė veikla: tikslai ir kryptys. Julius Žukas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

Edukacinė veikla ir jos vaidmuo formuojant istorinę savimonę ir tautines vertybes (su edukacinio užsiėmimo demonstravimu). Diana Našutinskaitė, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

Muziejaus ekspozicijos peržiūra ir diskusinis vertinimas

Posėdis Šilutėje. Rugsėjo 23 d., 16.30–18.30 val. Frydricho Bajoraičio viešoji biblioteka, Lietuvininkų gatvė 74

Tema: URBANISTINIO PAVELDO BŪKLĖ IR PROBLEMOS DĖL SAVININKŲ KAITOS SAUGOTINOSE TERITORIJOSE

Pranešimai ir pasisakymai

Šilutės rajonas: kultūra, švietimas ir paveldas. Arvydas Jakas, Šilutės rajono meras

Urbanistinio paveldo būklė ir problemos, keičiantis saugotinų teritorijų savininkams.

Algirdas Gintaras, Kultūros vertybių apsaugos departamento Klaipėdos teritorinio poskyrio viršininkas

Mažosios Lietuvos urbanistinio paveldo būklė ir problemos remiantis Minijos kaimo pavyzdžiu. Reda Švelniūtė, Šilutės rajono savivaldybės Kultūros skyrius

Hugo Scheu dvaro dabartis ir ateitis. Roza Šikšnienė, Šilutės muziejaus direktorė

Posėdis Pagėgiuose. Rugsėjo 24 d. 10.00–13.00 val. objektų lankymas, 14.00–17.00 val. posėdis agėgių savivaldybės posėdžių salėje, Vilniaus gatvė 11

Tema: BAŽNYČIŲ IR KAPINIŲ BŪKLĖ, PROBLEMOS IR SPRENDIMAI

Pranešimai ir pasisakymai

Kultūros paveldas savivaldybės raidos strategijoje. Kęstas Komskis, Pagėgių savivaldybės meras
Pagėgių krašto veikiančių evangelikų liuteronų bažnyčių padėtis ir ateitis. Ridas Tamulis, Pagėgių, Piktupėnų, Rukų ir Žukų evangelikų liuteronų parapijų kunigas

Kiek Pagėgių savivaldybėje yra kapinių ir ką su jomis daryti? Petras Vaišvilas, Pagėgių savivaldybės gamtosaugininkas ir paminklotvarkininkas

Kultūros veikėjo kapo apsauga (Kristupo Jurkšaičio atvejis). Reda Švelniūtė, Šilutės rajono savivaldybės Kultūros skyrius

Šilutės rajono evangelikų liuteronų parapijų bažnyčių ir kitų statinių būklė ir problemos.

Remigijus Šemeklis, Šilutės evangelikų liuteronų parapijos klebonas

Senosios Šilutės krašto kapinės – archyvai po atviru dangumi. Darius Barasa, Šilutės muziejaus istorikas

Sena VorutaComments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra