Gailestingumo durų atidarymas Lietuvoje

Autorius: Data: 2015-12-23 , 14:24 Spausdinti

Sekmadienį, gruodžio 13 d., Gailestingumo jubiliejaus Šventosios durys Lietuvoje buvo atidarytos visų septynių vyskupijų ir kariuomenės ordinariato katedrose bei septyniose šventovėse: Šiluvos, Krekenavos ir Žemaičių Kalvarijos Marijos šventovėse, Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčioje, Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje, Vilniaus Aušros Vartų ir Dievo Gailestingumo šventovėse.

Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas atidarant Vilniaus katedros Šventąsias duris

Laukdami Viešpaties atėjimo švenčiame jau trečiąjį Advento sekmadienį, vadinamą „Gaudete“ – džiaugsmo sekmadieniu. Simboliška, kad šią dieną popiežius parinko atverti Gailestingumo duris visose pasaulio katedrose ir svarbiose šventovėse. Su nenusakomu džiaugsmu atveriame Gailestingumo duris ir visai Lietuvai svarbioje mūsų Vilniaus arkikatedroje.

Gyvename Viešpaties malonės metu. Dievas ateina žmogumi į pasaulį, pasaulio Šviesa ateina į mūsų gyvenimo tamsą, kad mus išvaduotų iš nuodėmės. Tai metas mums atsinaujinti, vėl sutikti Dievą. Viešpats kviečia kiekvieną žmogų: „Ateikite ir pamatysite“ (Jn 1, 39) <…> Ateikite, įženkite į savo Tėvo džiaugsmą!“ (plg. Mt 25,21)

Prisiminkime šv. Pranciškaus istoriją. Išgirdęs Dievo prašymą: „Pranciškau, eik, atstatyk mano namus“, jaunuolis ėmė nešti akmenis ir plytas ir atstatinėti apgriuvusią bažnytėlę. Vėliau sužinome, kokiai misijai Viešpats kvietė Pranciškų. Lygiai taip pat ir šiandien atveriamos durys yra tik regimas Viešpaties Širdies, kuri laukia kiekvieno žmogaus, ženklas. Jono Evangelijoje Jėzus sako: „Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas“ (Jn 10, 9). Durys pirmiausia yra Kristus, Dievo gailestingumas, vedantis mus į išganymą.

Šventasis popiežius Jonas Paulius II Vilniuje kalbėjo: „Nebijokite, Bičiuliai, atverti durų Kristui! Jis pažįsta žmogaus širdį ir moka atsakyti į skaudžiausius jo nerimo klausimus. Jis kviečia mus kartu darbuotis ir kurti tikrai laisvą, vieningą žmoniją.“ Durys suteikia galimybę vienytis su Dievu.

Viešpats kviečia mus atverti savo širdies duris – nebijokime tapti pažeidžiami, įsileiskime Jo galybę. Jis laukia, kol mes, palikę nuoskaudas ir įžeidimus, atitolinusius mus nuo Dievo ir Bažnyčios, atversime savo širdį gydančiai Dievo meilei. Jis laukia, kad ateitume pas Jį išpažinti savo nuodėmių ir priimti Jo gailestingąją meilę. Patyrę Jo gailestingumą, galėsime šią žinią nešti pasauliui.

Verta kiekvienam įsivardinti, ką reiškia pirmiausia man asmeniškai žengti pro Gailestingumo duris, tada – kartu su artimaisiais, ir galiausiai su bendruomene. Taigi pirmiausia priimkime Dievą į savo širdį. Gailestingasis Jėzus stovi prie mūsų širdies durų ir beldžiasi, kad mes jas atidarytume ir pasikviestume Jį į vidų. Tada prisiminkime, kad šeima yra pirmoji vieta, kurioje patiriame gailestingumą. Ten mokomės būti teisingi ir gailestingi vieni kitiems. Atverkime savo namų duris Jėzaus gailestingumui. O žengti pro Gailestingumo duris su bendruomene – tai palikti patogų gyvenimą ir tarnauti kartu su kitais. Caritas nėra tik organizacija, kuri padaro visą sunkų darbą. Caritas – tai mūsų kartu ištiestos rankos artimo meilės darbams. Be gailestingumo darbų mūsų tikėjimas užgęsta.

Jubiliejiniai Gailestingumo metai pirmiausia yra proga atsinaujinti – leistis į piligrimystę, susitaikyti su Dievu, mąstyti Dievo žodį ir juo gyventi, daryti gailestingumo darbus. Tegu ši kelionė visų pirma vyksta kiekvieno iš mūsų širdyje, bendruomenėje, parapijoje. Gegužės pradžioje visus kviečiu į Vilnių, kur drauge švęsime Dievo Gailestingumą visos Lietuvos Gailestingumo kongrese. Ypač kviečiu vilniečius, nes Jonas Paulius II, kalbėdamas apie šventąją Faustiną, yra palinkėjęs Vilniaus miesto gyventojams tapti Gailestingumo apaštalais. Brangūs Vilniaus arkivyskupijos gyventojai, vienas iš jūsų gailestingumo darbų tebūna atverti duris piligrimams, atvykstantiems į Gailestingumo miestą!

Mes visi esame piligrimai. Padėkite ir savo namų, ir miesto gyventojams atrasti kelią prie gailestingumo šaltinio. Kiek daug pakrikštytųjų nesigaivina Viešpaties malonėmis, kurias Jis nuolat mums siūlo. Kiek daug žmonių nesisemia tų malonių bent kas sekmadienį, kiek daug galimybių praleidžiame šiame gyvenime. Šiais metais ne tik patys ateikime, kaip giedama psalmėje, „Džiaugdamies semtis … iš versmių išganingų“, bet ir atveskime kitus, parodykime jiems kelią į tikrąjį gyvenimo džiaugsmą.

Popiežius Pranciškus nori, kad kiekvienas patirtų, koks Dievas yra dosnus. Šventasis Tėvas pakvietė į Gailestingumo Jubiliejų ir tuos, kurie neturi galimybės laisvai judėti, yra suvaržyti bausmių už nusikaltimus, turi sveikatos problemų. Šiems žmonėms taip pat bus prieinama Jubiliejinių atlaidų malonė.

Vilniaus mieste šiandien atveriamos ketverios Gailestingumo durys: Arkikatedroje, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje, Dievo Gailestingumo šventovėje ir Kariuomenės ordinariato Šv. Ignoto bažnyčioje. Vilnius yra apstus Gailestingumo. Tegul apstūs Gailestingumo tampa ir šio miesto gyventojai!

Jeigu ateisite atvira širdimi, įžengsite pro Gailestingumo duris, ieškosite tiesos ir atleidimo, darysite gailestingumo darbus, tuomet „ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje“ (Fil 4, 7).

Tegul kiekvieną dieną Jus lydi šiandien girdėtas paraginimas: „Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės!“ (Fil 4, 4)

(vilnensis.lt)

Gailestingumo durų atidarymas Kaune ir Šiluvoje

Gruodžio 13-ąją, III Advento sekmadienį, dar vadinamą „Gaudete“, arba Džiaugsmo, sekmadieniu, dviejose arkivyskupijos šventovėse – Kauno arkikatedroje ir Šiluvos bazilikoje – iškilmingai atvertos Gailestingumo durys kartu su visa Bažnyčia pradedant švęsti Gailestingumo jubiliejų. Iškilmėms Kaune vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, arkikatedros duris atvėręs drauge su ilgametėmis Bažnyčios tarnautojomis artimo meilės –„Caritas“ – darbuose, o Šiluvoje Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos duris atvėrė arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Abiejose iškilmėse gausiai dalyvavę kunigai, vienuoliai, kiti tikintieji neeilinį Bažnyčios jubiliejų, šį maloningąjį gailestingumo metą pradėjo kaip piligrimai, pro Gailestingumo duris įžengę į šventoves ir nuolankia širdimi priėmę Viešpaties gailestingąjį apkabinimą, o išėję iš šių šventovių su atnaujintu įkvėpimu būti Jo gailestingumo liudytojais.

Gailestingumo durų atidarymo išvakarėse, gruodžio 12 d., arkikatedroje vyko vigilija. Po vakaro šv. Mišių per Eucharistijos adoracijos valandą Švč. Sakramento koplyčioje drauge su giedojusiu Jono Pauliaus II piligrimų centro jaunimu buvo dėkojama Dievui už Jo gerumą ir meilę, dėkojama už popiežiaus Pranciškaus kvietimą visoje Bažnyčioje pradėti Gailestingumo jubiliejų, didžiosiose katedrose bei reikšmingesnėse bažnyčiose atverti Gailestingumo duris ir visus padrąsinti artintis prie Viešpaties.

Sekmadienį, gruodžio 13 d., prie arkikatedroje parengtų Gailestingumo durų buvo einama procesija nuo Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčios. Šioje bažnyčioje surengta trumpa pradžios malda, paskelbtas Dievo žodis ir perskaityta bulės „Misericordiae vultus“ ištrauka – popiežiaus kvietimas Bažnyčiai pradėti Gailestingumo jubiliejų kaip malonės metą, iš naujo apmąstyti gailestingumo slėpinį kaip Dievą ir žmogų suvienijantį kelią, kaip viltį, jog kiekvienas yra Dievo mylimas (plg. MV, 1–3).

„Popiežius Pranciškus jau atvėrė Šventąsias duris Šv. Petro bazilikoje švenčiant Mergelės Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą. Šiandien po visą pasaulį pasklinda gailestingumo žinia atsiveriant visų pasaulio katedrų durims. Tegul atsiveria ir mūsų širdžių durys Dievo gailestingumui ir tegul atsiveria rankos mūsų pačių gailestingumui“, – sakė visus sveikinęs Kauno arkivyskupas L. Virbalas, kviesdamas procesija eiti prie arkivyskupijos bažnyčių Motinos – arkikatedros.

Vėliau procesija su Kristaus kryžiumi, kurį nešė kun. Renaldo Šumbrauskio, Evangelijų knyga, nešama Kauno I dekanato dekano mons. Vytauto Grigaravičiaus, pajudėjo arkikatedros link. Procesiją ėjo abu Kauno arkivyskupijos ganytojai – Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas ir emeritas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, taip pat kunigai, seminaristai, kelių kongregacijų seserys vienuolės, kurijos institucijų, kitų bažnytinių organizacijų darbuotojai, Kauno parapijų tikintieji su savo vėliavomis – senamiesčio gatve visi artindamiesi prie arkikatedros džiugiajam ir sykiu jaudinančiam momentui – Gailestingumo durų atvėrimui. Arkivyskupo pavedimu Gailestingumo duris atvėrė daugybę metų Bažnyčioje gailestingumo darbais tarnaujančios moterys.

Ne tik šios procesijos dalyviai, bet ir prie arkikatedros pasitikusi minia žmonių šįsyk žengė į arkikatedrą nauju būdu – pro atvertas Gailestingumo duris, iš Viešpaties malonės patirdami naują Jo paguodžiančios ir savo pačių gailestingumui įkvepiančios meilės ženklą šiais ypatingojo Bažnyčios jubiliejaus metais. Pilna arkikatedra tikinčiųjų vėliau drauge šventė iškilmingą Eucharistiją, kuriai vadovavo arkivyskupas L.Virbalas, koncelebravo arkivysk. emer. S. Tamkevičius, kiti iškilmėse dalyvavę dvasininkai. Giedojo arkikatedros choras. Liturgiją, kaip ir durų atvėrimo apeigas, susirinkusiai bendruomenei aiškino arkikatedros ceremonijarijus kun. Artūras Kazlauskas.

Pamokslą sakęs arkivyskupas L. Virbalas kvietė pažvelgti, kokia yra Gailestingumo durų atvėrimo prasmė kiekvieno dvasinei kelionei, naujam santykiui su kenčiančiais, vargstančiais, stokojančiais meilės ir gailestingumo.

„Pro šias duris simboliškai žengia pats Viešpats“, – sakė ganytojas, atkreipdamas dėmesį, jog Dievas nuolat eina prie žmogaus, ieško kiekvieno. Dar prieš žmogui įžengiant pro šias duris, kaip gailestingasis Tėvas Jis išeina jo pasitikti. Nuo Gailestingumo durų neatsiejamas Sutaikinimo sakramentas. Dievo atėjimas, pasak ganytojo, nepanaikina kaltės, atsiprašymo. Pats Viešpats duoda jėgų priimti susitaikymą, patirti tai, apie ką kalba apaštalas Paulius: „Visuomet džiaukitės Viešpatyje!“ (Fil 4, 4).

„Darsyk žengdami pro Gailestingumo duris išeinam į savo namus, darbus, į savo gyvenimą“, – sakė arkivyskupas, paragindamas klausti savęs, ką kiekvienas galėtų padaryti, kad žengimas pro šias duris būtų ne formalumas, ne tuščia apeiga, bet tikrai širdį keičiantis veiksmas.

„Šiandien nebegalime pasilikti tokie patys, tad ieškokime kitų durų: vargingiau gyvenančių kaimynų, žmonių, kurių namuose yra sunkiai sergantis ligonis, ieškokime ligoninių ir slaugos namų, dienos centrų, labdaros valgyklų, kalėjimo durų. Ieškokime senatvės naštos ar gyvenimo sunkumų palaužtų žmonių durų“, – sakė savo pamoksle arkivyskupas, pabrėždamas, jog Bažnyčia šiais Jubiliejaus metais pajuto ypatingą pašaukimą būti pasauliui Dievo meilės ženklu.

Į Visuotinę šio sekmadienio maldą bendruomenė atsiliepė Viešpaties maldavimu ateiti ir išgelbėti, Jo prašyta, kad visi žmonės patirtų gydančią, išlaisvinančią Gerąją naujieną, mokytųsi pagelbėti kitiems broliška meile.

Atnašų procesija dalyvavo „Arkos“ bendruomenės bičiuliai su dovana arkivyskupui – žvake, Gudišauskų šeima su jų ir arkivyskupo auka neįgaliųjų kelionei į Romą. „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės nariai – mama ir neįgalus sūnus, atnešę prie altoriaus duoną ir vyną.

Pamaldos arkikatedroje buvo užbaigtos Kauno arkivyskupo ypatinguoju palaiminimu, kuriuo buvo suteikti visuotiniai atlaidai pasirengusiems priimti šią malonę. Išėjusius iš šventovės jaunieji savanoriai pavaišino karšta kakava. Kauno arkikatedroje Gailestingumo durys bus atvertos kasdien iki Gailestingumo jubiliejaus pabaigos 2016 m. lapkričio 20 d. Tai atviros durys visiems, norintiems susitaikyti su Dievu, pataisyti savo gyvenimą pasitikint Jo atleidimu ir meile. Kasdien 15–21 val. ir pamaldų metu susitaikymui su Dievu (išpažinčiai) ar dvasiniam pokalbiui budės kunigai. 14–15 val. prie stalelio kasdien budės vienuoliai ar pasauliečiai, su kuriais bus galima pasikalbėti rūpimais gyvenimo ir tikėjimo klausimais.

Ypatinga Marijos diena gruodžio 13-ąją buvo švenčiama Šiluvoje. Prieš iškilmingas pamaldas vyskupas Kęstutis Kėvalas atvėrė Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos Gailestingumo duris, o vėliau vadovavo iškilmingai Eucharistijai. Vysk. K. Kęstutis priminė visiems, jog praėjo lygiai 80 metų, kai 1935 m. Aušros Vartuose pagerbimui buvo iškabintas Gailestingojo Jėzaus paveikslas. Per pasaulį nuvilnijo ses. Faustinos regėjimų žinia apie jam taip reikalingą Dievo gailestingumą.

„Šis Gailestingumo metas – proga ne tik žavėtis, bet ir persiimti gailestingumu. Nepatyrę ir nepriėmę šios Dievo žinios ir kvietimo, nepatirsime ir Jo artumo, kurio kiekvienas ilgimės“, – sakė vysk. K. Kėvalas, paminėdamas, jog tai ir priemonė nugalėti nerimui ir nevilčiai, padaryti visą aplinką mielesnę patiems gyventi. Ganytojas pakvietė šiais metais skaityti ir medituoti Gailestingumo jubiliejų paskelbusio popiežiaus Pranciškaus bulę „Misericordiae vultus“.

Pamaldos baigtos malda Gailestingumo Motinai Mergelei Marijai. Po pamaldų Šiluvoje vyko akcija „Maltiečių sriuba“.

(Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba)

Į Gailestingumo jubiliejaus Šventųjų durų atidarymą Šiauliuosesusirinko neįtikėtina daugybė žmonių. Iškilmėms vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Pasitikti ganytojo Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris Evaldas Alūza visus pakvietė prie senosios kurijos. Džiugiai sutiktas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis iškilminga eisena palydėtas iki Šiaulių katedros durų. Čia perskaityta popiežiaus Pranciškaus Šventųjų Gailestingumo metų bulė. Atvėręs duris, į katedrą ganytojas įžengė aukštai iškėlęs Šventąjį Raštą. Įėjo patarnautojai, kunigai, choras, galiausiai – visi tikintieji. Šv. Mišių pradžioje visuotinai atnaujintas Krikšto pažadas.

Pamoksle, primindamas, jog trečiasis advento sekmadienis yra džiaugsmo sekmadienis, vyskupas sakė, jog turime daug progų džiaugtis: kad esame nepaprasto įvykio liudytojai; kad taip gausiai susirinkome į iškilmes; kad kvietimas džiaugtis įrašytas Šiaulių vyskupo herbe, o labiausiai – todėl, kad Dievas yra gailestingas. Orientuodamasis į šiandieninį 3D populiarumą, ganytojas siūlė aptarti 3 gailestingojo Dievo savybes. Dievas yra dosnus, duodantis, dovanojantis. Dosnus, nes teikia sakramentus, lydinčius žmogų visą gyvenimą. Duodantis, nes duoda naują gyvenimą, duoda gyvybę. Dovanojantis, nes dovanoja kaltes, atleidžia nuodėmes. Ganytojas kvietė visus, ypač tuos, kurie jau seniai buvo išpažinties, drąsiai prisiartinti prie gailestingojo Dievo. Taip pat su dideliu rūpesčiu kreipėsi į jaunuolius, nesiryžtančius santuokos sakramentui ar vyresnius, gyvenančius jau antroje santuokoje, kviesdamas drąsiai kreiptis į parapijos klebonus, kad bendromis jėgomis galėtų artintis prie Kristaus. Gailestingumo metais vyskupas kvietė pagalvoti, ar visiems atleidome, kad iš tiesų galėtume džiaugtis Viešpatyje.

Po šv. Mišių tikintiesiems išdalinta Gailestingumo jubiliejaus malda, kurią kviesta kalbėti kiekvieną kartą, einant pro Šiaulių katedros duris.

Inesė Ratnikaitė

Jubiliejinių Gailestingumo metų durų Telšių vyskupijos šventovėse atvėrimas

2013 m. gruodžio 13 dieną Telšių vyskupijos, kaip ir viso pasaulio Dalinėse Bažnyčiose, pagrindinėse šventovėse: Telšių vyskupijos Katedroje, Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje ir Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje. Tos dienos ankstyvą rytą į Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčią rinkosi tikintieji, iš kur vyko iškilminga procesija į Telšių vyskupijos Katedrą. Gausiai susirinkusius maldininkus bei piligrimus iš įvairių Telšių vyskupijos parapijų pradžioje pasveikino ir iškilmingoms pamaldoms bei procesijai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ. Kartu su ganytoju meldėsi vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM, vyskupo vikaras, kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius, vyskupo vikaras, Telšių dekanato dekanas prel. Juozas Šiurys, Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, Telšių vyskupijos Katedros administratorius kun. Darius Trijonis, liturgijoje patarnavo du diakonai bei seminaristai. Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ apeigų pradžioje kalbėjo, jog šie metai – Gailestingumo metai ir tai mus skatina pasitikėti Dievo gailestingumu, o tuo pačiu išmokti būti gailestingiems vieni kitiems, ypač atleidžiant ir mokantis mylėti šalia esantį. Vyskupas kvietė melsti Gailestingumo pasaulio galingiesiems valstybių vadovams, kad jie išmoktų gyventi taikoje ir santarvėje vieni su kitais. Po diakono perkaitytos Evangelijos, kuri kalbėjo apie Dievo gailestingumą, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. R. Saunorius visiems perkaitė popiežiaus Pranciškaus išplatintą žinia apie Gailestingumo metų pradžią, prasmę ir tikslus. Iškilminga procesija nuo Mažosios Bažnytėlė giedant Visų Šventųjų litaniją ir grojant Roberto Surblio vadovaujamam pučiamųjų orkestrui patraukė link Telšių vyskupijos Katedros, prie kurios taip pat jau būriavosi ir minią žmonių pasitikino didelis būrys maldininkų. Čia iškilmingai pagal numatytą ritą šonines Katedros duris, kurios veda į kriptą atidarė Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ. Jis pats, nešdamas Evangelijų knygą žengė pro Jubiliejines duris, po to paskui jį įžengė kiti dvasininkai bei plūstelėjo didžiulė piligrimų minia. Einat į pačią Katedrą pirmiausia buvo pasimelsta prie Gailestingumo apaštalo Dievo Tarno kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus, o žmonėms suplūdus į Katedrą vadovaujant Telšių vyskupijos ganytojui J. Borutai SJ, koncelebruojant jį atlydėjusiam vyskupui augziliarui L. Vodopjanovui OFM bei kitiems kunigams buvo aukojamos iškilmingos Jubiliejinių metų pradžios iškilmingos Šv. Mišios. Šv. Mišių metu vyskupas J. Boruta SJ ragino tikinčiuosius būti Gailestingumo apaštalais savo gyvenimais liudyti šią žinią ir išgyventi kasdienybėje gailestingojo Dievo artumą, tai išreiškiant gailestingumo darbais.

Tą pačią dieną, Trečiąjį Advento Sekmadienį, Jubiliejinės Gailestingumo metų durys iškilmingai buvo atvertos ir Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje, ir Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčioje.

12 val. iš Žemaičių Kalvarijos parapijinių Jono Pauliaus II senelių globos namų iškilminga procesija, vadovaujama Telšių vyskupijos vyskupo J. Borutos SJ, patarnaujant diakonui Gediminui Pauliui bei kartu einant vyskupo vikarui, kurijos kancleriui kan. R. Saunoriui, giedant Visų Šventųjų litaniją, patraukė prie Bazilikos vienų  iš šoninių durų, papuoštų garsaus menininko Antano Vaškio iš medžio išdrožtais Dievo Gailestingumo ir Gailestingumo Motinos, Aušros Vartų Dievo Motinos atvaizdais. Po iškilmingo durų atidarymo buvo aukojamos Šv. Mišios, kurių metu Telšių vyskupijos ganytojas dalinosi įžvalgomis apie būtinybę tikintiesiems daryti gerus darbus. Ji ir čia gausiai surinkusiems piligrimams kalbėjo apie vyskupų Justino Staugaičio ir Vincento Borisevičiaus paliktą gražų ir kilnų artimo meilės darbų darymo pavyzdį. Bazilikoje karo metais buvo slepiami žydai, Žemaičių Kalvarijos parapijoje vyko kilnūs karitatyviniai darbai ir tai mus turi įkvėpti ir šiandien būti gailestingiems ir daryti kilnius, gerumo darbus.

Tuo pat metu – 12 val. Jubiliejinės durys buvo atvertos ir Klaipėdoje. Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje Gailestingumo metų jubiliejaus durų atvėrimui vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Šv. Mišių metu sakydamas pamokslą vyskupas kalbėjo apie Jubiliejinių durų atvėrimo prasmę, citavo popiežiaus Pranciškaus mokymą apie Gailestingumo metų išgyvenimą ir jo įgyvendinimą kasdienybėje. Vyskupas drąsino tikinčiuosius pasitikėti Dievo Gailestingumu ir tapti jo liudytojais vieni kitiems.

Visos trys Telšių vyskupijos šventovės, į kurias atvertos jubiliejinės Gailestingumo metų durys laukia piligrimų, kad jie įprastomis sąlygomis laimėtų visuotinus atlaidus ir išgyventų Gailestingumą savo gyvenime per visus, šiuos, ką tik prasidėjusius, Jubiliejinius Gailestingumo metus.

Vatikano radijui iš Telšių vyskupijos kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

ReligijaKomentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra