Didžiuojuosi darbščiu kolektyvu ir nuveiktais darbais

Autorius: Data: 2013-03-22 , 11:52 Spausdinti

Nijolė LISEVIČIENĖ, Trakų švietimo centro direktorė

Pasibaigus kalendoriniams metams, visada sugrįžti mintimis atgal ir įvertini tai, kas nuveikta, pasiekta. Išsamią, skaičiais pagrįstą ataskaitą pateikėme rajono tarybai. Bet ne viską išsako skaičiai, juk už jų – žmonės. Labai skaudu, kai pamatai, kad tai, ką dirbome reikalinga tik mokytojui, mokyklų bendruomenėms, o ar tai svarbu mūsų rinktiems tarybos nariams, parodys tarybos posėdis ir priimami sprendimai. Tinklapyje pasirodę tarybos sprendimų projektai skelbia, kad kvalifikacijos įstaigos rajonui nereikia. Ar kas paklausė Jūsų, mieli mokytojai?

Šie, 2013-ieji, Trakų švietimo centrui – jau 10-ieji! Norisi prisiminti tuos darbus, kurie nuveikti per praėjusį laikotarpį, tuos žmones, kurie dirbo ir dirba neskaičiuodami darbo valandų. Mintimis grįžtame į tuos laikus, kai gavome apleistas, jau gerą penkmetį nenaudojamas buvusios internatinės mokyklos dirbtuvių patalpas, kurias projektų, savivaldybės bei rėmėjų iš Švedijos dėka pavertėme jaukiomis, mokymui pritaikytomis. Vėliau, įgyvendindami projektus, apsirūpinome visa būtiniausia mokymų organizavimui technika: pradedant kompiuterine klase, baigiant vaizdo konferencijų transliavimo įranga.

Kvalifikacijos kėlimas, projektinė veikla

Darbą švietimo centre pradėjome be vadovo turėdami du etatus, skirtus kvalifikacijos kėlimui ir tobulinimui. Nuo pat pirmųjų dienų šiame darbo bare darbuojasi metodininkė D. Vizmanaitė, kuri yra puiki organizatorė, nepamainoma naujų projektų iniciatorė. Projektiniame darbe vienas mažai tenuveiksi, tik esant puikiam komandiniam darbui tai pavyksta. Įgyvendinant projektus, būtina turėti stiprų ir informacines technologijas puikiai įvaldžiusį finansininką, todėl džiaugiuosi A. Garčinskienės kruopščiu darbu. Projektai neabejotinai atneša naudą rajonui, švietimo įstaigų bendruomenėms, įsuka į darbų verpetą, iš kurio neįmanoma taip paprastai išsprūsti, kai matai, jog to reikia: žmonės auga, tobulėja. Per šį dešimtmetį vien per projektinę veiklą į rajono materialinės bazės tobulinimą ir žmogiškuosius išteklius pritraukėme daugiau kaip 7 milijonus litų. Tai tikrai nemažai, juolab kai įvertini, kad tai gali padaryti mažas bei darbštus kolektyvas, kuris gal ir ramiau gyventų to nedarydamas, nes dažnai dirba aukodamas net asmeninį laiką..

Džiaugiamės tik ką gauta žinia, kad jau net prieš pusantrų metų parengtas projektas „Bendradarbiaukime“ yra finansuojamas (skiriama apie 600 tūkst. litų), o projekto veiklose ryšiai su Baltarusijos Respublikos Lydos ir Gardino švietimo įstaigomis, mokymasis pažinti vieni kitus per fotografiją ir medijos meną yra labai stiprus. Tai – bendri mokymai, parodos, stovyklos…

Rudenį kartu su Rygos ir Talino švietimo darbuotojais pradėsime įgyvendinti profesinio informavimo ir konsultavimo plėtros projektą, į kurį įtrauksime visus rajono mokyklų karjeros centrus. Vien šiuo metu vykdome 5 projektus, esame parengę ir tikimės gauti finansavimą trims projektams. Bet ar to tikrai rajonui nereikia, ar galvojama, kad kiti, pakeitę dirbančius žmones, gebės tą geriau padaryti?

Mūsų centro dalyvavimas projektinėje veikloje leido švietimo įstaigoms taupyti kvalifikacijai skirtas lėšas, jas panaudoti tikslingoms edukacinėms išvykoms, kitoms reikmėms, nes MK nėra tokie dideli, kad galima būtų lėšas švaistyti. Kasmet apie 40 seminarų mokykloms vedame nemokamai, projektų lėšomis. Tai, kad pedagogai kelia kvalifikaciją mokyklose ar centre, leidžia įstaigoms taupyti tiek laiką, tiek ir komandiruotpinigius. Mūsų rajono pedagogai kitur vyksta tik esant respublikiniams renginiams ar į edukacines išvykas.

Kadangi esame akredituota kvalifikacijos kėlimo įstaiga, turime galimybę rengti ir teikti savo parengtas programas kitiems rajonams. Teigiamu pokyčiu laikome tai, kad vis daugiau pritraukiame į Trakus atvykstančių pedagogų, kuriuos projektinės veiklos mokome centre. Jie mielai renkasi Trakų l. d. „Obelėlės“, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos, Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos bei kitų įstaigų programas. Vien 2012 metais mūsų centrą aplankė apie 4 tūkstančius kitų rajonų pedagogų, kurie kartu lankėsi ir kituose miesto istoriniuose, kultūriniuose objektuose, paliko dalį lėšų miestui, verslui.

Pedagoginės psichologinės tarnybos paslaugos

2004-ųjų rudenį įsijungėme į kitą šalies mastu įgyvendinamą projektą ir taip Trakuose, švietimo centre, atsirado pedagoginės psichologinės tarnybos funkcijas atliekantis skyrius, darbą pradėjęs pradinės mokyklos mažose patalpėlėse, kuriose vienu metu veikė vaistinė. Ar tai naudinga rajonui? Be abejonės. Juk iki tol Vilniuje per metus buvo įvertinama 10-20 moksleivių ir tuo darbas baigdavosi. Dabar kasmet atliekama vidutiniškai 70 intelekto tyrimų, 40 brandumo mokyklai vertinimų, teikiamos konsultacijos tėvams, mokytojams, skaitomos paskaitos, rengiami seminarai. Noriu pasidžiaugti profesionaliai dirbančia komanda: psichologe K. Solovjoviene, spec. pedagogėmis I. Kubickiene, S. Juodviršiene ir L. Chmeliauskiene, logopede R. Raudoniene, spec. pedagoge A. Jachimovič. Šios darbuotojos dalinasi 3,25 etato, o atlikti turi viską, kas privalu, tad dažnai jas randame dirbančias ir po darbo. Suprantama, jog kaip nepadėsi vaikams, kuriems būtina skubi pagalba, o tėvai sutinka juos atvežti iš atokiausių rajono kampelių, kuriuose mokyklos neturi specialiojo ugdymo specialistų. Jei kuri nors iš šių darbuotojų sutiktų dirbti pilną etatą centre, tai liktų be specialistų mokyklos ir darželiai, kuriems jie ne mažiau reikalingi. Vilnijos kraštas turi didelį specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos specialistų stygių, nes jie rengiami Šiaulių universitete ir mūsų rajono moksleiviai dėl atstumo nesirenka šios mokymo įstaigos. Šią problemą galima būtų išspręsti tik atradus galimybę skirti vykstantiems mokytis tam tikras stipendijas.

2011 metais laiku pasisekė parengti projektą bei spėti pateikti reikiamą dokumentaciją ESF projektui ir po 30 metų prikelti gyvenimui Trakų pradinės mokyklos trečiajame aukšte žiojėjusias patalpas, sudegusias dar jose šeimininkaujant Trakų internatinei mokyklai. Į šias patalpas įsikėlė Pedagoginis psichologinis skyrius, kuris per projektą gavo ir gauna pačią naujausią įrangą, baldus, metodikas, knygas ir t. t.

Kvalifikacijos kėlimo skyriaus darbuotojai ne tik rūpinosi vykdomais renovacijos darbais, bet parengė konkursui bei gavo 998 tūkstančius litų finansavimą projektui ,,Mokomės kartu“, kuriuo buvo sudarytos visos būtinos sąlygos mokymui(si) specialiųjų ugdymo(si) poreikių moksleiviams. Projekto įgyvendinimo metu pavyko į jį įtraukti jaunas, mokslus bebaigiančias psichologes, buvusias mūsų rajono moksleives. Džiugu, kad rajono savivaldybė pritarė mūsų siūlymui šias specialistes įdarbinti, skiriant aptarnauti po kelias švietimo įstaigas. Tai pasiteisina, todėl mūsų taikomą modelį Švietimo ir mokslo ministerijos esu pakviesta pristatyti suvažiavime Rokiškyje.

Metodinis darbas

Jau nuo 2004 metų švietimo centrui patikėta koordinuoti visą metodinę veiklą rajono švietimo įstaigose, kurią sėkmingai įgyvendina metodininkė L. Ruškevičiūtė. Rajone veikia net 26 metodiniai atskirų dalykų būreliai, o centro metodininkei tenka spėti atsiliepti į visų jų poreikius: užsakyti pageidaujamus lektorius, stebėti atviras pamokas, rengti seminarus, edukacines išvykas, konkursus, viktorinas, konferencijas, apskrito stalo diskusijas, parodas. Gerosios patirties sklaida, mokymasis vieniems iš kitų – pati veiksmingiausia savianalizės ir tobulėjimo formų. Praėjusiais metais apsilankėme kiekvienoje rajono švietimo įstaigoje, susipažinome su sukaupta gerąja darbo patirtimi vietose ir tai įrašėme į CD diskus, kad būtų galima jau esame patirtimi pasinaudoti. Prieš keletą metų, skatindami lietuvių kalbos bei dailės mokytojų gerosios veiklos sklaidą, išleidome knygelę ,,Tūkstantmečio pėdutės“. Dauguma rajono pedagogų laukia ir kasmet ruošiasi tradiciniu tapusiam projektinių darbų konkursui, kuriame mokytojai kartu su ugdytiniais turi galimybę pristatyti savo inovacijas, idėjas. Šis konkursas vyks ir šiais metais.

Suaugusiųjų mokymas

2007 metais įgyvendinę ESF projektą „Sėkmingo mokymosi link“, į nuoseklųjį mokymąsi nuotoliniu būdu sugrąžinome 272 suaugusiuosius, o dabar mokosi net 554. Tai didelis iššūkis, kurį stengiamės įveikti ir, manau, įveiksime. Be abejo, sudėtinga lygiuotis su tais, kurie moko nepraradusius mokymosi motyvacijos, bet, suprasdami darbo svarbą ir tai, kad kiekvienas, kuris ryžtasi grįžti į mokyklinį suolą ir patiria sėkmę yra laimėjimas, tobuliname veiklas ir mokydamiesi iš klaidų žengiame pirmyn. Įvertinę neseniai mokykloje apsilankiusių Švietimo ir mokslo ministerijos specialistų pastabas, baigiame įdiegti elektroninį dienyną, rengiame virtualias pamokas. Šiame darbe yra nepamainomas informacinių technologijų specialistas V. Markauskas. Pavaduotoja L. Kudzinskienė, kaip ir kasmet, gyvena būsimų įskaitų bei egzaminų nuotaikomis, skyriaus vedėja D. Kosovskienė kartu su konsultacinių punktų vedėjais siekia, kad kuo dažniau prie virtualioje erdvėje esančių užduočių prisėstų besimokantieji, o D. Gribauskienė jau rengia ugdymo planą naujiems mokslo metams.

Baigti norėčiau A. Stoddardo žodžiais: ,,Tai, ką mes darome šiandien, nulems tai, ką darysim rytoj“, tad prieš priimdami sprendimus, gerai pagalvokite.

Užs. Nr. 267

Trakai , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra