Ariogalos sąskrydyje priimti pareiškimai ir rezoliucijos

Autorius: Data: 2012-08-13 , 10:15 Spausdinti

Lietuvos partizanų, Laisvės kovų dalyvių – politinių kalinių ir tremtinių

SĄSKRYDŽIO

„SU LIETUVA ŠIRDY“

PAREIŠKIMAS

„Dėl istorinės atminties saugojimo ir puoselėjimo“

2012–08–04

Ariogala

Sąskrydžio „Su Lietuva širdy“ dalyviai pastebi, jog šalyje trūksta vieningo bendros istorijos ir tautos bei valstybės praeities suvokimo, kuris turėtų tarnauti konsoliduojant tautą. Trūksta aiškios, įstatymiškai suformuluotos istorinės atminties saugojimo ir nuolatinio jos puoselėjimo politikos. Dėl to Tautos istorinės atminties darbai vykdomi vangiai ir kartais chaotiškai. Tikimės, kad šią spragą užpildys naujas, Seime užregistruotas Tautos istorinės atminties įstatymas.

Raginame dar šios kadencijos Seimą šį įstatymą priimti rudens sesijoje. Kartu apgailestaujame, kad projekte nenumatoma galimybė į Tautos istorinės atminties tarybą deleguoti rezistentų organizacijų atstovų ir dėl to prašome įstatymo projektą atitinkamai papildyti.

Sąskrydžio dalyviai yra įsitikinę, kad veiksmingiausias Laisvės kovų istorijos atminimo puoselėjimo būdas yra nuoseklus moksleivijos supažindinimas su ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo sovietų ir nacių okupantams istorija. Pirmieji žingsniai šia kryptimi jau žengti. Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino pasirenkamai privalomą 18 val. Laisvės kovų istorijos programą. Raginame šią programą patvirtinti, kaip visuotinai privalomą visoms bendrojo lavinimo mokykloms.

Pastebime, jog paskutiniais metais, nepaisant sunkmečio, buvo nemažai atlikta istorinės atminties įamžinimo darbų. Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro bei Radviliškio rajono savivaldybės bendromis pastangomis Radviliškio rajono Mėnaičių kaime įrengtas Lietuvos partizanų 1949 m. Vasario 16-osios Deklaracijos signatarų memorialas. Bet netoliese, Balandiškių kaime, liko sugriuvusi ne mažiau istoriškai svarbi Sajų sodyba, kurią būtina atstatyti. Liko nepastatytas vienintelis iš devynių partizanų apygardų paminklas Dainavos apygardos partizanams.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga už suaukotas lėšas, remiant miesto savivaldybei, Kaune pastatė paminklą Laisvės kovotojų Motinoms, kurio aplinka iki šiolei nesutvarkyta; neįrengta liko ir projekte numatyta Partizanų šlovės alėja. Su Vyriausybės parama išleidome fotoalbumą „Atmintis atgyja paminkluose“ ir parengėme kompaktinį diską su Tauro apygardos partizanų veiklos žemėlapiais.

Prašome Vyriausybę dar šiais metais skirti dalį lėšų neužbaigtų paminklinių kompleksų užbaigimo darbams, o likusiems lėšas numatyti kitų metų biudžeto projekte.

Prašome Vyriausybę apginti Lietuvos Laisvės kovų Miško Brolių draugijos nuosavybės teises į jų jėgomis rekonstruotą [atstatytą] pastatą Vilniuje, Totorių g. Nr.9.

Nesulaukiame gerų vaidybinių filmų apie partizanų karą ir tremtį. Reikia sisteminti ir stiprinti Tremties muziejų veiklą. Organizuoti turistinius maršrutus po pasipriešinimo kovų vietas. Organizuoti pastatytų paminklų teritorijų tvarkymą ir priežiūrą.

Mums labai nemalonu jau daug metų vis priminti Seimui, Vyriausybei ir Vilniaus savivaldybei, kad jau 15 metų nevykdomas Seimo nutarimas dėl iškilaus paminklo visų laikų kovotojams už Lietuvos laisvę statybos Lukiškių aikštėje. Mus labai nuvylė Vyriausybės atsisakymas leisti JAV gyvenančiam architektui R. Mulokui savo lėšomis be konkurso pastatyti paminklą pagal jo tėvo skulptoriaus parengtą, tautiniais motyvais paremtą projektą. Šis atsisakymas, mūsų nuomone, reiškia eilinį paminklo Lukiškių aikštėje statybos žlugdymą.

**********

Lietuvos partizanų, Laisvės kovų dalyvių – politinių kalinių ir tremtinių

SĄSKRYDŽIO „SU LIETUVA ŠIRDY“

PAREIŠKIMAS

„Dėl Juozo Brazaičio veiklos šmeižimo“

2012–08–04

Ariogala

Sąskrydžio „Su Lietuva širdy“ dalyviai, daugelis dar gerai menantys pirmąją 1940 m. sovietinę okupaciją, represijas, terorą ir pirmą masinę tremtį mirčiai į pačius atšiauriausius SSRS rajonus, nacių Vokietijos ir SSRS karo pradžią, Tautos Sukilimą Birželio 23 dieną, Lietuvos Laikinosios Vyriausybės (LLV) sudarymą ir Lietuvos valstybės atkūrimo Manifesto sukeltą džiaugsmą ir atgautą pasitikėjimą savo Tautos galiomis:

– reiškia gilų pasipiktinimą kai kurių Lietuvos universitetų grupės mokslininkų paskelbtu viešu laišku, kuriuo jie išreiškė nepasitenkinimą, kad visuomenė ir oficialūs asmenys, dalyvaudami iškilmingoje palaikų perlaidojimo ceremonijoje, pagerbė LLV Ministro Pirmininko Juozo Brazaičio-Ambrazevičiaus atminimą. Savo laiške iškilmingą perlaidojimą jie pavadino „didele moraline klaida“ ir kaltino J. Brazaitį kolaboravus su naciais ir neužstojus bendrapiliečių žydų. Jie laiko J. Brazaitį ir visą LLV atsakingais už visa, kas vyko tuo metu nacių jau okupuotoje Lietuvoje.

Tokį piktą akibrokštą sukilimo dalyviams ir jų artimiesiems galėjo sugalvoti tik tie, kas „išminties“ sėmėsi gal tik iš KGB klastočių ir S. Vyzentalio centro skleidžiamos „filosofijos“.

Jie tarsi nebūtų patyrę to meto išgyvenimų, tarsi nežinotų tada vyravusios žmonių nuotaikos. Vadovaujantis tokia „logika“ galima būtų paskelbti, kad už viską, kas vyko pokario metais Lietuvoje, atsakingas yra Jonas Žemaitis ir visi Lietuvos partizanai, nes jie partizanų vadų 1949 m. Vasario 16 d. Deklaracijos buvo paskelbti vienintele teisėta Lietuvos valdžia!

– pritariame šių metų birželio 15 d. filosofo Arvydo Šliogerio ir jo kolegų atsakomajame laiške išdėstytai nuomonei apie ypatingomis istorinėmis sąlygomis sukilėlių suformuotą ir tik 6 savaites veikusią LLV, kurios nacių okupantai nepripažino ir su ja nebendradarbiavo. Sutinkame, kad žydų bendruomenės sunaikinimas buvo visais atvejais smerktinas didžiulis nusikaltimas, kuriam nėra jokio moralinio ir politinio pateisinimo. Bet šį baisų nusikaltimą vykdė nacių okupacinis režimas, deja, padedamas ir pavienių lietuviškų jo kolaborantų, kaip buvo ir kitose tuo metu nacių okupuotose Europos šalyse. Todėl istoriniu požiūriu neteisinga, o moraliniu – nesąžininga dėl to kaltinti LLV ir jos Ministrą Pirmininką Juozą Brazaitį, kurie pagal to meto galimybes stengėsi sušvelninti žydų padėtį. Birželio sukilėlių absoliuti dauguma buvo dori ir sąžiningi patriotai. Nors tenka apgailestauti, jog kai kurie būriai, užtraukdami juodą gėdą visai tautai, nepakluso sukilimo štabui bei LLV nurodymams ir dalyvavo nacių surengtose žydų naikinimo akcijose, Gerbiame sukilėlius, LLV ir jos vadovą J. Brazaitį, atlikusius didelės drąsos ir pasiaukojimo Tėvynei žygius. Jie mėgino atstatyti Lietuvos valstybę ir elgėsi didvyriškai. Jų ryžtingi veiksmai įrodė, jog Lietuva buvo prievarta sovietų okupuota prieš jos žmonių valią ir vėl tampa gyva suverenia valstybe. Deja, tik trumpam. Bet tai jau ne sukilėlių kaltė. Juk Kovo 11-osios Akto pasekmės galėjo būti panašios. Ačiū Dievui, jog šį kartą viskas baigėsi laimingai.

**********

SĄSKRYDŽIO

„SU LIETUVA ŠIRDY“

PAREIŠKIMAS

„Dėl politinės padėties rinkimams artėjant“

 2012–08–04

Ariogala

Sąskrydžio „Su Lietuva širdy“ dalyviai, artėjant Seimo rinkimams, kviečia visas patriotines organizacijas svarbiausiu savo veiklos uždaviniu laikyti tinkamą pasirengimą rinkimams bei dabartinės Seimo daugumos ir Vyriausybės išsaugojimą iki kadencijos pabaigos.

Linkime valdančiajai koalicijai garbingai, su visiems žmonėms ir valstybei naudingais rezultatais užbaigti šią kadenciją ir ateityje tvirtai laikytis darbų tęstinumo principo.

Sąskrydžio dalyviams didelį susirūpinimą kelia naujai susikūrusių ir vis dar skubotai besikuriančių prorusiškų, atvirai komunistinių ir tiesiog populistinių partijų ir apsimetėliškų visuomeninių judėjimų gausa. Tokios partijos ir visuomeniniai judėjimai, kaip A. Paleckio „Frontas“, K. Prunskienės „Lietuvos liaudies partija“, K. Brazauskienės „Demokratinė darbo ir vienybės partija“, V. Romanovo „Lietuvos žmonių partija“, V. Žiemelio „Krikščionių partija“ ir visai „šviežios“ N. Venskienės, D. Kuolio ar žurnalisto L. Balsio bei kitos, dažnai neturinčios nei rimtesnių programų, nei pakankamai konsoliduotų komandų, kad galėtų dalyvauti šalies valdyme, bet urmu besiveržiančios į rinkimus, tik kelia sumaištį žmonių galvose.

Jau turime karčią A. Valinsko „prisikėlėlių“ ir kitų politikos avantiūristų, atsitiktinai, bet deja sėkmingai pabandžiusių įšokti į pravažiuojantį politikos traukinį, patirtį. „Prisikėlėliai“ skelbėsi prikelsią Lietuvą, bet tik šoko ir dainavo, juokino publiką, kol patys sugriuvo ir sukėlę politinę krizę vos nesugriovė valdančios koalicijos.

Kviečiame visus rinkėjus, einant prie rinkimų urnų, mąstyti ir galvoti, ką gero žmonėms ar valstybei gali padaryti gal ir geri, bet spontaniškai susibūrę žmonės iš Klonio gatvės ar S. Daukanto aikštės. Arba ką gero sukurtų sergantys sovietine nostalgija? Tokie žmonės gali tik kelti revoliucijas, griauti ar naikinti. O Lietuvai dabar labiausiai reikia kuriančių ir dorai dirbančių politikų.

Raginame balsuoti atsakingai, netikėti tuščiais pažadais nes, pasak Prezidentės, tokiems pažadams nei pinigų, nei galimybių nėra.

Paskutinis balsavimas Seime dėl Visagino atominės elektrinės statybos jau nebe pirmą kartą parodė, jog koalicinės daugumos nėra ir savo programinių nuostatų bei įsipareigojimų rinkėjams tebesilaiko tik Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionių demokratų partija. Tik ja ir verta pasitikėti.

**********

Lietuvos partizanų, Laisvės kovų dalyvių – politinių kalinių ir tremtinių

SĄSKRYDŽIO

„SU LIETUVA ŠIRDY“

REZOLIUCIJA

„Dėl reformų tęstinumo“

 2012–08–04

 Ariogala

 

Sąskrydžio „Su Lietuva širdy“ dalyviai yra labai susirūpinę, kad dabartinei šalį valdančiai koalicijai vis dar nepavyksta iki galo užbaigti būtinai reikalingų sisteminių svarbiausių šalies gyvenimo sričių reformų.

Teisėsaugos, socialinės apsaugos, sveikatos ir švietimo sisteminės reformos yra seniai pribrendę ir būtinos, jei norime galutinai įveikti sovietinį palikimą institucijose ir dalies žmonių sąmonėje, svarbiausiose gyvenimo ir veiklos srityse. Tai kelias pastoviam šalies saugumo stiprinimui bei visos visuomenės gerovės kėlimui.

Raginame Seimą ir Vyriausybę energingiau vykdyti pradėtas, įpusėtas ir baigiamas energetikos sektoriaus ir socialinės apsaugos reformas. Raginame Švietimo ir Sveikatos apsaugos reformas įtvirtinti taip, kad ateityje nebūtų lengva jų iškraipyti ar nepagrįstai pasukti visuomenės raidai žalinga kryptimi. Pabrėžiame valstybės saugumui ypatingai svarbų energetikos nepriklausomumą ir Visagino atominės elektrinės statybos būtinumą, remiantis Seimo priimtais įstatymais.

Sąskrydžio dalyviai pakartotinai ragina LR Prezidentę ir Teisingumo ministrą energingiau vykdyti teisėsaugos ir teismų sistemines reformas, greičiau įteisinti teismų tarėjų instituciją. Pritariame prastai dirbančių ar susikompromitavusių valstybinių įstaigų vadovų ar teisėjų atleidimams ir pakeitimams, bet manome, jog to nepakanka, kad esmingai keistųsi šių ypač visuomenei reikšmingų įstaigų darbas.

**********

Lietuvos partizanų, Laisvės kovų dalyvių – politinių kalinių ir tremtinių

SĄSKRYDŽIO

„SU LIETUVA ŠIRDY“

REZOLIUCIJA

„Dėl okupacijos žalos atlyginimo“

2012–08–04

 Ariogala

Sąskrydžio „Su Lietuva širdy“ dalyviai sveikina Vyriausybės mėginimą dar kartą suaktyvinti sovietinės okupacijos žalos atlyginimo išieškojimą iš Rusijos FR ir pritaria nuolatinės Komisijos, kuri gvildens žalos atlyginimo klausimus, steigimui.

Derantis su Rusijos FR, prašome Vyriausybę, Užsienio reikalų ministeriją ir Vyriausybės steigiamą Komisiją pirmiausia kelti klausimą dėl atlyginimo politiniams kaliniams ir tremtiniams už priverstinį darbą sovietiniuose konclageriuose ir tremtyje atšiauriausio klimato tolimiausiuose, iki tol neapgyvendintose arba mažai apgyvendintose ir kitose buvusios SSRS (dabar Rusijos FR) teritorijose.

Prašome reikalauti, kad Rusijos FR mokėtų pensijas už politinių kalinių ir tremtinių dirbtą laiką bei kompensacijas už sužalotą sveikatą.

Dauguma politinių kalinių ir tremtinių, pretenduojančių į tokias išmokas, yra virš 80 metų amžiaus, silpnos sveikatos; kasmet apie pusę tūkstančio jų jau iškeliauja Anapilin. Todėl pirmiausia reikia spręsti nors paskutinių jų gyvenimo metų sveikatos ir buities problemų klausimus.

Mūsų nuomone, Rusijos FR Vyriausybės sutikimas svarstyti šį klausimą būtų jos humaniškas poelgis, atitinkantis civilizuotos Europos valstybės įvaizdį, į kurį Rusijos FR politikai dažnai apeliuoja.

Atkreipiame būsimų derybininkų dėmesį į tai, jog dauguma priverstinį politinių kalinių ir tremtinių darbą naudojusių įmonių funkcionuoja iki šiol ir kuria Rusijos RF visuminį produktą.

Tremtis , , , , , , , , , , , , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra