Knygos šventė

Autorius: Data: 2011-05-12, 10:05 Spausdinti

Šarūnas ŠIMKEVIČIUS, Alytus

Vidmanto Staniulio knygynas ir Kauno suaugusiųjų mokymo centras 2011 metų gegužės 6 dieną pakvietė į Knygos šventę, skirtą spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.

Renginyje buvo pristatoma retrospektyvinė spaudos draudimo laikotarpio apžvalginė leidinių paroda, kurioje supažindinama su ano meto periodiniais leidiniais, su lietuviškomis knygomis, išleistomis svetur, taip pat leidiniais, kurių spaustuvininkų saugumo tikslais buvo klastojama leidimo vieta ir laikas, – Kontrafakcijomis. Tikrai nemažai labai retų leidinių, kuriuos sukaupė bibliofilas Vidmantas Staniulis. Lankytojai galėjo pamatyti ir „Aušros“ bei „Varpo“ laikraščius, taip pat įdomius XIX a. knygų įrišimus. Įmantrių lietuviškų to meto įrišimų pasitaiko retai, tai daugiausia leidiniai, įrišti pagal užsakymą kunigams ar turtingoms merginoms pasipuikuoti bažnyčioje. Analogišką parodą, tik daug didesnę V. Staniulis tuo pačiu metu jau buvo parengęs ir LR prezidentūroje, kurią pristatė š. m. gegužės 9 d. Neišsemiamas šio bibliofilo entuziazmas ir galimybės.

Knygos šventės metu buvo pristatyta ir mažiausia Lietuvoje knyga, dalyvaujant jos dailininkui Vytautui Kusui. Knyga išleista nedideliu tiražu, vos 50 egzempliorių. Už šią knygą dailininkas gavo Vidmanto Staniulio įsteigtą 2010/2011 m. premiją už nuopelnus Lietuvos kultūrai, puoselėjant knygos meną. Įsigijau ir aš vieną šios knygos egzempliorių ir galiu tvirtinti, kad ši knyga tikrai maža. Nesu specialiai rinkęs mažų knygelių, bet keletą turiu, o palyginus su anksčiau turėtomis – ši tikrai įspūdinga.

Šventėje savo žodį tarė ir istorikas – muziejininkas Zenonas Vasiliauskas. Jam pasirodė įdomus faktas, kad Kristijono Donelaičio „Metai“ buvo išspausdinti gotiškais rašmenimis. Todėl jis paklausė, kokiu šriftu šios knygos rankraščius rašė pats K. Donelaitis. Taip pat jis iškėlė kontraversišką mintį, kad gal ir Didžiosios Lietuvos lietuviams reikėjo eiti panašiu keliu, kaip Prūsijos lietuviams, kurie skaitė laikraščius gotiškai ir pasinaudoti caro administracijos pasiūlyta galimybe – leisti lietuviškus leidinius rusiškais rašmenimis – graždanka. Keletas tokių buvo eksponuojama ir Vidmanto Staniulio parodoje. Į istoriko mintis atsiliepė Vidmantas Staniulis, paminėjęs, kad pats Kristijonas Donelaitis rašė lotyniškais rašmenimis, o „Metai“ gotiškai išspausdinti todėl, kad tokia tradicija buvo tuo metu Vokietijoje, Mažojoje Lietuvoje. O „graždankos“ leidinių su gotiška spauda net nėra ko lyginti, nes rusiški rašmenys lietuvių kalbai visiškai netiko.

Bibliografas Benjaminas Kaluškevičius teigė, kad knygnešių įnašas Lietuvos istorijai tikrai akivaizdus, kad lietuviška knygnešystė – unikalus atvejis istorijoje. B. Kaluškevičius jau parengęs antrąjį knygnešių sąvado tomą, kurį ketina išleisti V. Staniulio knygynas. Pasinaudodamas proga jis kreipėsi į gausius šventės dalyvius, kurie gal galėtų papildyti jo surinktą medžiagą.

Parodos atidarymo metu kalbėjo ir bibliofilas Vidmantas Staniulis, teigdamas, kad Lietuva turi būti dėkinga tam mažam Prūsijos žemės lopinėliui, iš kurio Lietuvą pasiekdavo spauda. Taip pat turi būti tinkamai įvertintas ir knygnešių darbas bei žavėjosi vyskupo Motiejaus Valančiaus veikla.

Parodos atidarymo metu pasisakė ir skulptorius Robertas Antinis. Jo teigimu knyga gali turėti daugybę pavidalų, vienas iš svarbiausių – tai kūryba.

Renginio dalyviai susipažino ir su įdomiu Kauno suaugusiųjų mokymo centro muziejumi. Kaip sakė bibliografas B. Kaluškevičius – kai kurių daiktų nepamatysi ir centriniuose Lietuvos muziejuose. Įdomu, kad muziejus įkurdintas ne tik atskiroje patalpoje, bet dalis įdomių, vertingų eksponatų puikuojasi įstaigos koridoriuose. Tai  nebūdinga mokymo įstaigų muziejams, bet tuo pačiu patrauklu ir įspūdinga. Pravėrus duris, savotiškai pasimeti, nes nežinai kur papuolęs – į mokyklą ar muziejų.

Muziejaus profilis ir paskirtis

Suaugusiųjų švietimo istorijos, etnografijos vystymosi periodus, tendencijas, vykdyti kultūrinę-edukacinę veiklą, propaguojant suaugusiųjų švietimo idėjos vystymosi istoriją kaip visos Lietuvos istorinę dalį. Muziejaus vadovas – Vidmantas Staniulis.

2001 m. spalio 11 d. Kauno SMC patalpose, Sandėlių g. 7, duris atvėrė Suaugusiųjų švietimo Lietuvoje istorijos muziejus. Muziejaus paskirtis yra kaupti medžiagą apie suaugusiųjų švietimą nuo XIX a. I p. iki šių dienų. Nuolat vykdoma eksponatų paieška, rinkimas ir įsigijimas. Muziejaus fondai nuolat pildosi naujai įsigytomis knygomis ir kitokia eksponatūra, renkami magistrantų darbą, kuriuose nagrinėjamos suaugusiųjų švietimo centrų raidos perspektyvos, įvairių laikotarpių mokyklų metraščiai, įsakymai, nutarimai apie vakarines mokyklas, laikraščių straipsniai apie suaugusiųjų švietimą. Rengiamos parodos, seminarai mokytojams, aukštųjų mokyklų studentams, priimame iš užsienio atvykstančius svečius (Prancūzijos, Kipro, Kanados, Rusijos), rengiame susitikimus su Šančių bendruomenės nariais, kurie supažindinami su muziejaus ekspozicija. Muziejaus fonduose yra surinkta įdomi ir turtinga archyvinė medžiaga, atspindinti ne tik suaugusių švietimą Lietuvoje, bet ir turtingą Šančių istoriją.

Muziejaus skyriai

I skyrius. Suaugusiųjų švietimas nuo XIX a. iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.. Tais laikais pagrindinės mokymo priemonės buvo katekizmas ir maldaknygė. Elementoriai daraktoriams – sunkiai prieinami, tai retas kuris turėjo, nes vien už laikymą grėsė didelės bausmės. Šiame skyriuje eksponuojami tokie leidiniai, kaip „Aukso altorėlis arba šaltinis“ (1879 m.), „Gyvenimas švento Izidoriaus artojo“ (1862 m.), „Graždankų“ originalai, Neakivaizdinio mokymo leidiniai, „Naujas Testamentas viešpaties mūsų“ (1844 m.), „Broma atvierta ing wiecznasti“ (1824 m.) ir kt. Originalūs leidiniai. Iš jų daraktoriai mokė vaikus ir suaugusius rašyti, skaityti, dėstė tikybos tiesas.

II skyrius. Suaugusiųjų švietimas 1918-1939 m. Yra įvairių švietimo institucijų baigimo dokumentai (baigimo atestatai, pažymėjimai, diplomai ir kt.). Muziejaus fonduose saugomi originalūs eksponatai, kaip „Kalbaneum“ už akių dėstymo instituto leidinys, Savišvietos programos bei konspektai ir kitos priemonės.

III skyrius. Suaugusiųjų švietimas Sovietų okupacijos laikotarpiu 1940-1990 m. Šios ekspozicijos skyriuje yra eksponuojami įvairūs dokumentai, straipsniai apie suaugusiųjų švietimą. Pvz.: A. Jakučionio „Elementorius suaugusiems“ 1941 m., K. J. Prunskis „Ką ir kaip rašyti į laikraščius“ 1941 m., „Liaudies švietimas“ 1958 m., „Įsakymų ir instrukcijų rinkinys Nr. 2“ 1963 m. Yra eksponuojamas K. Kalantos, V vakarinės mokyklos mokinio, „Visuomenės mokslo užrašai“1940 m. Dienynas. Surinkta įvairių laikotarpių vinječių – nuo seniausių iki dabartinių laikų. Vakarinių mokyklų metraščiai ir kita medžiaga.

IV skyrius. Atgimimas ir dabartis 1991-2010 m. Muziejaus fonduose sukaupta nemažai leidinių, skirtų suaugusiųjų švietimo tema. Tai „Informaciniai biuleteniai“ 1993 m., 1994 m., 1995 m., 1997 m., „Savišvieta“ 1992-2002 m., S. Ruzgienės kompiuterinė programa suaugusiems apie lietuvių tautosaką, Kauno SMC, ŠMM aprobuoti vadovėliai: „Matematika“ XI-XII kl. 2007 m., V. Palubinskienė „Fizika“ XI-XII kl., Z. Dzedulionienė „Chemija“ VIII-X kl. ir kt. Parengtos ir išleistos Kauno SMC mokytojų metodinės priemonės: „Andragogų pastabos“, „Muzika žmogaus gyvenime“, „Pamoka suaugusiajam“, „Konsultvimas Kauno SMC“, G. Saladžiuvienės „Ezoteriškasis Nyka – Niliūnas“ ir kt. Parodoje yra Europos Sąjungos šalių vadovėlių pavyzdžių, dovanotų suvenyrų iš Graikijos, Prancūzijos, Ispanijos delegacijų, kurios lankėsi muziejuje. Muziejaus ekspozicija nuolat pildoma naujais eksponatais, pagal temas ruošiamos parodos, kuriuose apžvelgiamos aktualios ir uždaviniai apie suaugusiųjų mokymą  

Išleisti leidiniai ir parodos: V. Kučiauskienė, V. Vėteris „Kauno Pavasarininkų gimnazija suaugusiems“ 2005 m. ir V. Kučiauskienė, V. Vėteris „Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Kauno gimnazija suaugusiems (1922-1940)“ Kaunas, 2008. Senųjų Kalendorių parodos katalogas Kaunas, 2010. Bukletas „Suaugusiųjų švietimo Lietuvoje istorijos muziejus“. Nuolatinė ekspozicija „Žmogaus gyvenimas – tai nuolatinis judėjimas ir mokymas nuo gimimo iki gyvenimo pabaigos“. Parodos: „Senieji dokumentai – raštvedybos istorijos pavyzdžiai“, „Suaugusiųjų švietimas carinėje Lietuvoje“, „Suaugusiųjų švietimas nepriklausomoje Lietuvoje“, „Suaugusiųjų švietimas sovietmečiu“, „Suaugusiųjų švietimas išeivijoje“, „Užsienio šalių suaugusiųjų švietimo patirtis“, „Lietuvos kariuomenės istorija“, retrospektyvinių nuotraukų parodos.

Kolekcijos ir fondai

Vadovėlių kolekcija. Įvairūs vadovėliai nuo XIX a. vidurio iki šių dienų, pritaikyti ir naudoti suaugusiųjų mokyklose. Juose aiškiai matyti andragoginės didaktinės ir metodoligijos principai, jų rengimo paskirtis bei raida. Nemaža dalis skirta savarankiškam ir neakivaizdiniam mokymuisi.

Periodinių leidinių kolekcija, atspindinti suaugusiųjų švietimo aktualijas.

Tai laikraščiai, žurnalai, kalendoriai ir kita periodika nuo XIX a. Juose nemažai straipsnių, susijusių su praktine suaugusių žmonių veikla, atspindinčių švietimo, kultūros, politikos, socialines aktualijas. Fonduose saugomi leidiniai, skirti neformaliajam, profesiniam suaugusiųjų švietimui.

Tai religiniai bei pasaulietiniai leidiniai nuo XVIII a. pabaigos iki šių dienų, kuriuose atsispindi įvairios laikotarpio švietiejiškos aktualijos, siekiai vykdyti kultūrinį švietimą, suteikti žinių įvairiais buities, sveikatos ir kt. klausimais. Taip pat saugomi dokumentai, reglamentuojantys suaugusiųjų švietimą įvairiais laikotarpiais. Tai įvairūs potvarkiai, įsakymai, kiti norminiai dokumentai nuo XIX a. pb. iki šių dienų, apibrėžiantys suaugusiųjų švietimo principus, organizavimą ir kt.

Fonduose gausu nuotraukų, iliustruojančių suaugusiųjų švietimą įvairiais laikotarpiais nuo XX a. pr. Įvairių Lietuvos suaugusiųjų švietimo institucijų vinjetės, kalbančios apie jų egzistavimą ir veiklą, apie pedagogus, dirbusius atitinkamu laikotarpiu ir besimokiusius moksleivius. Fonduose saugomi eksponatai dažnai naudojami teminėms parodoms rengti.

V. Stanulio premijos įteikimo aktas dailininkui V. Kusui: Premija KUSUI_Staniulis

Džojos Gundos Barysaitės nuotr.

Nuotraukoje: Parodos pristatymas LR prezidentūroje. Iš kairės Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir bibliofilas bei kolekcininkas V. Staniulis

Voruta. – 2011, bir. 4, nr. 11 (725), p. 14.

Bibliofilija , , , , , , , , , , , ,Susiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra