Knygos apie Anykščių rašytojus pristatymas

Autorius: Data: 2011-08-10 , 09:14 Spausdinti

Vytautas RIMŠA, Lietuvos bibliotekininkų draugijos garbės narys, Vilnius

Pedagogų akiratyje – vaikų ir jaunimo dvasinio ugdymo klausimai

Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras (VJUC) tarp kitų ugdymo dalykų itin daug dėmesio skiria savo auklėtinių estetiniam ugdymui, literatūriniam švietimui ir literatūros žinių sklaidai. Čia visuomet gausu renginių, skirtų savo krašto rašytojams, jų kūrybai, knygai ir skaitymui. Centro veikla žinoma ne vien rajone, bet ir už jo ribų.

VJUC savo veiklą pradėjo 2004 m. Jis tęsia Labdaros ir paramos fondo „Visos Lietuvos vaikai“ Anykščių skyriaus, veikusio 1992–2004 m. pradžioje, darbo tradicijas, turi keturis etatinius darbuotojus, kuriems visuomeniniais pagrindais talkina daug žmonių, besirūpinančių vaikų ir jaunimo likimu. Tai – socialiniai darbuotojai, pedagogai ir kiti kvalifikuoti specialistai. Čia siekiama apsaugoti (ar atitraukti) vaikus bei jaunimą nuo žalingų įpročių, paruošti ir išleisti į savarankišką gyvenimą dorus, aukštos moralės ir išprususius piliečius. Dirbama keliomis kryptimis: aiškinamasi, kokie vaikų ir jaunimo poreikiai; bendraujama su jų šeimomis; rūpinamasi užimtumu; siekiama sumažinti „gatvės įtaką“; formuojami kultūriniai interesai ir įpročiai.

Pasak VJUC vadovės Evgenijos Baltronienės, daug dėmesio skiriama centro instituciniam stiprinimui ir paslaugų kokybės gerinimui. 2009–2010 m. tai buvo sprendžiama vykdant Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos respublikos projektą „Nevyriausybinių organizacijų sektorius Lietuvoje“, kurį finansavo Islandija, Lichtenšteinas, Lietuva ir Norvegija. Surengti centro darbuotojų profesiniai mokymai, įsigyta įrangos, viešinama visuomenėje centro veikla ir kuriamas įvaizdis. Gerokai padidėjo darbuotojų kompetencijos, išsiplėtė teikiamų paslaugų spektras, sustiprėjo tarptautiniai ryšiai, sustiprėjo materialinė bazė. Dabar VJUC vaikams ir jaunimui sudaro puikias galimybes realizuoti savo gebėjimus, interesus ir pomėgius, lavinti darbo įgūdžius, padeda jiems lengviau integruotis į visuomenės gyvenimą. Centre savo gebėjimus lavina per 50 vaikų, kuriuos čia nukreipė mokyklos, Vaikų teisių apsaugos ar Savivaldybės socialinės šalpos tarnybos, Raudonojo kryžiaus Anykščių rajono komitetas.

Estetinis ir meninis ugdymas – visų projektų bei programų pamatas

Pagirtina, kad šalia minėtų dalykų rajono VJUC darbuotojai ir visuomenininkai ypač daug dėmesio skiria meniniam, estetiniam ir dvasiniam vaikų ugdymui, intelektualios asmenybės formavimui. Plėtojant edukacinę bei kultūrinę ugdomąją veiklą, 2002– 2011 m. čia vykdyta 14 projektų ir programų. Tarp jų – „Kompleksinės pagalbos vaikams ir jaunimui plėtra Anykščių rajone“ (2004–2011), „Merginų gebėjimų stiprinimas“ (2005–2011), „Kūrybiškumo matrica“ (2009), „Sėkmės faktorius“ (2010), „Rytojaus ateitis mano rankose“ (2011) ir kt. Jas rėmė Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Anykščių rajono savivaldybė, kitos rajono organizacijos, žemės ūkio bendrovės, ūkininkai, gyventojai. Kai kuriuos projektus iš dalies finansavo tarptautinės organizacijos.

Svarbi vieta projektuose tenka kultūros renginiams, kuriuose kalbama apie meninę kūrybą, literatūrą, rašytojus, knygas, skaitymą. Itin populiarios yra vaikų poilsio stovyklos „Šypsenėlė“, kur nuolat vyksta susitikimai su rašytojais ir kitais žymiais šio krašto žmonėmis, diskusijos ir popietės, naujų vaikiškų knygų ir knygų apie rašytojus pristatymai bei sutiktuvės, ekskursijos ar kitos pažintinės išvykos į žymesnes rajono vietas, taip pat kūrybiniai vaikų ir jaunimo dailės ar floristikos užsiėmimai, pačių rengiamos knygų ir vaikų meno kūrinių parodos ar stendai.

Anykščių rašytojams skirta popietė

Toliau puoselėdamas 2009 m. pradėto projekto „Žymių Anykščių krašto rašytojų keliais“ tradicijas, 2011 m. liepos 8 d. VJUC savo ugdytiniams, jų tėveliams ir kitiems gyventojams surengė įspūdingą literatūros popietę. Tą šiltą ir ramų vasaros penktadienį čia įvyko susitikimas su Anykščių rajono garbės piliečiais, Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijų laureatais, žinomais žurnalistais, publicistais, vertėjais ir rašytojais Milda Telksnyte bei Vygandu Račkaičiu. Proga pasitaikė ne eilinė: kūrėjai neseniai atšventė savo 70-ties metų jubiliejus, už nuopelnus kraštui jiems buvo suteikti Anykščių rajono garbės piliečių vardai, kiek anksčiau tapo pirmaisiais minėtos premijos laureatais, o 2010 m. pasirodė rašytojų gyvenimui, literatūrinei ir visuomeninei veiklai skirta jubiliejinė knyga „Anykščių dvasios saugotojai“*.

Susitikimui VJUC darbuotojai ir moksleiviai ruošėsi iš anksto. Jaunimas apie rašytojų M. Telksnytės ir V. Račkaičio gyvenimą bei veiklą parengė iliustruotą stendą, šalia jo išdėstė knygas, savo rankomis pagamino svečiams meno dirbinėlių bei kitų suvenyrų. Į knygos sutiktuves buvo pakviesti moksleiviai, mokytojai, knygų mylėtojai ir bibliotekininkai. Atvyko ir svečių: Anykščių savivaldybės tarybos narė Aldona Daugilytė, Anykščių skyriaus tremtinių atstovės Prima Petrylienė, Dalia Tutkuvienė, Irena Šližienė, Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka, įvaizdžio kūrėja Aušra Miškinienė bei Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja Audronė Berezauskienė, taip pat rašytojų gerbėjai iš Debeikių, Kurklių, Kavarsko bei kitų seniūnijų. Iš viso susirinko per 30 žmonių.

Oficialioji renginio dalis prasidėjo gana romantiškoje aplinkoje – vaiskiame, saulės ir žalumos nupliekstame parke, supančiame VJUC ir istorinę Anykščių pradžios mokyklą, jos senųjų medžių, dar menančių pirmųjų laidų moksleivių klegesį, paunksnėje. Pasveikinusi su literatūros švente, centro vadovė E. Baltronienė tęsti programą pakvietė moksleives: Viktoriją Savickaitę, Neringą Masiulytę, Korneliją Urbonaitę ir Samantą Tarulytę (vad. socialinė pedagogė Eglė Budreikaitė). Pakaitomis iš pradžių jos meniškai perskaitė iš rašytojos M. Telksnytės tarmiškai parašyto „Tauriliškių poringių“ ciklo kūrinėlio „Namo“ ištrauką, išspausdintą naujausioje jos apsakymų knygoje „Atminties gėlės“ (2011), o paskui – rašytojo V. Račkaičio etiudų romansą „Vasaros laukymėje“, iš jo knygos „Devynžiedė“ (2007).

Knygos apie Mildą Telksnytę ir Vygandą Račkaitį savitumas

Pranešimą apie jubiliejinę knygą „Anykščių dvasios saugotojai“ pristatė jos mokslinis konsultantas, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyriaus darbuotojas, kraštietis, šių eilučių autorius Vytautas Rimša. Jis džiaugėsi, kad Anykščių kraštas nuo seno garsus savo rašytojais ir literatūros tradicijomis, kurias pastaruoju metu taip pat garbingai tęsia nemažas skaičius rajono literatų, tarp jų – ir žinomi rašytojai M. Telksnytė bei V. Račkaitis. Čia gyvendami jie yra parašę ir sudarę 21 knygą, paskelbę šimtus savo kūrinių ir straipsnių periodiniuose leidiniuose, o Vygandas į lietuvių kalbą dar išvertė ir 16 bulgarų rašytojų romanų, apysakų bei apsakymų knygų. Savo straipsniais, beletristiniais, biografiniais ir kitais kūriniais jie tvirtai įaugo ne vien į Anykščių krašto, bet ir į visos Lietuvos literatūrinį gyvenimą, o jų raštus pamėgo daugelis šalies skaitytojų. Ir tai neatsitiktinumas: abiejų autorių kūryboje dominuoja labai kilnūs, humaniški ir sektini idealai; giliai psichologiški ir logiškai pagrįsti yra jų siužetai; knygose vyrauja subtilus lyrizmas ir gilus, filosofinis gamtos grožio pajautimas. Visa tai ilgainiui pelnė jiems daugelio skaitytojų simpatijas.

Kita vertus, išsami pažintis su autoriais ir jų kūryba, šiandien liudija didelį jų literatūrinį talentą, nuoseklumą, darbštumą. Tereikia tik pažvelgti į rašytojams skirtą stendą ar prisiminti knygas, išskleistas parodoje. Maža to, eidami į literatūrinę popietę, abu jie atsinešė po naują savo knygą: Milda – apsakymų rinkinį „Atminties gėlės“, o Vygandas – poezijos leidinį „Nuo rudens lig rudens“. Vis dėlto, geriausiai jų kūrybą mums pristato neseniai pasirodęs rašytojams skirtas jubiliejinis leidinys „Anykščių dvasios saugotojai“. Ši knyga taip pat yra verta neeilinio skaitytojų dėmesio, nes joje sukaupta daug vertingos informacijos ir pačios įvairiausios medžiagos. Kaip sakoma, „žinių kompleksas!“. Dėl to pelnyto pagiriamojo žodžio nusipelno ir šios knygos sudarytoja, Anykščių savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja A. Berezauskienė. Ji taip pat čia įdėjo daug savo minčių ir triūso.

Nors knyga ir ne pati didžiausia, ji – ganėtinai talpi ir informatyvi. Apie rašytojus M. Telksnytę ir V. Račkaitį joje skelbiama keleriopa medžiaga: 1) glausta informacija apie rašytojų gyvenimą, literatūrinę veiklą ir pora jų kūrinėlių (tarkim, originalūs kūrybos pavyzdžiai); 2) kolegų – rašytojų, literatūrologų, žurnalistų ir kitų specialistų pasisakymai apie rašytojų kūrybos savastį, ypatumus, vertinimus; 3) išsami (mokslinė) rašytojų M. Telksnytės ir V. Račkaičio kūrybos bibliografija (geras pagrindas rašytojų gyvenimo ir kūrybos literatūrologinėms studijoms ateityje); 4) vaizdiniai dokumentai (nuotraukos, laiškų kopijos ir kt.), papildantys tekstinę knygos dalį ir pravartūs populiarinant kūrybą (tarkim, rengiant parodas bibliotekose ir pan.). Taip pat pagirtina, kad visa ši medžiaga yra moksliškai dokumentuota (ją lengva surasti ir pasinaudoti).

Baigdamas pranešimą, prelegentas padarė kai kuriuos apibendrinimus. Pasak jo, tokia išsami knyga, esant gyviems kūrėjams, yra itin retas ir sveikintinas mūsų šalyje reiškinys, todėl ji teikia daug džiaugsmo šių rašytojų ir apskritai literatūros bei skaitymo gerbėjams. Kita vertus, leidinyje „Anykščių dvasios saugotojai“ yra duotas gana išsamus – nuo pirmųjų publikacijų iki šių dienų – rašytojų M. Telksnytės ir V. Račkaičio kūrybos paveikslas bei objektyvus jos įvertinimas. Pagaliau, knyga, ypač – joje paskelbta išsami bibliografija (525 įrašai) yra gera pradžia ir rimtas įdirbis tolesnėms mokslinėms rašytojų gyvenimo, kūrybos ar visuomeninės veiklos studijoms. Tai itin svarbu žinant, kad literatūros rinkimui ir jos sąrašo sudarymui, rengiant mokslinį straipsnį, bet kuriam autoriui tenka skirti žymiai daugiau laiko, negu paties to mokslinio straipsnio rašymui ar redagavimui. Jis linkėjo rašytojams Mūzos palankumo ateityje ir naujų sumanymų bei kūrinių.

Kalbėjo rašytojai ir kiti popietės dalyviai

Apie ilgą kelią į literatūrą, ieškojimus ir kūrybą pasakojo rašytojai M. Telksnytė ir V. Račkaitis. Jie prisiminė ir darbus rengiant knygą „Anykščių dvasios saugotojai“, nuoširdžiai dėkojo knygos sudarytojai A. Berezauskienei, bibliografėms Germai Aviltienei ir Bronei Gvozdienei, taip pat Anykščių L. ir S. Didžiulių viešajai bibliotekai už pagalbą. Su knygos sutiktuvėmis rašytojus nuoširdžiai sveikino Anykščių rajono savivaldybės, Tremtinių ir politinių kalinių sąjungos, Viešosios bibliotekos atstovai ir kiti susitikimo dalyviai.

Leidinio sudarytoja A. Berezauskienė prisiminė kai kuriuos paruošiamojo darbo su rašytojais ir straipsnių autoriais epizodus, dėkojo jiems bei leidinio redaktoriui Vaclovui Bražėnui ir moksliniam konsultantui Vytautui Rimšai už pagalbą rengiant knygą spaudai. Geru žodžiu ji paminėjo ir knygos rėmėjus, be kurių pagalbos taip pat būtų buvę sunku pasiekti užsibrėžtą tikslą.

L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius R. Kutka priminė, kad populiarindama rajono rašytojų ir literatų kūrybą, knygas ir skaitymą, Anykščių VJUC vadovė E. Baltronienė ir kiti darbuotojai daug metų glaudžiai bendradarbiauja su L. ir S. Didžiulių viešąja biblioteka, organizuoja literatūrinius renginius, skatina vaikus ir jaunimą skaityti. Centro vadovės E. Baltronienės pasiūlymu, tarp Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos bei Anykščių VJUC buvo pasirašyta ir bendradarbiavimo sutartis, kuri pastaruoju metu yra taip pat sėkmingai vykdoma. Šia proga jis įteikė Centro vadovei bibliotekos padėkos raštą.

Renginio pabaigoje VJUC vadovė E. Baltronienė nuoširdžiai padėkojo bibliotekai už darbo įvertinimą, o rašytojams ir kitiems svečiams bei dalyviams – už pasisakymus ir aktyvų dalyvavimą pagerbiant pamėgtus rašytojus – Anykščių dvasios saugotojus…

Paskui šventės dalyviai iš parko perėjo į centro patalpas, kur jų laukė arbata, tortas ir kiti skanėstai. Čia tęsėsi neformalus pokalbis apie kūrybą, literatūrą, skaitymą, artimiausius darbus. Rašytojai M. Telksnytė ir V. Račkaitis dalijo gerbėjams autografus, atsakinėjo į klausimus, mielai sutiko paskaityti keletą ištraukų iš ką tik išleistų savo knygų. Prasmingas renginys visiems paliko daug malonių prisiminimų.

Anykščių rajono VJUC archyvo nuotr.

*Anykščių dvasios saugotojai / Sudarytoja Audronė Berezauskienė. Anykščiai: Anykščių raj. savivaldybės L. ir. S. Didžiulių viešoji Biblioteka, 2010, 184 p. – Iliustr.

Nuotraukose:

1. Knygos „Anykščių dvasios saugotojai“ viršelis

2. Rašytojai Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis (sėdi centre) su renginio dalyviais

3. Knyga pristatyta. Iš kairės: rašytojai M. Telksnytė ir Vygandas Račkaitis, VJUC vadovė Evgenija Baltronienė, knygos sudarytoja Audronė Berezauskienė ir mokslinis konsultantas Vytautas Rimša

4. Naują knygą pristato mokslinis konsultantas Vytautas Rimša

Voruta. – 2011, rugpj. 20, nr. 16 (730), p. 10, 14.

Spauda , , ,Comments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra