Atgimė paminklas Mirusiųjų Motinų garbei

Autorius: Data: 2015-11-02 , 11:50 Spausdinti

Atgimė paminklas Mirusiųjų Motinų garbei

Spinduliuoti katalikiška šviesa bei atlikti gerus nesavanaudiškus darbus yra kiekvieno kataliko, o ypač katalikiškos organizacijos  nario priedermė. Tokios katalikiškos priedermės  nuostatos būdingos LKMS Pasvalio Katalikių Moterų draugijai. Savo kuklia veikla draugija, skleidžia visuomenėje katalikybę, dorą, tautines tradicijas, propaguoja sveiką gyvenimo būdą, ugdo jaunimą per projektinę veiklą, bendrauja ir bendradarbiauja su katalikių moterų draugijomis, katalikiškomis organizacijomis, miestų, seniūnijų ir kaimo bendruomenėmis, rengia vaizdinę medžiagą apie Pasvalio Katalikių Moterų draugijos veiklą, dalijasi gerąja patirtimi rajoninėje ir respublikinėje spaudoje, prižiūri kapines Stoties g.  bei kunigo Petro Lileikos kapą  senosiose kapinėse – Petro Avižonio g. Šiuo metu  draugija jungia92  išsilavinusias Pasvalio krašto moteris : katalikiškų organizacijų atstovės, medikes, pedagoges, buhalteres, prekybininkes, įstaigų tarnautojas. Dar iki šiol katalikėms moterims  pavyzdžiu išliko  lietuvių katalikių bei jų pirmtakių vadovių  turtinga ilgametė veikla  nepriklausomoje Lietuvoje  ( 1918 – 1940 m. )

,, Katalikės moterys turi gražų savo vadovių būrį ..Jų visų priešakyje stovėjo ir tebestovi, buvo ir tebėra toji, kuri visą darbą inspiravo, vedė ir tvarkė – Magdalena Draugelytė – Galdikienė, kuri rinko ir rikiavo savo pagalbininkes ir vedė į garbingą ateitį visas lietuves moteris‘‘  ( Prelatas Mykolas Krupavičius ).

 Štai keletas LKMS  istorinių datų ir faktų: 1907m. rugsėjo 23 – 24 d.Kaune įvyko I lietuvių moterų suvažiavimas; nutarta įkurti Lietuvos katalikių organizaciją,  1908 m. kovo  21 d. įregistruoti LKMD įstatai,1908 m. balandžio 26 d. Kauneįvyko  I  LKMD suvažiavimas, išrinkta draugijos taryba ir valdyba, pirmininkė – Elena Vaitkevičienė ( 1908  – 1910 ).

 Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos istorinės veiklos pradžia yra 1922 m.  Tais  metais įvyko  draugijos steigiamas susirinkimas , kuriame dalyvavo Pasvalio parapijos kan. Kazimieras Krikščiūnas bei katalikių moterų būrys. Draugijos pirmininke buvo išrinkta Pasvalio mokytojo žmona Konstancija Kuosienė. Ją vėliau pakeitė Liucija Karoblienė, vadovavusi iki 1940 metų, kol buvo uždrausta LKMS bei Pasvalio Katalikių Moterų draugijos veikla, atimta šios draugijos   vėliava. Sovietinės okupacijos laikotarpiu išliko vienas tarpukario LKMS Pasvalio  Katalikių Moterų draugijos veiklos liudytojas – tai Švč. Mergelės Marijos  paminklas senosiose kapinėse ( Stoties g. ). Šis paminklas, kurį dabar prižiūri Pasvalio katalikės moterys, skirtas  Mirusiųjų  Motinų garbei . Jis pastatytas tuomečių katalikių moterų pastangomis ir pašventintas Panevėžio katedros kapitulos kan. ir vysk. kurijos kanclerio Vladislovo Butvilos 1933 metais ( šventieji metai)  švenčiant  Motinos dienos iškilmę. Tą pačią dieną neturtingoms motinoms buvo suruošti pietūs, kuriuose dalyvavo nemažas būrelis inteligentijos atstovų. To meto draugijos pirmininkės Liucijos .Karoblienės laiške dabartinėms katalikėms moterims rašoma: „Mūsų tikslas tada buvo kuo daugiau šviesti kaimo moteris ir platinti leidžiamą žurnalą „Moteris“. Tuometinei Lietuvos KMD vadovavo p.Galdikienė. Mes šefavome šeimas ne tik Pasvalio miestelyje, bet skaitėme paskaitas Skrebotiškio parapijoje. Ten įsteigėme KMD skyrių. Mūsų narių buvo apie 80. Be to, nutarta greitu laiku ruošti loteriją, kurios pelnas bus skiriamas labdaringiems tikslams. Mūsų pastangomis sutvarkyta amžinos ramybės vieta – kapinės“ (kalba netaisyta)‘‘(st.R.Trepekūnienė , 2005 m. XXI a.).

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomą valstybę, grąžinus laisvę tikėjimui, buvo atgaivintos įvairios katalikiškos organizacijos.  1994 m. rugpjūčio22 d. atsikūrė katalikių moterų draugija Pasvalyje. Pirmąja pirmininke išrinkta skyriaus atkūrimo iniciatorė ir organizatorė Bronė Aukštikalnienė.  Jai talkininkavo monsinjoras kun. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Jonas Balčiūnas, klierikas Artūras Čepukaitis. Bronės Aukštikalnienės vadovaujamos katalikės moterys atliko daug prasmingų darbų.  Po keturiolikos metų  – 2008 m. kovo 9 d. nauja pirmininke buvo išrinkta Aldona Petkevičienė, kuri vadovauja šiai organizacijai iki dabar. Pasvalio katalikės moterys yra aktyvios savo veikloje. Visuomet sulaukdavo patarimo bei pagalbos iš Pasvalio dekano kun. Pasvalio Šv. Jono krikštytojo klebono Algio Neverausko, dabartinio dekano kun. Saločių Šv. Juozapo parapijos klebono Jono Tamošiūno, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono kun. Alberto Kasperavičiaus.

Gerbdamos bei saugodamos tarpukario LKMS Pasvalio Katalikių moterų bei jos pirmininkės Liucijos Karoblienės atminimą nutarėme šiais metais restauruoti Švč. Mergelės Marijos paminklą – Stoties g.  kapinėse. Šis paminklas buvo remontuotas ir perdažytas pirmininkės Bronės Aukštikalnienės bei jos pavaduotojos Stanislavos Tamutienės rūpesčiu. Šių metų sausio mėnesio pradžioje ( kaip ir kiekvienais metais ) pradėjome rašyti projektą, kurį pavadinome ,,Pasitikėkime ir siekime”.  Kovo mėnesio pabaigoje šį projektą pateikėme savivaldybei.  Ačiū rajono valdžiai, kad atsižvelgė į mūsų veiklą ir paskyrė lėšų projekto sėkmingam vykdymui.  Gautas lėšas nutarėme skirti tik paminklo grąžinimui. Ieškojome darbų vykdytojų, kas sutiktų atnaujinti šį paminklą. Kvietėmės ir verslininkus, bet čia tuojau iškilo promlema dėl lėšų. Tada kreipėmės į miesto seniūną Petrą Drevinską, kuris maloniai sutiko mums padėti. Mes suradome nuoširdų talkininką, kataliką– 1991 m. sausio 13 d. Laisvės gynėją, Šaulių  sąjungos narį ( nuo 1990 m.) Romualdą Paugį.  Darbai vyko apie porą savaičių. Medžiagomis dėl paminklo remonto rūpinosi miesto seniūnas. Ačiū, miesto seniūnui Petrui Drevinskui, seniūnijos darbo organizavimo inžinieriui Gediminui Petriškiui, kapinių prižiūrėtojai Danutei Jakubauskienei bei seniūnijos darbininkams už geranorišką nuolatinę pagalbą bei rūpestingumą. Taip pat  nuoširdžius padėkos žodžius tariame už materialinę pagalbą Liucijos Karoblienės anūkui verslininkui Vidmantui Martikoniui, Lietuvos ir Vilniaus miesto savivaldybės bei visuomenės veikėjui (gimęs Pasvalyje). Pokalbio metu jis pasakė, kad visuomet turįs gražių sentimentų Pasvaliui bei galintis visuomet prisidėti prie savo močiutės prasmingos veiklos įamžinimo bei dabartinės LKMS Pasvalio Katalikių Moterų draugijos veiklos. Ačiū paminklo gražintojui Romaldui už įdėtą triūsą.

Dauguma pasvaliečių yra patenkiti, kad paminklas atgimė pasitinkant Visų šventųjų bei Vėlinių šventes.

Viena parapijietė pasakė, prie Švč. Mergelės Marijos paminklo galėtų būti ilgai ilgai maldoje nes čia randa atjautą ir ramybę bei nuostabų grožį.

Žinoma, buvo ir tokių kapinių lankytojų, kuriene pagailėjo ir piktesnio žodžio:

–          Kai viskas griūva, tada tik pradeda tvarkyti ! – replikavo praeivė

–          Ar laikas dirbti, kai baigiasi vasara!- drėbtelėjo kita .

O Švč. Mergelė Marija geradarių pagalba pasipuošė ir kviečia visus šių kapinių lankytojus su meile ir dėkingumu širdyse melstis už mirusias motinas.

Vlada Čirvinskienė

LKMS Pasvalio KMD pirmininkės pavaduotoja, Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio vadovė

Religija , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra