Benediktas XVI Sicilijoje: „atsisakykite pagundos susitaikyti su blogiu“

Autorius: Data: 2010-01-10, 07:33 Spausdinti

2010 m. spalio 3-oji Sicilijos istorijoje liks kaip popiežiaus Benedikto XVI diena, antrojo popiežiaus apsilankiusio saloje po Jono Pauliaus II.
Popiežiaus Benedikto pirmtakas Sicilijoje lankėsi net penkis kartus taip, kad ši Benedikto XVI kelionė yra jau šeštoji popiežių kelionė į salą.

Visa Sicilijos bažnytinė bendruomenė subruzdo prieš popiežiaus kelionę. Pasak Palermo policijos, iš visos salos nuo pat ankstyvo ryto į sostinę pajudėjo per 700 autobusų. Daug kitų, ypač jaunimas, pastarosiomis dienomis atkeliavęs į Palermą, šeštadienio naktį miegojo miegmaišiuose po atviru dangumi pagrindinėje Palermo aikštėje Piazza Politeama, kurioje 19 val. Lietuvos laiku prasidėjo popiežiaus susitikimas su jaunimu ir šeimomis.

Aštuoniolikos Sicilijos vyskupijų jaunimas ir šeimos ruošėsi šiam susitikimui su popiežiumi pastaruosius trejus metus, o pastarąsias dvi dienas – penktadienį ir šeštadienį – jų atstovai, apie 1100 žmonių, dalyvavo suvažiavime, surengtame prie Palermo esančiame Capaci miestelyje. Visas suvažiavimo dėmesys buvo skirtas salos Bažnyčios ateičiai, buvo aptariami tikėjimo gaivinimo visuomenėje iššūkiai.

Sicilijos visuomenei giliai įsirėžė popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiai, kuriais jis 1993 metais Agrigente pasmerkė mafiją. Popiežius Vojtyla pakeltu balsu perspėjo Sicilijos nusikalstamų organizacijų atstovus: „atsiverskite, nes dar reikės stoti prieš Dievo teismą“. Šių Jono Pauliaus II jausmingai ištartų žodžių atgarsiai Sicilijoje dar šiandien yra išgyvenami kaip gyvas ir nenustojęs aktualumo raginimas būti drąsiems, į ateitį žvelgti su viltimi. Todėl ir Sicilijos episkopato jaunimo ir šeimų sielovados tarybos surengtam jaunimo ir šeimų delegatų, bažnytinių sąjūdžių ir asociacijų atstovų suvažiavimui buvo parinkta tema: „Jis pasitiki tavimi… drąsos, vilties“.

Suvažiavimo pranešimuose vyravo teisingumo ir legalumo, gamtosaugos, darbo ir švietimo temos, nagrinėtos iš krikščioniško ugdymo perspektyvos. Šeštadienio pavakare Palermo bažnyčiose vyko 1300 jaunimo delegatų pamaldos ir susitikimai su Sicilijos vyskupais bei žinomais salos visuomeninio, kultūrinio ir religinio gyvenimo atstovais. Susitikimuose jaunimas išklausė vyresnės kartos atstovų siūlymų jaunimo sielovados temomis.

Italijos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius vysk. Mariano Crociata neabejoja, kad ši popiežiaus kelionė atneš Sicilijai reikšmingų dvasinių vaisių. Pasak jo, Popiežiaus atvykimas ir susitikimai Palerme su įvairių sluoksnių atstovais paskatins visus geriau įsisąmoninti atsakomybę ir padrąsins su viltimi noriai darbuotis dėl geresnės ateities. Tai ypač svarbu jaunimui ir šeimoms, kurie labiausiai yra slegiami pesimizmo ir nevilties. Popiežiaus Benedikto XVI žinia visai Sicilijai yra, kad vietos Bažnyčia pajustų ir supratų, jog Popiežius ja rūpinasi ir kad jos džiaugsmais ir vargais dalijasi visa Bažnyčia. (sk)

Sekmadienio rytą, Šventasis Tėvas aukojo Mišias

Atvykęs į Palermą sekmadienio rytą, Šventasis Tėvas aukojo Mišias erdvioje krantinėje, greta keltų prieplaukos. Dalyvavo 200 tūkstančių žmonių – šiomis dienomis vykusio šeimų ir jaunimo sielovados suvažiavimo dalyviai, atstovavę visoms Sicilijos vyskupijoms, o taip pat Palermo miesto gyventojai.

Žinau, – sakė jiems popiežius Mišių homilijoje, – kad Palerme ir visoje Sicilijoje netrūkta sunkumų, problemų ir rūpesčių. Visų pirma galvoju apie daugelį žmonių slegiančią bedarbystę, aiškių perspektyvų neturėjimą, nežinią ir ateities baimę, apie fizinį ir moralinį skausmą, kurio priežastis yra organizuotas nusikalstamumas. Šiandien, – kalbėjo Benediktas XVI, – atvykau pas jus paliudyti jums savo artumo ir drauge su jumis melstis. Atvykaus jus padrąsinti, kad be baimės ryžtingai ir aiškiai liudytumėte krikščioniškas vertybes, kurios nuo seno yra suleidusios gilias šaknis šioje žemėje ir jos gyventojuose.

Brangūs Palermo ir Sicilijos gyventojai! – tęsė popiežius homiliją, – jūsų sala buvo vienas pirmųjų Italijos regionų, priėmusių apaštalų tikėjimą, išgirdusių Dievo Žodį ir atsiliepusių į jį gyvu tikėjimu, paliudytu kankinių pralietu krauju, išugdžiusiu puikius šventumo žiedus. Dėl to šiandien jums kartoju: nebijokite liudyti tikėjimo savo kasdienėje aplinkoje, įvairiose gyvenimo situacijose, ypač sunkumuose.
Tikėjimas jums duos jėgų drąsiai įveikti sunkumus ir įkvėps ryžto keisti jūsų žemės veidą. O kai susidursite su šio pasaulio pasipriešinimu, priminkite apaštalo Pauliaus žodžius: „nesigėdyk mūsų Viešpaties liudijimo“ (2 Tim 1,8). Reikia gėdytis blogio, reikia gėdysis visko, kas žeidžia Dievą ir žmogų, reikia gėdytis visų tų piktų, dienos šviesos bijančių darbų, kurie daro žalą pilietinei ir religinei bendruomenei. Reikia taip pat ryžtingai atsisakyti pagundos susitaikyti su paplitusiu blogiu, reikia taip pat atmesti visiškai klaidingą įsitikinimą, kad blogio akivaizdoje žmogus yra bejėgis.
Reikia atmesti visiškai klaidingą įsitikinimą, kad blogio akivaizdoje žmogus yra bejėgis.
Kieno tikėjimas tvirtas, kas pasitiki Dievu, kas gyvena tuo, kuo gyvena Bažnyčia, tas Evangelijos jėga gali pasipriešinti blogiui.
Tokį liudijimą mums paliko praėjusiais amžiais Sicilijoje gyvenę šventieji,- sakė popiežius ir taip pat paminėjo prieš kelioliką metų mafijos nužudytą herojišką kunigą Pino Puglisi. Jų pavyzdys, – sakė popiežius Palerme aukotų Mišių homilijos pabaigoje, – tepadeda jums būti vieningiems, teįkvepia priešintis blogiui žodžiais, darbais ir Kristaus meile. Sicilijos tauta, su viltimi žiūrėk į ateitį!

Palermo katedroje susitiko su kunigais, seminaristais, vienuolėmis ir vienuoliais

Po pietų kartu su Sicilijos vyskupais ir po trumpo poilsio, popiežius Benediktas XVI Palermo katedroje susitiko su kunigais, seminaristais, vienuolėmis ir vienuoliais.

Pirmiausia noriu kreiptis į jus, brangūs kunigai, – pradėjo popiežius savo kalbą katedroje. Žinau, kad jūs kiekvieną dieną uoliai ir išmintingai darbuojatės, negailėdami jėgų, tačiau atsiminkite ir maldos svarbą, suraskite laiko kiekvieną dieną, Jėzaus pavyzdžiu, po valandėlę skirti atgaivą teikiančiam pokalbiui su Tėvu. Suprantu, kad įvairių darbų gausa ir kasdienio gyvenimo ritmas nepalieka daug laiko maldai ir susikaupimui, tačiau mums malda yra būtina. Tik maldos dėka mūsų veikimą lydi Dievo malonė ir daro vaisingą visą mūsų tarnystę.

Mūsų kunigystės pavyzdys ir šaltinis yra Kunigas Kristus. Kiekvienas kunigas turi savyje įspaustą Kristaus žymę, kurios dėka jis yra Kristus – vienintelio Tarpininko ir Išganytojo misijos dalyvis. Šis fundamentalus ryšys su Kristaus kunigyste, kiekvienam kunigui atveria neparėpiamus tarnavimo sielų išganymui akiračius, nes Dievas nori, kad kiekvienas žmogus būtų išganytas ir nė vienas nepražūtų.

Kunigui turi būti artimi kasdieniai Dievo Tautos rūpesčiai, tačiau jis juos turi padėti spręsti kaip kunigas, tai yra iš išganymo ir Dievo Karalystės perspektyvos. Popiežius čia vėl priminė mafijos nužudytą kunigą Pino Puglisi ir ragino Sicilijos kunigus puoselėti gyvą jo atminimą ir sekti jo herojišku pavyzdžiu.

Kunigui turi būti artimi kasdieniai Dievo Tautos rūpesčiai, tačiau jis juos turi padėti spręsti kaip kunigas, tai yra iš išganymo ir Dievo Karalystės perspektyvos.
Toliau savo kalboje popiežius kreipėsi į vienuoles, vienuolius ir seminaristus. Dievui gyvenimą pašventusiems dėkojo už artimo meilės liudijimą, už dažnai žmonių nematomą, bet Bažnyčios gyvastingumui palaikyti fundamentaliai svarbų aukos ir maldos gyvenimą. Seminaristus popiežius ragino ruoštis jiems skirtai misijai stropia kultūrine, teologine ir dvasine formacija, visą laiką būti ištikimiems juos pašaukusiam Viešpaties balsui.

Susitiko su Sicilijos jaunimu ir tikinčiaisiais sutuoktiniais

Galiausiai prie išvykdamas iš Palermo, popiežius susitiko su Sicilijos jaunimu ir tikinčiaisiais sutuoktiniais. Susitikimas įvyko didžiulėje miesto centro Politeama aikštėje.

Jaunimas ir šeima turi daug bendra. Turime labai rimtai pažiūrėti į jų tarpusavio sąsajas, į žmogiškuosius, krikščioniškuosius ir bažnytinius šito ryšio aspektus, – sakė popiežius ir pateikė labai aktualų, visai Italijos ir ne tik Italijos bažnytinei bendruomenei žinomą pavyzdį. Tikriausiai visi žinote, – sakė popiežius, – kad rugsėjo 25-ąją Romoje buvo paskelbta palaimintąja Klara Badano, gimusi 1971 metais, susirgusi nepagydoma liga ir mirusi 1990 metais. Devyniolika metų kupinų gyvybės, meilės ir tikėjimo. Paskutinieji dveji metai kupini ir skausmo, bet išgyvento su meile, skleidžiant aplinkui nepaprastą gerumą ir šviesą. Kaip tai įmanoma?

Kaip galėjo septyniolikmetė, aštuoniolikmetė mergina, atsidūrusi tokioje beviltiškoje padėtyje, savo kančią paversti meile, ramybe, tikėjimu ir šviesa?
Čia, pasak popiežiaus ir atsiskleidžia šeimos vaidmuo. Kad mus gyvenime lydėtų Dievo malonė, kad sąmoningai ją priimtume ir išgyventume, reikia, kad mums kas nors padėtų žengti pirmus žingsnius tikėjimo keliu. Tai tėvų, šeimos pašaukimas.
 
Palaimintosios Klaros Badano tėvai dar gyvi, – sakė popiežius, – jie dalyvavo savo dukters beatifikacijoje ir aš su jais susitikau. Tėvų liudijimas paaiškina ir jų dukters šventumo paslaptį: Klara Badano buvo kupina Dievo šviesos, kurios ji sėmėsi iš tikėjimo, o tikėjimo šviesą joje įžiebė tėvai. Tėtis ir mama uždegė tą liepsnelę, kurios dėka palaimintoji Klara pakėlė visus bandymus ir švietė kitiems.
Šeima yra fundamentaliai svarbi tikėjimo perdavimui.
 
Šeima yra fundamentaliai svarbi tikėjimo perdavimui. Tą svarbą patvirtina ir Sicilijos liaudies pamaldumo tradicijos ir tautos papročiai. Tą svarbą nuo pat pradžių puikiai suvokia ir Bažnyčia, tikėjimo šviesos perdavimą iš kartos į kartą krikšto sakramento liturgijoje pavaizduodama uždegtos žvakės simboliu ir žodžiais: „priimkite Kristus šviesą“. Vykdydama šį pašaukimą, šeima yra „mažoji Bažnyčia“. Joje gimsta naujos žmonių kartos tikėjimas ir gyvenimo prasmės suvokimas. Tačiau šią misiją šeima vykdo ne iš savęs, bet dėl to, kad ji pati yra „didžiosios Bažnyčios“ dalis, kad priklauso Kristaus suburtai Dievo vaikų šeimai.

Baigdamas kalbą Sicilijos jaunimui ir šeimoms popiežius paminėjo ir nelengvą dabartinį socialinį kontekstą, kasdienio gyvenimo sunkumus, su kuriais susiduria ypač savarankišką gyvenimą pradedantys jauni žmonės. Dar kartą paminėjo herojišką kunigą Pino Puglisi, kuris daugeliui buvo ir yra gyvenimo ir tikėjimo mokytojas. Dėkokime Dievui, – sakė popiežius, – už tai, kad esame Bažnyčia, kad esame Kristaus pagalbininkai, pašaukti kurti vienybę, taiką ir laisvę. Nieks iš mūsų negali šito atimti. Drąsos, Sicilijos šeimos ir jaunime! Būkite šventi!
 

EPA nuotr.

www.bernardinai.lt

Sena VorutaSusiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra