Europos Parlamento 2013 m. kovo 12 d. plenarinės sesijos naujienos

Autorius: Data: 2013-03-12 , 16:09 Spausdinti

EP pritarė griežtesnei euro zonos šalių biudžetų priežiūrai

Antradienį, 2013 m. kovo 12 d., Europos Parlamentas patvirtino du teisės aktus, kurie suteiks daugiau galių Europos Komisijai kontroliuoti euro zonos šalių nacionalinius biudžetus, o kartu užtikrins demokratinę šių galių kontrolę. Bus apribotos valstybių galimybės mažinti švietimo ir sveikatos apsaugos sistemų finansavimą. Kartu numatoma sukurti ES finansinės pagalbos Sąjungos šalims teikimo sistemą.

Euro zonos šalys bus įpareigotos kasmet iki spalio 15 d. pateikti Europos Komisijos vertinimui savo kitų metų biudžeto projektą, o Komisija turės teisę paprašyti jį pataisyti, jei jis neatitiks ES reikalavimų. EP pasiekė, kad prižiūrint šalių biudžetus būtų atsižvelgta į poreikį skatinti ekonominį augimą ir darbo vietų kūrimą. Europos Komisija turės užtikrinti, kad biudžetai nebūtų mažinami investicijų į ekonominį augimą, švietimą ir sveikatos apsaugą sąskaita. Ypatingų aplinkybių ar didelio ekonominio nuosmukio atvejais bus lanksčiau taikomas šalies biudžeto deficito mažinimo grafikas.

Europarlamentarai naująsias taisykles taip pat papildė didesnio skaidrumo bei demokratinės atskaitomybės nuostatomis. Europos Komisijos galios reikalauti iš ES valstybių papildomų ataskaitų turės būti persvarstomos kas trejus metus, o Europos Parlamentas ir ES Taryba turės teisę jas atšaukti. Kartu bus labiau prižiūrima ir vadinamo „trejeto“ (Europos Komisija, Europos Centrinis Bankas ir Tarptautinis valiutos fondas), kuris stebi reformas sunkumus patiriančiose šalyse, veikla.

Parlamento derybininkai pasiekė, kad būtų įsteigta ekspertų grupė galimiems skolų grąžinimo fondo ir euro vekselių privalumams bei rizikoms įvertinti. Ji turės pateikti savo išvadas iki 2014 m. kovo, o jomis remdamasi Europos Komisija turės apsispręsti, ar pasiūlys atitinkamų teisės aktų projektus.

Europos Komisija taip pat įsipareigojo iki šios vasaros išanalizuoti būdus Stabilumo ir augimo pakto rėmuose suteikti daugiau lankstumo vertinant kai kurias vienkartines viešąsias investicijas. Iki šių metų pabaigos Komisija taip pat turės sukurti finansinės paramos sistemą, skirtą padėti ES šalims atlikti konkurencingumą skatinančias reformas.

Reglamentui dėl sunkumų ištiktų valstybių biudžetų priežiūros stiprinimo pritarė 528 EP nariai, nepritarė 81, o susilaikė 71. Tuo tarpu reglamentui dėl biudžeto projektų vertinimo bei perteklinio deficito korekcijos pritarė 526 EP nariai, nepritarė 86, o susilaikė 66. Dėl šių teisės aktų jau preliminariai sutarta su ES Taryba, kuri dar turės formaliai jiems pritarti. Naujosios taisyklės bus taikomos rengiant 2014 m. euro zonos šalių biudžetus. 

EP patvirtintos taisyklės leis greičiau išnagrinėti pirkėjų ir vartotojų skundus

Antradienį Europos Parlamente patvirtintos taisyklės leis pirkėjams ir paslaugų vartotojams pasinaudoti pigia, greita ir nešališka ginčų sprendimo sistema, o kartu išvengti ilgo bylinėjimosi teismuose. Pirkėjai ir vartotojai taip pat galės pateikti skundą internetu.

Kai kurios ES valstybės jau turi alternatyvias ginčų sprendimo schemas, tačiau vartotojai stokoja žinių apie jas. Naujoji direktyva įpareigos ES šalis užtikrinti tokią galimybę visuose prekybos ir paslaugų sektoriuose. Ji leis pasiskųsti dėl parduotuvėje ar internetu įsigytų prekių ar gautų paslaugų, nesvarbu kurioje ES šalyje tai įvyko. Ginčai turės būti išspręsti per 90 dienų. EP derybininkai užtikrino, kad šia schema būtų galima pasinaudoti nemokamai arba už simbolinį mokestį.

Ši direktyva naudinga ir pirkėjams, ir pardavėjams. Pigi ir greita ginčų sprendimo sistema ES kasmet vartotojams sutaupys milijonus eurų. Ji taip pat paskatins elektroninę prekybą tarp ES šalių, kuri labai svarbi Europos vidaus rinkos augimui“, – teigė EP pranešėjas Louis Grech (Socialistai ir demokratai, Malta).

Atskiru teisės aktu nutarta įkurti Europos Komisijos prižiūrimą tinklalapį, kuriame bus galima visomis ES kalbomis pateikti elektroninį skundą dėl internetu įsigytų prekių ar paslaugų. Jis bus prieinamas per portalą „Your Europe“. Čia bus galima užpildyti standartinę skundo formą ir pasirinkti tinkamiausią ginčo sprendimo schemą. Kiekvienas ginčo sprendimo etapas bus matomas internete, o informacijos perdavimą saugos ES duomenų apsaugos taisyklės.

Vartotojai ir prekybininkai, ypač smulkieji, jaučiasi nesaugiai dėl prekybos internetu, nes nežino, kur kreiptis iškilus sunkumams. Naujasis reglamentas suteiks jiems reikiamo pasitikėjimo pirkti ir parduoti visoje ES“, – pažymėjo EP pranešėja Róża Thun (Europos liaudies partija, Lenkija).

Dėl šių teisės aktų jau sutarta su ES Taryba, kuri dar turės formaliai jiems pritarti. Jie įsigalios dvidešimtą dieną po jų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, o skundų sprendimo schemos pradės veikti dar po dvejų metų.

Direktyvai dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo pritarė 617 EP narių, nepritarė 51, o susilaikė 5. Reglamentui dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo pritarė 622 EP nariai, nepritarė 24, o susilaikė 32.

Tarp ES prioritetų – ir Baltijos šalių energetikos jungtys

Kovo 12-ąją Europos Parlamento patvirtintame reglamente tarp strateginių ES energetikos tinklų koridorių įrašyti ir Baltijos šalių elektros bei dujų jungčių planai.

Pagrindinis naujų taisyklių tikslas – sukurti integruotą ES energetikos infrastruktūrą. Tam pasitarnaus konkretūs prioritetiniai projektai, skirti ES valstybių energetikos rinkoms sujungti, tokie kaip dujų jungtys ar elektros tiltai. Tokiems projektams bus galima greičiau gauti leidimus bei suteikti didžiausios nacionalinės svarbos statusą, o esant tam tikroms sąlygoms – ir ES paramą.

Naujasis reglamentas numato devynis prioritetinius transeuropinės energetikos infrastruktūros koridorius, skirtus sparčiau integruoti ES elektros, dujų ir naftos infrastruktūrą. Tarp jų yra ir Baltijos šalių elektros bei dujų jungčių planai. Visoje ES bus atrinkta ne daugiau kaip 220 bendro intereso projektų, kuriems bus paspartintas leidimų išdavimas: jie galės gauti leidimą greičiau nei per trejus su puse metų (šiuo metu jį gauti vidutiniškai trunka apie 10 metų).

Konkretiems bendro intereso projektams atrinkti bus suburtos regioninės ekspertų grupės, sudarytos iš projekte dalyvaujančių ES valstybių ir Europos Komisijos atstovų. Tarp reglamente minimų atrankos kriterijų yra rinkų integravimas, tvarumas bei energijos tiekimo saugumas.

Reglamentui pritarė 539 EP nariai, nepritarė 85, o susilaikė 16. Jam dar turės formaliai pritarti ES Taryba. Jis įsigalios dvidešimtą dieną po jų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

EP ragina įveikti lyčių nelygybę įtvirtinančius stereotipus

Antradienį priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas ragina ES bei valstybių lygmeniu aktyviau kovoti su moteris žeminančiais stereotipais. Siūloma geriau įgyvendinti galiojančius ES teisės aktus ir parengti naujus, kurie apsaugotų moteris nuo diskriminavimo ir užtikrintų lyčių lygybę socialinio draudimo, švietimo, žiniasklaidos bei užimtumo srityse. Taip pat raginama „pakeisti kultūrinį suvokimą, kad moterys daugeliu atžvilgių pasyvios ar menkesnės būtybės negu vyrai“.

Su diskriminacija dėl lyties toliau dažnai susiduriama žiniasklaidoje, komunikacijoje ir reklamoje, „ypač vaizduojant moterį kaip sekso objektą siekiant skatinti pardavimą“, pažymi EP nariai. „Vis dažniau pastebima tendencija – iš dalies komerciniais tikslais – rodyti provokuojamai apsirengusias moteris gundomomis pozomis televizijos programose, kompiuteriniuose žaidimuose ir muzikiniuose vaizdo klipuose“, – sakoma EP rezoliucijoje. Europarlamentarai ragina rengti informavimo kampanijas visoje ES, per kurias būtų raginama visiškai netoleruoti seksistinių užgauliojimų ar žeminančio moterų ir mergaičių vaizdavimo žiniasklaidoje, kartu visapusiškai gerbiant žodžio laisvę ir spaudos laisvę.

EP pabrėžia, jog svarbu skatinti lyčių lygybę nuo labai ankstyvo amžiaus, visų pirma mokyklose, taip pat mokyti šio dalyko pedagogus. Jie ragina valstybes kompleksiškai įtraukti lyčių klausimus į mokomųjų dalykų programas ir vadovėlius siekiant šalinti lyčių stereotipus ir stiprinti žinias apie moterų indėlį į istoriją, literatūrą, meną ir kitas sritis. Taip pat siūloma mokyklose rengti kritiško požiūrio į žiniasklaidos informaciją pamokas, o ugdant berniukus ir mergaites juos raginti vienodai domėtis visais – ypač moksliniais ir techniniais – dalykais.

Europarlamentarai labai susirūpinę dėl neigiamos lyčių stereotipų įtakos vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumui, kuris ES vidutiniškai siekia 16,4 proc. Jie atkreipia dėmesį, jog teberibojamos moterų galimybės patekti į inžinerijos, gaisrų gesinimo, gamybos, statybų, dailidystės, mechanikos, technikos ir mokslo bei naujųjų technologijų sektorius, o vyrų – į vaikų priežiūros sektorių. Europarlamentarai ragina valstybes peržiūrėti profesijų ir darbo vietų, kuriose vyrauja moterys, darbo užmokesčio sistemas siekiant griauti lyčių stereotipus ir mažinti darbo užmokesčio skirtumą. Jie taip pat pritaria siekiui nustatyti privalomas kvotas moterims didžiausių akcinių bendrovių valdybose.

Nors pastaraisiais metais padėtis šiek tiek pagerėjo, moterys toliau nepakankamai dalyvauja priimant politinius sprendimus vietos, valstybių ir ES lygmenimis, pažymi europarlamentarai. Jie ragina valstybes kitąmet kaip savo kandidatus Europos Komisijos nario pareigoms užimti pasiūlyti po moterį ir vyrą.

Rezoliucijai pritarė 368 EP nariai, nepritarė 159, o susilaikė 98.

Susisiekti: Robertas Pogorelis, Spaudos tarnyba, +37068953306, robertas.pogorelis@europarl.europa.eu

Europos Parlamentas (EP) , , , , , , , , , ,Comments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra