Pagerbti prel. dr. Pranas Gaida ir prel. dr. Ignas Urbonas

Autorius: Data: 2012-06-04 , 11:49 Spausdinti

Pagerbti prel. dr. Pranas Gaida ir prel. dr. Ignas Urbonas

Kęstutis PETKŪNAS, Trakai

Savaitę prieš Sekmines, 2012 m. gegužės 20 d., Aukštadvario šv. Domininko rektorato bažnyčioje buvo paminėtas rez. prel. jubil. dr. Prano Gaidos-Gaidamavičiaus, reziduojančio Aukštadvario parapijoje, 75 metų kunigystės jubiliejus. Kartu buvo pagerbtas ir šių metų gegužės 19 dieną JAV miręs prelatas dr. Ignas Urbonas.

Pagerbti žymiausių ir daug Lietuvai nusipelniusių kunigų buvo atvykę ir aukojamose šv. Mišiose meldėsi Kaišiadorių vyskupas teol. dr. doc. Jonas Ivanauskas, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, šios vyskupijos kurijos kancleris kun. bažn. t. lic. Gediminas Tamošiūnas, Aukštadvario parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Kazys Sudavičius bei daug kunigų, atvykusių iš Elektrėnų, Vievio, Onuškio, Alytaus, Semeliškių, Birštono, Kietaviškių ir kitų parapijų. Iškilmėse dalyvavo ir Vievio šv. Onos bažnyčios garbaus amžiaus jubil. Romualdas Šalčiūnas, vaikystėje Širvintų bažnyčioje priėmęs iš kunigo P. Gaidos Pirmąją Komuniją.

Deimantinio kunigystės jubiliejaus proga prelatą P. Gaidą šv. Mišių pradžioje sveikino vyskupas J. Ivanauskas, pažymėjęs jubiliato nuopelnus Lietuvai, palinkėjo sėkmės ir stiprybės, padėkojo už tarnystę tikintiesiems Kaišiadorių vyskupijoje bei išeivijoje.

Kaišiadorių vyskupijos kunigų vardu jubiliatą pasveikino Elektrėnų parapijos vikaras kun. Laurynas Visockas. Daug gražių ir nuoširdžių žodžių prelatui tarė Aukštadvario seniūnė Jadvyga Dzencevičienė, džiaugdamasi, kad garsus dvasininkas apsigyveno Aukštadvario miestelyje.

Vyskupas J. Matulaitis apžvelgė prel. P. Gaidos gyvenimo kelią, parašytus veikalus, minėjo jubiliato dideles pastangas renkant medžiagą ir išleidžiant knygą „Nemarus mirtingasis“ apie Dievo tarno Teofiliaus Matulionio gyvenimą. Prel. P. Gaidos pastangomis ši knyga išleista vokiečių, portugalų ir ispanų kalbomis. Be šios knygos Jubiliatas yra išleidęs dar keturias knygas: „Išblokštasis žmogus: benamio likimo perspektyvos“ (1951 m.), „Milžinas, didvyris, šventasis: Žmogiškosios pilnaties vizija“ (1954 m.), „Didysis nerimas“ (1961 m.), „Krikščionis tarp kolektyvizmo ir individualizmo“ (1974 m.).

Prelatas P. Gaida gimė 1914 m. sausio 26 d. Bajorų kaime, Kiauklių parapijoje, Kaišiadorių vyskupijoje (Širvintų r.). Mokėsi Širvintų progimnazijoje ir Kėdainių gimnazijoje, vėliau Kauno kunigų seminarijoje, studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete Teologijos fakultete. Baigęs mokslus 1937 metais buvo įšventintas kunigu. Vikariaudamas Onuškio ir Širvintų parapijose aktyviai darbavosi angelaičių, ateitininkų ir pavasarininkų veikloje. Tuo metu parašė ir garsųjį straipsnį „Krikščionybės tragedija“, kuris kaip vedamasis buvo publikuotas viename iš populiariausių tarpukario Nepriklausomybės laikotarpio žurnalų „Naujoji Romuva“.

Prasidėjus sovietinei okupacijai kun. P. Gaida pasitraukė į Vokietiją. Studijavo Miunsterio, vėliau Freiburgo universitetuose ir, įgijęs teologijos daktaro laipsnį, darbavosi Freiburgo lietuvių tremtinių kapelionu. Vėliau filosofiją studijavo Belgijoje, Liuveno universitete. Eidamas vikaro pareigas teikė dvasinius patarnavimus ten gyvenantiems lietuviams. Kartu su kunigu J. Danausku redagavo Belgijos lietuvių laikraštį „Gimtoji šalis“.

Nuo 1950 metų kun. P. Gaida gyveno Kanadoje, Mont-Laurier kunigų seminarijoje dėstė filosofiją. 1954 metais persikėlė į Torontą, darbavosi sielovadoje, bendradarbiavo Kanados lietuvių savaitraštyje „Tėviškės žiburiai“, o 1961 metais, mirus redaktoriui Adolfui Šapokai, tapo šio savaitraščio redaktoriumi.

Prel. dr. P. Gaida 2002 metais buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, o 2009 metais – ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi.

Kaišiadorių vyskupo J. Matulaičio pakviestas prelatas P. Gaida 2010 metais sugrįžo į Lietuvą, į Kaišiadorių vyskupiją, kuriai yra daug nusipelnęs. Dabar gyvena buvusiame Aukštadvario šv. Domininko vienuolyne.

Pagerbtas prelato dr. Igno Urbono atminimas

Šv. Mišiomis buvo pagerbtas ir velionio prelato dr. Igno Urbono atminimas. Vyskupas J. Matulaitis paminėjo jo nuveiktus darbus, biografijos faktus, ilgametę sielovadinę veiklą ir pasiaukojimą puoselėjant lietuvybę pasaulyje.

Prel. I. Urbonas gimė 1910 m. gruodžio 5 d. Andriaus ir Marcelės Urbanavičių šeimoje, Valėniškių kaime, Nemunaičio valsčiuje, Alytaus apskrityje (Kaišiadorių vyskupijoje). Mokėsi Alytaus gimnazijoje, vėliau įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1935 metais arkivyskupas Juozapas Jonas Skvireckas suteikė jam kunigystės šventinimus. Kunigystės pradžia buvo Želvos parapijoje. Vėliau dirbo Senojoje Varėnoje, Kaišiadoryse. Aukštadvaryje ėjo Domininko bažnyčios rektoriaus ir Žemės ūkio mokyklos kapeliono pareigas. Darbuojantis šioje parapijoje prasidėjo karas ir I. Urbonas su Merkinės klebonu P. Celiešiumi 1944 metais pasitraukė į Vokietiją. Teikė sielovados paslaugas lietuviams studentams ir kartu pats studijavo. 1949 metais Bonos universitete apgynė bažnyčios istorijos mokslų daktaro laipsnį. Persikėlęs į Jungtines Amerikos Valstijas nuo 1950 metų tarnavo įvairiose parapijose. 1954 m. buvo pakviestas į Gary miestą. Nuo 1966 metų buvo šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas, mokytojavo lituanistinėje mokykloje, buvo moksleivių ateitininkų sąjungos dvasios vadas. Šv. Kazimiero parapiją uždarius kunigas I. Urbonas 1998 m. persikėlė į Pasaulio lietuvių centrą Lemonte ir talkino Pal. J. Matulaičio misijoje, dalyvavo lietuviškoje išeivijos spaudoje, dėstė bažnyčios istoriją. Nuo 1980 m. kunigas I. Urbonas buvo JAV lietuvių kunigų vienybės Čikagos apylinkėse pirmininkas. Prieš porą metų prel. dr. I. Urbonas pažymėjo 100 metų amžiaus ir 75 metų kunigiškos tarnystės jubiliejų.

Šv. Mišiose Domininko bažnyčioje dalyvavęs prel. dr. I. Urbono vyriausiojo brolio Juozo Urbanavičiaus sūnus Leonas Urbanavičius padovanojo renginio dalyviams keletą prelato knygų „Ilga mano kelionė“, kurioje autorius vaizdingai ir smulkiai aprašo savo vaikystę, mokslo bei kunigystės metus, gyvenimą užsienyje. Tai nepaprastai vertinga knyga, nes čia aprašomi Lietuvos istoriniai įvykiai, valstybės veikėjai, garsūs kunigai, poetai: Vincas Mykolaitis-Putinas, Maironis ir kt. Sukrečia karo pradžios aprašymas, kai šios knygos autoriui stovint su poetu V. M. Putinu Aukštadvario miestelyje prasidėjo apšaudymas, krito keturi vokiečiai kareiviai ir keturiolika civilių gyventojų. Mirtis I. Urboną ir šalia jo stovėjusį poetą aplenkė. Prelatas aprašo tai, kai sužinojęs, kad į Aukštadvarį atvyko SS dalinys ir ruošiasi kažkur išvežti žydus, naktį juos įspėjo, bet niekas nebėgo slėptis, matyt, netikėjo, kad vokiečiai juos šaudys.

Skaitant šią knygą didžiuojiesi dvasininkijos patriotiškumu, drąsa, pasiaukojamu tarnavimu tautai ir Tėvynei, siekiu suvienyti karo bei okupacijos išblaškytus tautiečius. Šios dvasininkų pastangos tuo metu nebuvo bevaisės, todėl Lietuva išsivadavo iš okupacinio jungo. Tačiau atsiradus naujiems sunkumams ir gyventojams nutolus nuo bažnyčios bei Dievo atslinko nelaimės, o baisiausia ir tragiškiausia, kad žmonės nuskurdo dvasiškai, iškeitė dvasines vertybes į materialines.

Tad žemai nulenkime galvas mūsų tautos šviesuoliams ir niekada nepamirškime Jų mokymo, didvyriško pasiaukojimo.

Nuotraukose:

1. Vyskupas Juozas Matulaitis sveikina rez. prel. jubil. dr. Praną Gaidą iškilaus kunigystės jubiliejaus proga (Juozo Vercinkeviciaus nuotr.)

2. Kun. I. Urbonas su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi Romoje (I. Urbono kn. „Ilga mano kelione“ nuotr.)

Trakų žemė. – 2012, birž. 1, nr. 22 (709), p. 1-2.

Voruta. – 2012, birž. 9, nr. 12 (750), p. 1, 4.

Katalikų kunigai , , , , , , , , , , , , , , ,Comments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra