ES rinkoje turi nebelikti kliūčių, mano Europos Parlamentas

Autorius: Data: 2011-04-06 , 14:43 Spausdinti

Trečiadienį, 2011 m. balandžio 6 d., Strasbūre patvirtintose trijose Europos Parlamento rezoliucijose ES bei jos šalys raginamos sukurti dar glaudesnę ir veiksmingesnę bendrąją rinką. Siūloma užtikrinti kvalifikacijų pripažinimą bei pensijų perkeliamumą visoje ES, palengvinti tarptautinio verslo sąlygas, taip pat pratęsti tarptinklinio mobiliojo ryšio tarifų ribojimą. Tikimasi, jog į Parlamento siūlymus bus atsižvelgta šiuo metu rengiamame ES „Bendrosios rinkos akte“.

„Turime užbaigti kurti bendrąją rinką, kuri yra gyvybiškai svarbi Europos ekonomikai“, – šiuo klausimu teigė EP pirmininkas Jerzy Buzek. Jis pridūrė: „Turime ištaisyti trūkumus paslaugų ir viešųjų pirkimų srityse, taip pat panaikinti dar 150 likusių kliūčių. Naujasis ES „Bendrosios rinkos aktas“ leis padidinti mūsų ekonomikos konkurentiškumą, taip pat paskatinti jos augimą ir darbo vietų kūrimą.“

„Piliečiai, norintys studijuoti, dirbti kitoje valstybėje narėje, ten persikelti ar kitose valstybėse apsipirkti, ir MVĮ [mažosios ir vidutinės įmonės], norinčios įsisteigti kitoje valstybėje narėje ar vystyti tarpvalstybinę prekybą, susiduria su pernelyg daug kliūčių“, – savo rezoliucijoje pažymi Parlamentas. Jis siūlo „patvirtinti aiškią ir lengvai suprantamą Piliečių chartiją dėl teisės gyventi ir dirbti bet kurioje ES valstybėje“. EP džiaugiasi ketinimu reformuoti profesinės kvalifikacijos pripažinimo sistemą, ragina užtikrinti pensijos teisių perkeliamumą bei išvengti dvigubo Europos piliečių apmokestinimo. Europarlamentarai taip pat pažymi būtinybę iki galo ir tinkamai įgyvendinti Paslaugų direktyvą.

Parlamentas ragina ES šalių valdžios institucijas prisiimti atsakomybę už bendrosios rinkos projekto atnaujinimą, laiku ir teisingai perkelti bendrosios rinkos teisės aktus į savo teisę bei pagerinti jų taikymą. Tuo tarpu Europos Komisija raginama pagreitinti pažeidimų nagrinėjimo procedūras.

Tarptautiniam verslui – geresnės sąlygos

Raginama sumažinti mokestines, administracines ir teisines tarpvalstybinės veiklos kliūtis MVĮ, taip pat numatyti šių įmonių diferenciaciją – „remti konkrečias augimo galimybes turinčias, didelius atlyginimus ir geras darbo sąlygas siūlančias MVĮ“. Parlamentas prašo patvirtinti aiškesnę pridėtinės vertės mokesčio sistemą ir bendrą konsoliduotą įmonių pelno mokesčių bazę, taip pat sukurti MVĮ palankų ES patentą ir bendrą bylinėjimosi dėl jo sistemą. Savo ruožtu siūloma skatinti tarpvalstybines investicijas, supaprastinti viešųjų pirkimų procedūras ir sudaryti geresnes sąlygas juose dalyvauti MVĮ.

EP pritaria tam, kad būtų sukurtos ES projektų obligacijos, siekiant remti ilgalaikes naujoves ir skatinti darbo vietų kūrimą bei finansuoti stambius tarpvalstybinius infrastruktūros projektus, visų pirma energetikos, transporto ir telekomunikacijų srityse, kartu „remiant ekologinę ekonomikos pertvarką“.

Siekiant įtikinti Europos žmones „ES vertybių reikšme ir ES naudingumu bei nauda“, siūloma „per televiziją transliuoti Europos tarpvalstybinio metų verslo konkursą, kad žmonės pamatytų bendrosios rinkos galimybes ir naudą ir atrastų jaunus potencialius idėjų turinčius žmones“.

Ribotos tarptinklinio ryšio kainos – ir po 2012-ųjų?

Europarlamentarai ragina pratęsti esamo tarptinklinio mobiliojo ryšio reglamento galiojimo laiką iki 2015 m. birželio mėn., išplėsti jo apimtį bei nustatyti viršutines duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu mažmeninių kainų ribas. Esamas reglamentas šiuo klausimu baigia galioti 2012 m. birželio 30 d.

Socialinės teisės ir imigracija

EP pažymi, kad „bendrosios rinkos esmė Europos gyventojams visų pirma susijusi su darbo vietomis ir naujų darbo vietų kūrimu“. Europarlamentarai siūlo stiprinti socialinę gerovę ir darbuotojų teises, taip pat „užtikrinti teisingas darbo sąlygas visiems Europos gyventojams“. Jie ragina paminėti socialines teises bendrąją rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose, taip pat užtikrinti visuotinę prieigą prie kokybiškų visuotinės ekonominės svarbos paslaugų.

EP „mano, kad aukštos kvalifikacijos migrantų ir sezoninių darbuotojų antplūdis būtų naudingas Europos ekonomikai“, todėl ragina ES institucijas – toliau plėtoti bendrą imigracijos politiką, tačiau kartu „atsižvelgti į poreikį neištuštinti svarbiausių jų kilmės šalių žmogiškųjų išteklių“.

Energetikos, internetinio verslo bei finansų rinkos

„Siekiant didesnės energijos tiekimo autonomijos, svarbu sukurti gerai veikiančią energetikos vidaus rinką“, taip pat diversifikuoti energijos tiekimo maršrutus ir šaltinius, pažymi europarlamentarai. Jie „pabrėžia, kad Rytų Europos infrastruktūrą reikėtų pagerinti, kad ji būtų analogiška Vakarų Europos valstybių narių infrastruktūrai“. Parlamentas taip pat siūlo nustatyti minimalius akcizo dydžius pagal anglies dvideginio teršalus ir energetinį turinį.

EP ragina baigti kurti bendrą skaitmeninę rinką, panaikinti tarpvalstybinės elektroninės prekybos ES kliūtis, didinti įmonių ir vartotojų pasitikėjimą ja, taip pat griežtinti kovą su internetiniu piratavimu. Savo ruožtu raginama imtis priemonių elektroninėms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, taip pat „užtikrinti prieigą prie plačiajuosčio interneto paslaugų prieinamomis kainomis“.

Parlamentas ragina Komisiją nedelsiant imtis skubių priemonių finansų rinkoms stabilizuoti ir „užtikrinti, kad šios rinkos veiktų realiosios ekonomikos naudai“. Raginama sukurti tinkamai reguliuojamą mažmeninę rinką, apsaugoti vartotojus ir užtikrinti finansinį stabilumą siekiant, kad nesusidarytų burbulai, ypač nekilnojamojo turto. Savo ruožtu siūloma palengvinti tarptautinę bankininkystę, visų pirma – pašalinti esamas kliūtis naudoti konkuruojančias tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemas, taip pat iki šių metų pabaigos padidinti banko mokesčių skaidrumą ir palyginamumą.

Europos Parlamentas siekia taupyti savo lėšas

Trečiadienį, balandžio 6 d., Europos Parlamentas pasiūlė kitąmet padidinti jo biudžetą vos 2,3 proc. palyginti su šiemet. Tai mažiau negu metinė ES infliacija (2,8 proc.). Siūlomas 2012 m. EP biudžetas sudarytų 1,725 mlrd. eurų.

„Atsižvelgdamas į sunkią ekonomikos ir biudžeto padėtį valstybėse narėse, Parlamentas turi parodyti biudžetinę atsakomybę ir saikingumą nedidindamas biudžeto daugiau negu esamas infliacijos lygis“, – sakoma EP patvirtintoje rezoliucijoje.

Palyginti su ankstesniu biudžeto projektu, EP siūlo mažiau lėšų kitąmet skirti europinėms politinėms partijoms ir fondams, informacijos kampanijoms, informacinėms technologijoms, pastatų priežiūrai bei darbuotojų postams. Europarlamentarai tikisi, kad bus galima dar daugiau sutaupyti samdant mažiau išorės ekspertų, racionalizuojant Parlamento administravimą, taip pat mažiau naudojant vandens, elektros ir popieriaus bei mažiau keliaujant. Jie ragina atlikti ilgalaikę EP biudžeto peržiūrą siekiant išsiaiškinti galimybes sutaupyti.

Europarlamentarai siūlo įrašyti į rezervą 3 mln. eurų, skirtų Parlamento rūmų apsaugai, kol bus pateiktas jos patobulinimo planas. Jie taip pat prašo EP biurą sumažinti Europos istorijos namų einamųjų išlaidų sąmatą ir įrašyti į rezervą jiems skirtus 2 mln. eurų, kol Parlamentui bus pateiktas šių namų veiklos planas bei ilgalaikė jos strategija.

Planuota skirti daugiau lėšų aštuoniolikai naujų EP narių (numatytų Lisabonos sutartyje) bei rengimuisi priimti europarlamentarus iš Kroatijos, tačiau šių lėšų skyrimą numatoma atidėti iki tol, kol bus priimti galutiniai sprendimai ir paaiškės konkrečios datos.

Rezoliucijai šiuo klausimu pritarė 479 EP nariai, nepritarė 176, o susilaikė 23. Kitos ES institucijos taip pat teikia Europos Komisijai kitų metų biudžeto sąmatas. Balandžio 20 d. Komisija pateiks 2012 m. ES biudžeto projektą, dėl kurio spręs Parlamentas kartu su ES Taryba.

Siekiama stiprinti europines politines partijas

Trečiadienį Europos Parlamentas pasiūlė suteikti europinį teisinį statusą europinėms politinėms partijoms, leisti jas gausiau remti, taip pat suteikti teisę šioms partijoms dalyvauti su ES susijusių referendumų kampanijose.

Šiuo metu europinės politinės partijos, vienijančios panašios pakraipos partijas iš atskirų Sąjungos šalių, yra įregistruotos kelete ES šalių kaip nevyriausybinės organizacijos. Parlamentas ragina suteikti joms teisinį statusą Sąjungos lygmeniu, remiantis ES teise.

Šalia europinių partijų veikia ir europiniai politiniai fondai. Parlamentas siūlo panaikinti jų lėšų naudojimo ES apribojimus, taip pat nuo 12 tūkst. iki 25 tūkst. eurų padidinti maksimalią sumą, kuria per metus europinei politinei partijai ar politiniam fondui gali suteikti vienas rėmėjas.

Europos Parlamentas remia europines politines partijas iš savo biudžeto. Šiuo metu 15 proc. tam skirto biudžeto paskirstoma visoms europinėms politinėms partijoms po lygiai, o 85 proc. lėšų suteikiama tik partijoms, turinčioms bent vieną EP narį, proporcingai išrinktų europarlamentarų skaičiui. Parlamentas siūlo visą paramą paskirstyti tik toms partijoms, kurios turi bent vieną išrinktą europarlamentarą, taip pat padidinti EP lėšomis finansuojamų partijos išlaidų dalį nuo esamų 85 iki 90 proc.

Nors nuo 2008 m. europinėms politinėms partijoms leidžiama savo lėšas panaudoti Europos Parlamento rinkimų kampanijose, joms vis dar draudžiama dalyvauti referendumų kampanijose. Europarlamentarai kviečia suteikti joms tokią teisę tuomet, kai šie referendumai „yra tiesiogiai susiję su ES klausimais“. Jie taip pat ragina visas europines politines partijas pradėti svarstyti galimybę pavieniams piliečiams tapti tiesioginiais jų nariais.

Rezoliucijai šiuo klausimu pritarė 560 europarlamentarų, nepritarė 93, o susilaikė 22. Ji nėra teisiškai įpareigojanti. Atitinkamus ES reglamento pakeitimus turėtų pasiūlyti Europos Komisija. Pagal nuo 2003 m. galiojantį reglamentą europinė politinė partija turi būti registruota toje šalyje, kurioje yra jos pagrindinė buveinė. Bent ketvirtadalyje ES šalių jos atstovų turi būti išrinkta į Europos, šalies ar regionų parlamentus, arba bent ketvirtadalyje Sąjungos šalių ji turi būti surinkusi mažiausiai 3 proc. balsų paskutiniuose EP rinkimuose. Partija turi remtis demokratijos principais, gerbti žmogaus teises ir pripažinti teisės viršenybę, taip pat turi siekti dalyvauti EP rinkimuose.

EP pranešėja šiuo klausimu Marietta Giannakou (Europos liaudies partija, Graikija) teigė: „Saugios ir skaidrios europinių politinių partijų veiklos ir finansavimo aplinkos kūrimas – tvirtos demokratijos siekis. Reikia sukurti erdvę, Europos erdvę, kurioje veiktų partijos, vienijančios Sąjungos piliečius ir padedančios jiems kasdieniniame gyvenime. Tai, kad bus priimtos konkrečios taisyklės, kurios sudarys galimybes siekti šio tikslo, turi dvi pasekmes. Viena vertus, bus greitai teikiama atnaujinta ir vieša informacija apie europinių politinių partijų susikūrimą ir jų padėtį Europoje. Piliečiai žinos, kad dalyvaudami europinės politinės partijos veikloje jie turi vadovautis ES teisės aktais, o politinės partijos turi teises ir pareigas. Antra vertus, europinių politinių partijų įstatai sudaro galimybę įsteigti tarpvalstybinę partinę sistemą. Ši sistema yra pirmas ir būtinas etapas siekiant daugiau dalyvavimo, daugiau demokratijos ir daugiau Europos.“

Tuo tarpu Zigmantas Balčytis (Socialistai ir demokratai) diskusijoje šiuo klausimu teigė: „Europos politinių partijų vaidmens svarba yra įtvirtinta ir Lisabonos sutartyje, kuria siekiama sukurti veiksmingą Europos politinę erdvę. Mūsų politikų darbas yra skatinti savo piliečius domėtis ES, padaryti ją labiau suprantamą ir prieinamą bei įtraukti juos į sprendimų priėmimą. Tačiau tam būtina tinkamai, aiškiai ir vienodai reglamentuoti Europos politinių partijų ir fondų veiklą bei užtikrinti demokratinį tokių partijų vidaus veikimą. Šios politinės partijos, kaip demokratijos skatinimo šaltinis, turi turėti vienodą teisinį ir mokestinį statusą, nes tai sudarytų sąlygas užtikrinti geresnį Europos piliečių supratimą apie partijas ir geresnį atstovavimą jiems. Ypač svarbu, kad tokių politinių partijų vidaus valdymo organų formavimas būtų grindžiamas skaidriais principais, leidžiančiais užtikrinti demokratiškus visų partijos organų rinkimus ir demokratinius sprendimų priėmimo procesus.“

Uncategorized , , , , , , , , ,Comments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra