Į Amžinybę išlydėtas lietuvių išeivių kunigas prel. I. Urbonas

Autorius: Data: 2012-05-28 , 15:35 Spausdinti

Į Amžinybę išlydėtas lietuvių išeivių kunigas prel. I. Urbonas

Prelato Igno Urbono šermenys įvyko antradienį, 2012 m. gegužės 22 d., Lemonto (Čikaga, JAV) pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje.

Karstas prie altoriaus, veidu į žmones, šalia padėta taurė, stula, mišiolas, prelato kūnas dengtas šv. Mišių apranga, arnotu, rankoje kryžius. Nuo pat 16 val. iki 21.30 val. rinkosi žmonės, pasirašydami į lankytojų knygą. Pirmieji į šermenis atvyko vysk. Andrew Wypych ir Lemonto apylinkės dekanas kun. Ed Upton. „Vyturio“ choras pagiedojo giesmę ir dvi dainas, vadovas Darius Polikaitis prisiminė, kaip prelatas mėgo vaikus ir visus tuos metus švęsdavo sekmadienio 9 val. šv. Mišias. Išeidami į savo metinę šventę, „Vyturio“ choristai žegnojosi prie prelato karsto. Lietuvos Vyčiai su dvasios vadu kun. Augustinu Kulbiu prie karsto atliko tradicines nario laidojimo apeigas, šermenų maldas tęsė kapelionas kun. Antanas Saulaitis, atsisveikinimui vadovavo Juozas Polikaitis. Sesuo Janina Golubickytė papasakojo apie prelatą, jo tarnystę per tuos 44-erius metus Gary (Indiana, JAV) mieste. Ateitininkų vardu kalbėjo J. Polikaitis, misijos padėką išreiškė Daiva Kisielienė, pasisakyta Indianos lietuvių vardu, žodį tarė ir Lemonto miesto lietuvių bendruomenė. Pabaigoje į a. a. savo dėdę kreipėsi iš Lietuvos laidotuvėms atskridęs Virgilijus Urbanavičius.

Laidotuvių šv. Mišioms trečiadienį, gegužės 23-ąją, vadovavo Gary vyskupas Dale Melczik, tad jos buvo aukojamos abiem kalbom. Choras pripildė bažnyčią giesmėmis, D. Polikaitis pagiedojo prelato prašytą „Ave Maria“, pamokslą skaitė ilgametis misijos kapelionas kun. A. Paliokas, atskridęs iš Kauno. Iš viso koncelebravo septyni kunigai, tarp jų Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundas J. Putrimas. Iš čikagiškių buvo kun. Jaunius Kelpšas, Antanas Gražulis SJ, Augustinas Kulbis, dar du kunigai iš Indianos. Prie karsto buvo šešių vyrų garbės grabnešiai, balta drobe karstą apdengė kazimierietės ir vargdienės seserys, aukas nešė prelato gydytoja dr. Birutė Pumputienė, bendradarbė bei globėja ses. J. Golubickytė, brolėnas Virgilijus Urbanavičius. Bažnyčia buvo pilna: keturi patarnautojai, mūsų sekmadieniniai tvarkdariai raudonais švarkais. Visiems šv. Mišiose dalyvauti ir drauge su choru giedoti padėjo lankstinukai, o prie įėjimo buvo padėti Velioniui atminti šventi Rūpintojėlio paveikslėliai. Tą pačią valandą Nemunaityje, kurio bažnyčioje prelatas prieš 77-erius metus šventė savo pirmąsias šv. Mišias, pamaldose dalyvavo abi prelato seserys, kiti giminės, bičiuliai ir parapijiečiai.

Šv. Kazimiero kapinėse maldai, giesmei „Marija Marija“ susibūrė apie 150 tikinčiųjų, prel. E. J. Putrimas vedė maldas, žmonės savaime užgiedojo Lietuvos himną. PLC Riškienės salėje vaišėmis dalijosi apie 125 žmonės, prisimindami prelato gyvenimą, asmenį, darbus.

Prelatas pageidavo, kad jo archyvas būtų nusiųstas į Maironio muziejų Kaune. Dar liko pastatyti paminklą ant prelato ir anksčiau mirusio jo brolio kapo.

A†A Prel. Ignas Urbonas

(1910 12 05 – 2012 05 19 )

Ignas Urbonas gimė 1910 m. gruodžio 5 d. Andriaus ir Marcelės Urbanavičių šeimoje, Valėniškių kaime, Nemunaičio valsčiuje (Alytaus r.). Buvo antras iš septynių vaikų. Mokėsi Vabalių bei Merkinės mokyklose, Kauno „Pavasario“ progimnazijoje, 1930 m. baigė Alytaus gimnaziją. Nuo jaunystės buvo ateitininkas.

Baigęs Kauno kunigų seminariją ir VDU, arkivyskupo Juozapo Jono Skvirecko buvo įšventintas kunigu. Dirbo Želvoje, Varėnoje, Kaišiadoryse, Aukštadvaryje. Kai frontas nubloškė į Vokietiją, 1945–1949 m. ten kapelionavo lietuviams studentams, pats įgyjęs filosofijos ir Bažnyčios istorijos daktaratus. Atvykęs į East Saint Louis pas kun., vėliau vysk. Antaną Deksnį, tarnavo įvairiose parapijose, kol 1954 m. buvo pakviestas į Gary miestą (Indiana). Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonu tapo 1966 m. Mokytojavo lituanistinėje mokykloje, buvo moksleivių ateitininkų sąjungos dvasios vadas, stovyklų kapelionas, plačiai dalyvavo spaudoje ir renginiuose. 1961 m. surengė Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimą, nuolat priklausė Amerikos lietuvių kunigų vienybei, vadovavo Čikagos skyriui. Prelatu pakeltas 1990 m. Po ilgų užsienyje praleistų metų Lietuvą pirmą kartą aplankė 1992-aisiais. 1995 m. Lietuvoje atšventė 60 metų kunigystės jubiliejų, o užpernai – 2010 m. – kartu su lemontiškiais ir kitais bičiuliais – 100 metų amžiaus ir 75-erių m. kunigiškos tarnystės jubiliejus. 1998 m. uždarius Šv. Kazimiero parapiją, persikėlė į pal. J. Matulaičio misiją Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, talkino šv. Mišiose. 2006 m. išleido knygą „Ilga mano kelionė“.

Turėdamas nepaprastai gerą atmintį, mielai pasakodavo, knygoje aprašė asmenis ir įvykius, kurių retas kuris būtų sutikęs ar matęs. Pažinojo kun. Antaną Miluką, Vincą Mykolaitį-Putiną, spėjo pamatyti Dievo tarnaitę Motiną Mariją Kaupaitę. Mielai keliaudavo, JAV aplankė 1939 m., dalyvavo Eucharistiniuose kongresuose Bogotoje, JAV, Bombėjuje, aplankė įvairių šalių lietuvius kunigus bei bendruomenes, Romoje susitiko su Lietuvos dvasininkais per Vatikano II suvažiavimą. Visą gyvenimą vertino bičiulystę, ypač su vysk. A. Deksniu, kun. Jonu Plankiu, prel. Petru Celiešiumi, kun. Titu Narbutu. Iš Lemonto ištikimai draugavo su Indianos lietuviais, buvusiais parapijiečiais, talkino pal. J. Matulaičio misijoje.

Lietuvoje gyvena prelato seserys Ona Prieskienienė su dukra, Bronislava Venslavičienė su šeima, brolienė Vlada su sūnumis Auksiu ir Virgilijumi, brolėnas Leonas.

Prelatas Ignas Urbonas mirė Lemonte (JAV) 2012 m. gegužės 19 d. Palaidotas šalia savo brolio Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.

Kun. Antanas Saulaitis SJ

Dainos Čyvienės nuotr.

Nuotraukose: Prel. I. Urbono 75 metų kunigystės jubiliejaus šventė

Voruta. – 2012, birž. 9, nr. 12 (750), p. 6.

Išeivija , , , , , , , ,Comments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra