Gyvojo Rožinio kongresas Pasvalyje

Autorius: Data: 2012-08-16 , 13:45 Spausdinti

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė, LKMS valdybos narė, LKMS Pasvalio katalikių moterų draugijos pirmininkės pavaduotoja, Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio vadovė, Pasvalys

Saulėtą, 2012 m. liepos 28-osios, rytą maldininkės (-ai) iš Anykščių, Biržų, Krekenavos, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio, Utenos ir Zarasų dekanatų susirinko į VIII-ąjį Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio kongresą „Blogį nugalėkime gerumu“ Pasvalio šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Kongresas susilaukė ir svečių iš Kaišiadorių bei Vilniaus. Iš viso atvyko apie 800 dalyvių. Daugiausia jų buvo iš Pasvalio ir Panevėžio dekanatų.

Marijos skruoste pamatėme ašarą

VIII Gyvojo rožinio kongresui pasvaliečiai pradėjo ruoštis jau nuo metų pradžios. Kiekvienos parapijos kunigai, Gyvojo rožinio būrelių vadovai ir maldininkai galėjo teikti pasiūlymus kaip dvasingiau bei iškilmingiau organizuoti šį svarbų renginį.

Pirmiausia pasirūpinta Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio vėliavos įsigijimu. Vėliavos projektas buvo rengiamas Vilniuje, ilgai ir kruopščiai koreguojamas, prašant įsakyti savo nuomonę gerb. kunigų bei Gyvojo rožinio būrelių vadovų. Jį įgyvendinant geranoriškos pagalbos sulaukėme iš sesers Loretos bei maldininkų. Pasvalio dekanato vėliavą pašventino kunigas Feliksas Čiškauskas. Prie jos išsirikiavo Gyvojo rožinio maldininkai. Kiekvienas norėjo tą vėliavą paliesti, pabučiuoti. Kai visi prie jos sustojome bendrai nuotraukai – Marijos skruoste pamatėme ašarą. Kodėl pravirko mūsų Marija? Gal tai buvo kančios, o gal tai – džiaugsmo ašara?

Verutės pavyzdys sušildė visų sielas

Gegužės mėn. pradžioje įvyko Panevėžio vyskupijos bei Pasvalio dekanato VIII-ojo Gyvojo Rožinio kongreso organizatorių pasitarimas. Jam vadovavo Zarasų dekanas kunigas Remigijus Kavaliauskas ir Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos pirmininkė Nijolė Gylienė. Pasitarimo metu nuoširdžiai ir detaliai buvo aptarti visi pasirengimo darbai bei numatyta patogi vieta agapei.

Birželio ir liepos mėn. Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio maldininkai savo maldoje prašė Viešpaties globos bei Švč. M. Marijos užtarimo organizuojant kongresą, ir palankaus oro, jeigu būsime to verti. Malonu, kad daug maldininkų nebuvo abejingi šiam vyskupijos renginiui. Daugelis siūlė savo pagalbą bei paramą. Pasvaliečiai troško, kad pasirengimo darbai būtų lydimi Dieviškos dvasios ir pagarbos.

Pirmoji į raginimą atsiliepė Skrebotiškio parapijos Gyvojo Rožinio būrelio vadovė Verutė Vasiliauskienė, kuri sunkiai sirgo po sužalojimų, tačiau, nepaisydama skausmo, labai norėjo, nors gėlėmis ir žolynais, prisidėti prie kongreso darbų. Šis pavyzdys tiesiog sušildė renginio organizatorių sielas. Kokį darbelį bedirbome, vis nepamiršdavome sukalbėti maldelės ir už p. Verutės sveikatą.

Pasvaliečiai parengė lankstinuką „Blogį nugalėkime gerumu“

Pasvalio Gyvojo Rožinio vadovybė šia proga parengė lankstinuką kuriame svarbią vietą skyrė Palaimintajam Jurgiui Matulaičiu. Pateikėme ištraukas iš J. Matulaičio Užrašų, kurios, manau, yra svarbios šiandienos maldininko gyvenime:

Palaimintasis Jurgis Matulaitis gerai pažino žmonės ir gyvenimą. Jis buvo apkalbamas, šmeižiamas, skaudinamas, tačiau mokėsi išlikti ramus ir meldė ramybės kitiems.“

Palaimintasis pasižymėjo tobulumu tikėjimu į Dievą, to mokė kitus.“

Nežiūrėk taip labai, kiek dar kelio lieka nueiti. Dievas atlygina už pastangas ir gerus norus. O matydamas savo silpnybes ir netobulumus, tik vis žeminkis Dievo akyse, o Viešpats, matydamas nužemintą tavo širdį, neatstums tavęs. Juo silpnesni jaučiamės, juo labiau pasitikėkime Dievu“ (Laiškas Minetaitei, 1913 V 16).

Melskis ir dirbk. Be nuolatinės maldos siela vysta ir džiūsta, jėgos išsenka ir išsibaigia, dvasia išsiblaško ir patsai darbas pasidaro bergždžias …“ (1910 IX 14).

Mes turime gyventi ir darbuotis pirmiausia Bažnyčiai, o jei prireiktų, ir mirti dėl jos“ ( Laiškas kun. Jonui,1913 I 8 ).

Iš pamokslo mokiniams:

Pažiūrėkime, mylimieji, dažnai į blizgančias savo apsiaustėlio sagas. Ar nepastebėsite jose žibant ir mirgant jūsų gerųjų tėvelių ašaras, kurias jiems dažnai pareina dėl jūsų gerovės išlieti? Gal ne vieno tėveliai patys dėvi prastą, sulopytą drabužį, kad jus galėtų aprėdyti? Gal ne vienam reikia atitraukti sau nuo burnos paskutinį kąsnį, kad galėtų jums gardesnį kąsnelį sutaupyti“ (AJM, p. 174–175).

Leidinuke įdėjome trumpą Pasvalio bažnyčios istoriją, rožinio maldos „Džiaugsmo slėpiniai“ eigą, renginio programą ir maldą prašant sveikatos per Palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimą.

Dūzgėme kaip bitutės

Visą savaitę prieš kongresą maldininkės bei maldininkai dūzgė kaip bitutės, kad tik tinkamai pasirengtų iškilmingai šventei. Vienos pasvalietės maldininkės blizgino bažnyčią, tvarkė aplinką, kitos kartu su Ustukių, Šimonių, Talačkonių, Daujėnų, Smilgių, Krinčino, Raubonių kaimo maldininkėmis pynė vainikus bažnyčios bei Rožinio maldos „Džiaugsmo slėpiniai“ stotelių papuošimui.

Visuose darbuose puošiant bažnyčios vidų bei išorę, rengiant stoteles bei vietą agapei, meninę programą daug padėjo bažnyčios zakristijonas Romas Baliūnas, Pasvalio Kultūros Centro direktorė Danutė Breimelytė, Pasvalio miesto seniūnas Petras Drevinskas, Pasvalio apylinkių seniūnas Stanislovas Triaba, Pasvalio Krašto muziejaus direktorės pavaduotoja Sigutė Kučienė, Pasvalio P. Vileišio gimnazijos dailės mokytoja Leonora Stravinskienė, „Caritas“ vadovė, gydytoja Valerija Mačėnaitė, Aurelija Kutkauskienė, Gintaras Kutkauskas, Antanas Šleivys, Petro ir Julijos Dambrauskų šeima bei daugelis kitų geradarių. Pagrindiniai visos pasirengimo veiklos konsultantai buvo Pasvalio dekanas kunigas Algis Neverauskas, Saločių parapijos kunigas Eimantas Novikas, Pasvalio Šv. Jono krikštytojo kunigai Modestas Juodvalkis ir Feliksas Čiškauskas bei Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio vadovė Nijolė Gylienė.

Iškilmių rytas prasidėjo

Iškilmių rytas prasidėjo Šv. Sakramento adoracija. Pirmosios prieš altorių, šventiškai pasipuošusios, suklupo Pasvalio dekanato gyvojo rožinio maldininkės, jas keitė atvykusių dekanatų maldininkės ir maldininkai bei svečiai iš kitų vyskupijų.

Bažnyčios šventoriuje vyko maldininkų registracija. Čia darbavosi Onutė Balzarienė – Pasvalio parapija, Genutė Baronienė, Marytė Mikalauskienė, Paulina Kergytė – Joniškėlio parapija. Jos ne tik registravo atvykusius, bet ir nuoširdžiai bendravo, dalijo lankstinukus, teikė įvairią informacija, čia taip pat įsikūrė ir greitoji pagalba, vadovaujama Onutės Jakovlienės. Aktyviai talkininkavo savanoriai: Janytė, Laurita, Andrius bei broliukai Gintaras ir Normundas.

Varpams skambinant „Viešpaties Angelo maldą“, kongreso dalyviai rinkosi bažnyčioje. Ant centrinio tako procesijai rikiavosi dekanatų vėliavnešiai su Gyvojo Rožinio draugijos vėliavomis bei kiekvieną vėliavą palydinčios dvi moterys, pasipuošusios tautiniais drabužiais. Vyskupijos Gyvojo Rožinio vėliavą iškilmingai nešė Pasvalio dekanato atstovai: Juozas Valentonis, o lydėjo Vanda Balienė ir Zenė Šimoliūnienė.

Rožinio malda „Džiaugsmo slėpiniai“

Vienuoliktą valandą renginio dalyviams drauge giedant Gyvojo Rožinio himną – giesmę ,„Su galinga rožančiaus malda“ prasidėjo iškilminga rožinio procesija. Visas šventorius pasipuošė dekanatų Gyvojo Rožinio vėliavomis. Šioje procesijoje pirmą kartą buvo nešama ir mūsų dekanato Gyvojo Rožinio vėliava. Eidami kiekvieno slėpinio stoties link maldininkai meldėsi bei giedojo giesmes: „Sveika, Marija, Dangaus lelija“, „Motin guosk mus“, „ O Marija Motinėle“ , „Garbė, garbė Marijai“, „Dangaus Karaliene“.

Rožinio maldą „Džiaugsmo slėpiniai“ bažnyčios šventoriuje vedė ir mąstymus skaitė Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio dvasios vadas Zarasų dekanas kun. R. Kavaliauskas bei Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dvasios vadas Saločių parapijos klebonas kun. E. Novikas.

Sugrįžus į bažnyčią buvo ruošiamasi šv. Mišioms. Vėliavnešiai Gyvojo rožinio draugijų vėliavas išdėstė bažnyčios dešinėje pusėje, netoli pagrindinio altoriaus.

Šv. Mišias aukojo vyskupas J. Kauneckas ir kunigai

Dvyliktą valandą buvo aukojamos šv. Mišios. Jas aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir kunigai. Vyskupas pasveikino visus kongreso dalyvius bei padėkojo tiems, kurie kasdien susikaupia Gyvojo Rožinio maldoje: „Džiaugiuosi Jumis, didžiuojuosi Jumis, nes Jūs taip nuoširdžiai ir taip daug meldžiatės. Visada jungiuosi su Jumis Rožinio maldoje. Trokštu visada su Jumis melstis. Tikiu, kad mes visi kartu kuriame maldoje Dievo karalystę.“

Vyskupas maldininkus ragino savo gyvenimu, darbais bei malda būti panašiais į Palaimintąjį Jurgį Matulaitį „Jis yra mums pavyzdys kiekvieno mūsų asmeninėje kelionėje į Dievą. Gyvendamas žemėje, jis išugdė krikščioniškąsias dorybes iki didvyriškumo aukštumos. Rožinio malda prašykime jo užtarimo. Su šia malda viskas galima, net neįmanomi dalykai“, – kalbėjo jis. „Ir Jūs, brangūs Gyvojo Rožinio nariai, padedate pasauliu įveikti daugelį problemų, savo maldomis neleidžiate pasauliui pražūti. Linkiu visuomet blogį nugalėti gerumu. Būkite tuo tikri. Būkite laimingi ir savo malda neškite paguodą daugeliui.“

Šv. Mišių metu giedojo Pasvalio bei Krinčino bažnyčios choras.

Skaitinį skaitė Zarasų dekanato atstovas, bendrą maldą – Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio vadovė N. Gylienė. Atnašas duonos ir vyno pavidalu nešė Anykščių dekanato atstovai.

Po šv. Mišių Saločių parapijos klebonas kun. E. Novikas perskaitė pasiaukojimo Švč. Mergelei Marijai aktą.

Po to buvo pašventintos įsigytos devocianalijos.

Palaimintojo Jurgio pagrindinis bruožas – ramybė

Pasibaigus įv. Mišioms, Vargdienių seserų kongregacijos seserys vedė konferenciją „Palaimintasis Jurgis Matulaitis: Šventumas kasdienybėje“. Konferencijos vedančios savo pranešime išskyrė pagrindinį Palaimintojo Jurgio Matulaičio bruožą – ramybę, kuri giliai spinduliavo iš veido, iš akių. J. Matulaitis žiūrėjo į Kristų, kaip ramybės pavyzdį įvairiose aplinkybėse. Tuo pačiu gerai žinodamas, kad Kristus yra ramybės šaltinis mums.

Po konferencijos visa bažnyčia sugiedojo giesmę „Marija, Marija“.

Atminimo medelį keitė rožės krūmas

Paskiau visi rinkosi į bažnyčios šventorių, kur Panevėžio vyskupas J. Kauneckas, Panevėžio Gyvojo Rožinio dvasios vadas Zarasų dekanas kun. R. Kavaliauskas ir Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio vadovė N. Gylienė iškilmingai pasodino rožės krūmą, kuris primins VIII-ąjį Panevėžio vyskupijos kongresą Pasvalyje. Šią naują idėją pasiūlė Pasvalio dekanas kun. A. Neverauskas. O gal tai taps tradicija, kuri bus įgyvendinama kitų organizuojamų kongresų metu.

Tylus klebonijos sodas dar nematė tiek daug garbingų svečių

Kongresas artėjo į pabaigą, kai iškilmingą eisena pasuko į senąjį klebonijos sodą agapei. Čia visus pasitiko šimtametės liepos, obelys, kriaušės bei nuoširdžios pasvaliečių šypsenos. Visus alino kaitra, tad maldininkai skubėjo įsikurti netoli upės Lėvens, medžių paunksnėje. Mūsų miestas bei tylus klebonijos sodas dar nematė tiek daug garbingų svečių – maldininkų.

Vyskupui pašventinus gausius Dievo gėrybėmis padengtus stalus, prasidėjo agapė.

Jos metu bendravome, dalinomės Gerąja Naujiena, linksminomės, o svarbiausia galėjo pasižiūrėti literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Vakaras prie poeto suolelio“, skirtą kunigo ir poeto J. Mačiulio-Maironio 150-osioms gimimo metinėms. Ją atliko Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio ir poezijos žodžio mėgėjų grupė (vadovė A. Kutkauskienė).

Tarsi Dievo akimirka

Saulelė ėjo vakarop. Kongreso dalyviai kas sustiprėję dvasiškai, kas pilni naujų įspūdžių, kas gal susitikęs savo senus pažįstamus ir įteikęs lauknešėlį su kvepiančių liepžiedžių medumi, vėl išvyko į savo parapijas, dekanatus.

Mums, pasvaliečiams, tai buvo kažkas nepaprasta, tarsi Dievo akimirka, kurios laukėme su nerimu, kuriai ruošėmės iš visos širdies su malda bei Viešpaties pagalba.

Tada belieka tarti visiems „sudiev“. Iki pasimatymo kitais metais Utenoje.

Autorės nuotr.

Nuotraukose:

1. Maldininkai dalyvauja šv. Mišių aukoje Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje

2. „Džiaugsmo slėpinių“ stotelė

3. Pasirengimas iškilmingai procesijai

4. Konferencija „Palaimintasis Jurgis Matulaitis: šventumas kasdienybėje“. Veda Vargdienių seserų kongregacijos seserys

5. Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkių grupelė ir jaunieji savanoriai

Religija , , , , , , , , , , , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra