Gimnazijos statusas – „Medeinos“ veiklos 20-mečio vainikas

Autorius: Data: 2015-08-28 , 14:20 Spausdinti

Inauguracijos iškilmės Paluknio „Medeinos“ gimnazijoje. www.medeina.trakai.lm.lt/ nuotr.

1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kuriama ir Tautinės mokyklos koncepcija, kurios idėjos išplėtotos Lietuvos švietimo koncepcijoje (1992). Vienos svarbiausių Lietuvos švietimo reformos pradininkių – Meilės Lukšienės – nacionalinės mokyklos modelio esmę išreiškia idėja: nuo gilaus visapusio savos kultūros pažinimo eiti prie kitų kultūrų pažinimo ir supratimo, nuo nacionalinės savigarbos ugdymo – prie pagarbos kitoms tautoms ir kultūroms.

Mokytojų kolektyvas 2011 m. Klaudijaus Driskiaus nuotr.

Dalis Tautinės mokyklos koncepcijos principų įgyvendinta, jie gyvi Lietuvos mokyklose. Viena tokių mokyklų – Pietryčių Lietuvoje esanti Paluknio „Medeinos“ gimnazija, nuo pat savarankiško gyvavimo pradžios formavusi ir 2002 m. veiklos dokumentuose galutinai įtvirtinusi savo filosofiją: „Iš daugiatautės Paluknio krašto kultūros einame į giluminį savęs, Tėvynės Lietuvos ir pasaulio pažinimą”.

Istorija liudija

Žinoma baltų ir slavų santykių, etnogenezės tyrinėtoja, humanitarinių mokslų daktarė Jūratė Laučiūtė 2011 m. straipsnyje „Lenkai Vilnijoje: politizuojamoji istorija“, analizuodama 1897 metų visuotinio Rusijos imperijos gyventojų surašymo duomenis, pastebi, kad Trakų apygarda XIX a. pabaigoje Vilniaus gubernijoje buvo pati „lietuviškiausia“: lietuviai sudarė absoliučią daugumą – 118 153 gyventojų, baltarusių – 32 015, lenkų – vos 22 840.

1964 m. JAV išleistos B. Kviklio enciklopedijos „Mūsų Lietuva“ I tome apie Paluknį pateikta tokia informacija: „Paluknio apylinkės kiek aplenkėjusios, bet lietuviškai kalbantieji čia sudarė daugumą. <…> kun. Stakelė savo 1905 m. pranešime Vilniaus vyskupui Paluknį priskyrė lietuviškosioms parapijoms“. Yra ir daugiau leidinių, kuriuose pateikiama istorinio pobūdžio informacija apie Paluknį bei jo gyventojus. Vienas tokių – istoriko, humanitarinių mokslų daktaro Jono Juodagalvio knyga „Paluknys“ (1998 m.). Joje rašoma, kad Pirmojo pasaulinio karo metais susikūręs parapijos komitetas rūpinosi mokyklos reikalais. 1915 – 1921 m. mokytojai H. Lastovska, E. Rutkauskaitė, Apalevičius gyventojų trobose, klebonijoje ar kitose vietose mokyti surinkdavo nuo 10 iki 50 mokinukų. Mokyta daugiausia iš maldaknygių.

Duomenys nekelia abejonių, kad vaikų mokymas Paluknyje iki Vilniaus krašto okupacijos laikotarpio vyko lietuvių kalba. Valdinė 4 skyrių mokykla (ilgainiui – septynmetė, o nuo 1964 m. – vidurinė) buvo atidaryta tik 1921 m. Lenkijos valdžiai įsigalėjus Vilniaus krašte, Paluknio mokykloje vaikai mokomi tik lenkų kalba.

Sovietinė politika lėmė, kad ir po Antrojo pasaulinio karo neskubėta Paluknyje kurti lietuviškų klasių. Tik 1960 m., susiklosčius palankiai ekonominei situacijai, pradėta rūpintis vaikų ugdymu lietuvių kalba. 1961 m. rudenį atidaryta pirmoji lietuviška klasė, kurioje 7 vaikus mokė ugdymo lietuvių kalba Paluknyje pradininkė G. Židelienė.

Direktorius V. Gustas 2011 m. rugsėjo 1-ąją. Stanislovo Samosionoko nuotr.

„1961 m. rugpjūčio 15 d. gavau įsakymą ir susiruošiau į Paluknį. Sunki buvo pradžia. Pirmais metais klasės įsikūrė dūminėje pirkelėje, į mokyklą mus įsileido tik antraisiais metais. Darbo sąlygos buvo prastos – klasė šalta, žiemą net rašalas užšaldavo“, – prisimena pirmoji ir ilgametė Paluknio lietuviškų klasių mokytoja G. Židelienė, vaikus ugdžiusi net iki 1998 m.

Didėjant mokinių skaičiui, išaugo ir mokytojų gretos. Ryškų pėdsaką lietuviškų klasių istorijoje paliko mokytojai I. Nikitinas, A. Gaidienė, E. Adomaitienė, G. Rukštelienė, O. Matuizienė, L. Kovalevskaja, Z. Robačevska, L. Bimba, E. Jakštienė – Jurkevičienė ir kt.

1984 m. išleista 1– oji lietuviškų klasių abiturientų laida, iki 1994 m. – 9 laidos.

Dvidešimt savarankiško kelio metų

Vykdant nepriklausomos Lietuvos švietimo reformą, 1994 m. Paluknio trikalbė vidurinė mokykla pertvarkyta į dvi – Paluknio lenkų ir rusų ir Paluknio lietuvių vidurines mokyklas. Paluknio lietuvių vidurinė mokykla savarankiškai mokslo metus pradėjo 1994-09-01, turėdama I – XI klases, kuriose iš viso mokėsi 66 moksleiviai. Mokyklai vadovauti imasi direktorius V. Gustas. Nuo pat pradžios iki šių dienų kartu su direktoriumi mokyklą kūrė ir puoselėjo bendražygiai – pavaduotoja ugdymui V. Dovydėnienė, mokytojai N. Pumputytė, D. Pansevič, R. Gulbinavičienė, L. Samosionokienė ir S. Samosionokas.

1997 m. mokykla, įprasminant lietuvių miško deivę Medeiną, pavadinta Paluknio „Medeinos“ vidurine mokykla. Pradedama bendradarbiauti su Šv. Jono kongregacija, tad mokytis priimami kongregacijos globotiniai. Ugdomi skirtingos socialinės padėties bei įvairių tautybių – lietuvių, lenkų, rusų, moldavų – vaikai. Siekiant užtikrinti gerą mikroklimatą, mokykloje įgyvendinamos dvi tarptautinės prevencinės programos: „Snowball“ (Sniego gniūžtė) – nuo 2006 m., „Olweus“ – nuo 2011 m. Įstaigai suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas 2014-2016 mokslo metams.

Lietuvos pirmoko pasas – iš direktoriaus V. Gusto rankų. Stanislovo Samosionoko nuotr.

Per 20 metų daugiau nei dvigubai išaugo mokinių skaičius. Nuo 1996 iki 2015 m. išleista

20 abiturientų laidų. Atestatai su pagyrimu įteikti 9 abiturientams: I. Klejevskai, K. Lapkovskajai (1996), J. Valiukevičiūtei (2004), E. Rizgeliui, M. Mitkevičiui (2008), K. Rizgeliui (2009), I. Kazėnaitei, D. Malachovskai (2012), D. Rizgeliui (2013). Ne vienas moksleivis pasižymėjo sumanumu, gabumais ir garsino mokyklos vardą ne tik rajone, bet ir respublikoje: 11 kl. moksleivių grupė Valdovų rūmų paramos fondo 2003 m. organizuotame projektų konkurse „Įdomiausia istorijos pamoka Valdovų rūmuose“ laimėjo 3-iąją vietą (mokytojas D. Kuchanauskas), G. Grigaitė respublikiniame rašinių konkurse „Mano tėtis dirba policijoje“ 2007 m. užėmė 1-ąją vietą (mokytoja D. Daukševičienė), L. Kuchanauskaitė respublikinėje 4-5 kl. matematikos olimpiadoje 2008 m. – 2-ąją vietą (mokytoja A. Kuchanauskienė), M. Mitkevičius tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ tarp rajono dalyvių 2008 m. – 1-ąją vietą (mokytoja N. Pumputytė), G. Kilaitė respublikiniame rašinių konkurse „Kokios mintys kyla perskaičius 38-ąjį Konstitucijos straipsnį?“ 2011 m. pelnė laureatės vardą (mokytoja D. Daukševičienė), I. Kazėnaitė respublikinėje dailės olimpiadoje 2012 m. – 2-ąją vietą (mokytoja G. Gujienė). D. Rizgelis 2013 m. iš matematikos valstybinio brandos egzamino įvertintas 100-uku (mokytoja N. Pumputytė). Paminėta nedidelė dalis ryškesnių pasiekimų. Mūsų mokinių dalyvavimo ir pasiekimų rajoniniuose bei respublikiniuose renginiuose (konkursuose, varžybose, olimpiadose ir pan.) pokyčius geriausiai atspindi statistika: 1994-1997 m. dalyvauta tik 10-yje renginių, užimtos 3 prizinės vietos, 2011-2014 m. dalyvauta 99 renginiuose, užimta 60 prizinių vietų.

Daugelis moksleivių aktyvūs mokyklos neformaliojo ugdymo būrelių veiklose. Dalis lanko čia pat įsikūrusius Rūdiškių muzikos mokyklos akordeono, fortepijono ar gitaros skyrius. Mokytojai bendradarbiauja, rengdami koncertus valstybinių švenčių ar kitomis progomis – minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo, Motinos, Tarptautinės vaikų gynimo, Mokslo ir žinių bei kitas dienas, sukaktis. Bendradarbiaujant užtikrinama renginių kokybė, sėkmingai tęsiamos senos ir kuriamos naujos tradicijos. Naujų tradicijų pavyzdžiai – nuo 2009 m. Tarptautinę gimtosios kalbos dieną kasmet organizuojamas regioninis 5 – 8 kl. diktanto konkursas „Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbinga!” ir nuo 2014 m. bendradarbiaujant su VšĮ Nacionalinis kraujo centras vykdoma kraujo donorystės akcija, skirta Sausio 13-ajai.

Moksleiviai, vadovaujami dalykų mokytojų ar neformaliojo ugdymo būrelių vadovų, įgyvendina įvairius projektus, pristato juos kasmet Trakų švietimo pagalbos tarnyboje vykstančiame rajoniniame konkurse. 1-ąsias vietas užėmę projektai: 2003 m. matematinių projektų grupėje – „Moksleivių užimtumas popamokinėje veikloje“ (mokytoja N. Pumputytė), 2008 m. prevencinių projektų grupėje – „Operacija „Sniego gniūžtė“ (vadovė L. Daugudienė), technologinių projektų grupėje – „Žiemos švenčių puokščių floristika“ (vadovė N. Mikulskienė), 2011 m. geografinių projektų grupėje – „Neatrastoji Žemaitija“ (vadovai N. Mikulskienė ir R. Šalna), 2014 m. pradinių klasių projektinių darbų grupėje – „Mes – už švarią aplinką!“ (vadovė L. Samosionokienė), sveikos gyvensenos projektinių darbų grupėje – „Sveikesnio pasirinkimo link“ (vadovė D. Pansevič), 2015 m. literatūrinių projektų grupėje – „Kristijono Donelaičio metai“ (vadovė R. Gustienė). Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame respublikiniame sveikatos ugdymo veiklų konkurse – akcijoje „Sveikatos fiesta 2014“ biologijos mokytojos D. Pansevič vadovaujamas projektas „Sveikesnio pasirinkimo link“ buvo pripažintas vienu geriausių ir įtrauktas į Švietimo ir mokslo ministerijos bei LMNŠC 2014-11-19 organizuotą konferenciją „Palankių sveikatai įgūdžių ugdymo patirtis ir gyvenimo kokybė“. 2014 m.Vytauto Landsbergio fondo surengtame meninės raiškos programų konkurse „Kuo man graži Tėvynė Lietuva“ sėkmė lydėjo ir 1-4 klasių mokinių muzikinę – literatūrinę kompoziciją „Iš mūsų protėvių vaikystės“ (vadovės L. Samosionokienė, E. Jurkevičienė, L. Ganevičienė). Laimėta antroji vieta, laureato diplomas ir paskatinamoji 2000 Lt premija.

Vienas uždavinių – stiprinti edukacinę aplinką, pritaikytą įvairiems ugdymo(si) metodams ir būdams naudoti, tad stengiamasi, kad patalpos būtų tinkamos mokytis, jaukios, estetiškos, racionaliai pritaikomos ugdymo procese. Visuose kabinetuose įrengtas internetinis ryšys ir vaizdo projektoriai. 2013 m. įgyvendintas Trakų VVG projektas ,,Bibliotekos ir informacinių technologijų kabinetų remontas siekiant gerinti mokyklos bendruomenės veiklą‘‘. Atlikti remonto darbai, įsigyta baldų mokyklos bibliotekai – skaityklai ir kompiuterinės įrangos informatikos kabinetui. Tais pačiais metais pradėtas įgyvendinti Trakų VVG projektas „Paluknio kaimo sporto aikštelės bei stadiono atnaujinimas bei sukūrimas“. Aptverta stadiono teritorija ir įrengta dirbtinės dangos multifunkcinė aikštė.

Įgyvendinant tikslą – trys svarbūs dokumentai

2013 m. spalio 4 d. Trakų r. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjai siųstame rašte „Dėl mokyklos perspektyvos nuo 2015 m.“ bendruomenė išdėstė argumentus ir pagrindė įsitikinimą, kad mokyklos ateitis – tapsmas gimnazija. Ypatingai susitelkė mokytojų kolektyvas. Vis dėlto šiandien galime džiaugtis, kad sunkiame kelyje buvome ne vieni. Mūsų siekį ir ryžtą tapti gimnazija nuolat palaikė Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos pirmininkė D. Sabienė bei aktyvūs sąjungos nariai.

Brandos atestatų teikimo akimirka 2015 m.: direktorius V. Gustas atestatą teikia abiturientei L. Kuchanauskaitei, šalia – direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Dovydėnienė. Stanislovo Samosionoko nuotr.

Etapo pradžią ir pabaigą lydi trys svarbūs dokumentai.

2013 m. gruodžio 19 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. S1-331 „Dėl Trakų rajono Aukštadvario, Lentvario Henriko Senkevičiaus, Onuškio Donato Malinausko ir Paluknio ,,Medeinos“ vidurinių mokyklų vidurinio ugdymo programų akreditacijos“, pasirašytas savivaldybės mero V. Zaliecko. Juo Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendė pritarti Paluknio ,,Medeinos” vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditavimui ir akredituotos mokyklos pagrindu steigti gimnaziją.

2015 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-327 „Dėl Trakų r. Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“, kuriuo švietimo ir mokslo ministras D. Pavalkis akreditavo Trakų r. Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos vykdomą vidurinio ugdymo programą.

2015 m. balandžio 30 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. S1-113 „Dėl Trakų r. Paluknio ,,Medeinos“ vidurinės mokyklos tipo pakeitimo, struktūros pertvarkymo ir Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo“, pasirašytas savivaldybės merės E. Rudelienės. Juo Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendė atlikti Trakų r. Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymą, pakeičiant vidurinės mokyklos tipą į gimnazijos tipą bei patvirtino Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos nuostatus.

Gimnazijos statusas vainikuoja visų – tiek buvusių, tiek dabar esančių ir tebetriūsiančių mokytojų, mokinių, mokinių tėvų, kitų bendražygių pastangas. Tarsi ką tik ištarti tebeskamba ir poeto J. Macevičius žodžiai, kuriuos gimnazijos inauguracijos metu priminė Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos pirmininkė D. Sabienė: „Vėliavą ne taip sunku iškelti, /Kaip sunku per kasdienybę nešti“. „Medeinos“ bendruomenė supranta, kad gimnazija – tai ir atsakomybė, ir nauji gyvenimo iššūkiai.

Paluknio „Medeinos“ gimnazijos direktoriaus

pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė

Anglų kalbos mokytoja Rūta Gustienė

Naujienos Rytų Lietuva Trakų rajonas , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra