Knygos ,,LKMD Pasvalio Katalikių Moterų draugijos veikla‘‘ pristatymas

Autorius: Data: 2016-05-31 , 11:33 Spausdinti

Soc. mokslų dr.Aldona KAČERAUSKIENĖ, kraštietė, renginio dalyvė

,,Nestatykime oro pilių. Viešpats ne tiek žiūri į mūsų darbų didumą, kiek į meilę, su kuria juos atliekame.‘‘

 

      ( Šv. Teresės Avilietės mintys . ,,Vidinė pilis‘‘ )

 

Pasvalio Katalikių Moterų Draugija (pirmininkė Aldona Petkevičienė) baigiantis gegužei – šeštadienį, sukvietė pasvaliečius  į savo dvasingą ir brandų renginį – knygos ,,LKMS  Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos veikla‘‘ pristatymą.  Šios knygos autorė ir sudarytoja – LKMS valdybos narė, Etikos komisijos pirmininkė, Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos pirmininkės pavaduotoja, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė Vlada Čirvinskienė.

 

Renginio dalyviai  prie Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios. Dešinėje – LKMS dv.vad. kun. Vytautas Rapalis, iš dešinės LKMS pirmininkė Dalia Batutienė, iš kairės – knygos autorė ir sudarytoja Vlada Čirvinskienė

Renginys prasidėjo svečių sutikimu

Renginys prasidėjo svečių sutikimu Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje.  Rytas tikrai buvo nuostabus.  Šventiškai pasipuošusios pasvalietės su baltų lelijų puokšte pasitiko savo visuomet laukiamą ir didžiai gerbiamą svečią  iš LKMS – dvasinį vad. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios kleb. kun.  Vytautą Rapalį. Taip pat pagarbiai buvo sutiktos LKMS pirmininkė Dalia Batutienė, LKMS pirmininkės pavaduotoja ir grupelė iš Kauno Aleksoto Katalikių moterų (pirmininkė Jolanta Žakevičienė), grupelė Šiaulių Katalikių  moterų (pirmininkė Janina Klungevičienė), Pasvalio kraštiečių bendrijos atstovė gydytoja Genovaitė Jusaitienė, Pasvalio tarybos narė, gydytoja Nijolė Matulienė, Pasvalio ,,Užjausk draugą‘‘ vadovė Vida  Kurlinskienė, autorės  krikšto duktė Kristina Kairienė.  Svečius pasitiko ir  pasveikino šios parapijos klebonas Albertas Kasperavičius.

Eucharistijos šventimas. Kun. Vytautas Rapalis

Šv. Mišias aukojo kun. Vytautas Rapalis

Svečiai ir pasvaliečiai buvo pakviesti į dvasingiausią renginio dalį – Šv. Mišias, kurias aukojo svečias kun. Vytautas Rapalis. Šv. Mišių pradžioje kun. Vytautas nuoširdžiai  padėkojo Pasvalio Katalikių Moterų Draugijai už kvietimą dalyvauti šiame renginyje ir pakvietė visas šio renginio dalyves  iškilmingai švęsti Eucharistiją.

 Šv. Mišių aukoje meldėmės už katalikes moteris, motinas, ligones, kad Viešpats uždegtų  visų širdis  savo gailestingumu, o Marija visuomet  padėtų išlaikyti ramybę visomis aplinkybėmis ir džiaugsme, ir varge.

Skaitinį iš Šv. Rašto Dievo skaitė LKMS pirmininkė Dalia Batutienė.

Literatūrinę kompoziciją pristato Motinos maldoje grupė

Kun. Vytautas Rapalis savo homilijoje daug dėmesio skyrė  Dangiškajai Motinai Marijai  bei žemiškajai katalikei Motinai.

Pasak kunigo, „pavasaris – tai puikiausias Viešpaties meno drožinys, kuris įvairiausiomis spalvomis atsispaudžia kiekvienoj jautrioj širdy…. Pavasaris yra jėga, kuri visus skatina į kilnų darbą. Dažnai girdime sakant, kad jaunystė yra žmogaus gyvenimo pavasaris, o mes, manau, visai teisingai galime pasakyti, kad Marija yra žmonijos atpirkimo pavasaris. Marija giliausio nusižeminimo dorybės pavyzdys. Marija didžiausios kantrybės paveikslas. Marijos širdis yra toji vienintelė širdis, kuri pakėlė visų skaudžiausius pasaulio skausmus, kokie tik gal būti. Juk ir Jūsų  katalikių moterų kantrybė ir širdys gyvenime ir veikloje  labai panašios į Marijos.  Jūs semiatės išminties ir drąsos iš visuomet neišsenkančio Švč. Mergelės Marijos meilės šaltinio.“

Knygos pristatymas. Pasvalio katalikės moterys ir Neįgaliųjų Centro grupė „Purienos“

Savo homilijos pabaigoje kunigas nuoširdžiai palinkėjo  visoms  katalikėms moterims „atverti širdis ir sielas Viešpaties meilei ir gailestingumui bei Marijos  malonės veikimui. Tegul šios malonės pripildo Jūsų širdis tikėjimo tiesų meile. O Dievas ir Švč. Mergelė Marija tegul bus Jūsų prasmingų darbų priežastis ir centras.“

Atnašų maldos tekstą skaitė Vlada Čirvinskienė.

Bažnyčioje giedojo bažnytinio choro narių grupelė, vadovaujama Remigijaus Mitkaus.

Pasibaigus Šv. Mišioms kun. Vytautas visas katalikes moteris bei svečius pakvietė dar neskubėti iš bažnyčios, o  Švč. Mergelės Marijos litanija bei maldomis pašlovinti gegužės Mariją.

 

Renginio dalyviai Pasvalio krašto muziejuje

Išskubėjome į Krašto muziejų

Pasidžiaugę fotosesija  išskubėjome į Pasvalio Krašto muziejų.  Čia prasidėjo antroji renginio dalis. Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 6b klasės mokinės Eglė ir Laura visus dalyvius pasveikino pavasarinių gėlių puokštelėmis, kurias sukūrė Pasvalio katalikės moterys.

Šio renginio scenarijaus autorė –  Vlada Čirvinskienė.  Puikiai renginį vedė Pasvalio parapijos gyvojo rožinio narė, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos psichologė Vilma Gaigalaitė. Ji renginį pakvietė pradėti „Motinų maldoje“ grupelę ( vad. Laimutė Zigmutienė ). Jos pristatė   literatūrinę kompoziciją iš tarpukario Lietuvos katalikiškų žurnalų ,,Marija ir pavasaris‘‘ .

Po to  Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 6b klasės mokinė, jaunųjų krašto mylėtojų grupelės ,,Gimtinė‘‘ narė  Eglė Petrauskaitė pasidalino savo mintimis apie knygos reikšmę šiuolaikiniame žmogaus gyvenime. Jos nuomone, knyga visuomet buvo ir bus dvasinis, istorinis žinių šaltinis ir didžiausia vertybė.

Padėkojusi Eglei, renginio vedėja Vilma pakvietė  visus pakeliauti kartu su Pasvalio katalikėmis moterimis bei Neįgaliųjų Centro menine – sportine grupe ,,Purienos‘‘ (vadovė Eugenija Butkienė), knygos ,,LKMS Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos veikla‘‘ puslapiais.

Nuoširdus bendravimas Pasvalio krašto muziejuje

Šios  niekuomet nepailstančios moterys savo pristatyme vaizdžiai  apžvelgė pačius svarbiausius Pasvalio katalikių moterų veiklos parašytus  akcentus. Pristatymo  pabaigoje knygos autorė kalbėjo:

,,Ši knyga yra labai paprasta ir atspindi nuoširdžią bei kuklią Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos veiklą. Knygoje bandyta prisiliesti prie jų veiklos nuo 1922 metų iki šių dienų. Manau, kad knyga ,,LKMS Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos veikla‘‘ visais istorijos laikotarpiais išliks kaip katalikiškos organizacijos gyvenimo bei gyvenamosios vietovės istorijos vertybė.‘‘

Padėka Pasvalio katalikėms moterims ir knygos autorei

Daug gražių žodžių buvo pasakyta Pasvalio katalikėms moterims ir knygos autorei.

LKMS dvasinis vad. kunigas Vytautas pasidžiaugė, kad tai pirmoji knyga, kuri taip išraiškingai atspindi katalikišką draugijos veiklą. Tai paskata kitoms Lietuvos katalikiškoms draugijoms rašyti knygas apie savo veiklą, kad niekas neišeitų į užmarštį.  O pasvalietėms katalikėms moterims kunigas palinkėjo ir toliau  leisti į margą pasaulį knygas apie savo veiklą, o gal joje  surikiuoti  šios draugijos visų  moterų gyvenimo ir veiklos istorijas.

 Padėkos raštu Pasvalio Katalikes moteris bei knygos autorę apdovanojo   LKMS pirmininkė Dalia Batutienė.   Dovanėlė iš Vilniaus svečių  bei gėlių puokštė nuo Pavalio Katalikių moterų  vardadienio proga per artimuosius buvo pasiųsta PKMD pirmininkei Aldutei Petkevičienei, kuri tuo metu gydėsi  Panevėžio  ligoninėje.

Pasvalio kraštiečių vardu  Pasvalio katalikėms moterims ir knygos autorei nuoširdų sveikinimo žodį tarė gydytoja Genovaitė Jusaitienė.

Knygos autorei maloniai padėkojo  ir šiltai pasidžiaugė dvasingu renginiu bei išleista knyga Pasvalio tarybos narė, miela gydytoja Nijolė Matulienė.

Pasidžiaugė kartu su visais ir padėkojo Pasvalio Katalikėms moterims bei autorei  Jolanta Žakevičienė, Kauno Aleksoto katalikių moterų vardu – Janina Klungevičienė, Šiaulių katalikių moterų vardu – Alma Šiaudinienė,  LKMS Vaikų ir Jaunimo paramos centro vadovė.  Alma padėkos dovanėles įteikė tai pat kun. Vytautui ir Janinai Klungevičienei už geranorišką paramą.

Sveikinimo žodį tarė  ,,Motinų maldoje‘‘ grupelė, Neįgaliųjų Centro grupė ,, Purienos‘‘, Pasvalio katalikių moterų bičiulės ,,Užjausk draugą‘‘ vadovė Vida Kurlinskienė, jos pagalbininkė Vilma Gaigalaitė ir  krikšto duktė Kristina bei Pasvalio parapijos gyvojo rožinio maldininkė Stanislava Gasiūnaitė.

Atminimo dovaną  šios knygos autorei įteikė muziejaus darbuotoja Rasa Lalaitė.

Atsidėkodama svečiams,  renginio  vedėjai Vilmai ir pagalbininkams už parodytą dėmesį bei nuoširdumą  autorė įteikė dovanų –  knygelę.

Bendrystė prie gėrybių stalo ir atsisveikinimas

Pasibaigus renginiui, svečiai ir dalyviai susirinko į muziejaus salę. Palaiminus kun. Vytautui  gėrybių stalą, kurį gražiai papuošė  gaspadinės Danutė Baltrūnienė ir Genovaitė Motiejūnienė, visi  gėrė kvapnią kavą ir arbatą, valgė savo paruoštus sumuštinius, sūrį  bei įvairius  saldumynus.  Bendravome su garbingais svečiais bei tarpusavyje.  Giedojome giesmes ir dalinomės savo gerąja patirtimi.  Svečiai dar buvo  pakviesti  pasivaikščioti Svalios upės pakrante ir pasigrožėti Pasvalio miestu.

Atėjo laikas ir atsisveikinti su mielomis  bei veiklomis Pasvalio katalikėmis moterimis, Manau, kad ši  gegužės diena, kurią padovanojo Viešpats ir globojo Švč. Mergelė Marija, teikė visems šio renginio svečiams  bei dalyviams  tarpusavio meilę, artumą, pagarbą ir nenusakomą palaimą.

Religija , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra