22-ą kartą „Su Lietuva širdy“

Autorius: Data: 2012-08-13 , 10:50 Spausdinti

Ingrida VĖGĖLYTĖ, Kaunas

2012 m. rugpjūčio 4 d. šventiškai pasipuošusi Ariogala jau dvidešimt antrą kartą sutiko Lietuvos partizanų, politinių kalinių ir tremtinių sąskrydžio „Su Lietuva širdy“ dalyvius.

Vedami Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų orkestro, išsipuošę ešelonų broliai ir sesės žvaliai, darnia kolona, plevėsuojant vėliavoms, traukė į vaizdingąjį Dubysos slėnį. Čia jų jau laukė scenografės Renatos Lauraitytės tautiniais motyvais puikiai apipavidalinta scena ir net trys renginio vedėjai: V. Kaminskas, V. Kochanskytė ir P. Venslovas.

„Milžiniška traukinio gyvatė dieną naktį nenuilstama vingiuoja. Tai vartai į skaudžią mūsų praradimų istoriją, į svetimais kirviais išgenėtą tarpukario kartą, tai ko mes nebepakeisime praeityje, bet galime pakeisti savyje dabar – tai atsakomybė – už save, už šeimą, už kaimą, už protėvių palikimą: kalbą ir šalį“, – tokiais žodžiais, bėgiais grėsmingai dundant traukiniams, pradėtas 22-asis sąskrydis.

Grojant šalių himnams buvo pakeltos Lietuvos ir čia besisvečiavusiųjų latvių bei estų valstybinės vėliavos. Tylos minute pagerbti kritusieji už Lietuvos laisvę, negrįžusieji iš tremties, nukankinti bei nužudyti mūsų broliai ir sesės. Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai padėjo gėles prie Kankinių memorialo Ariogalos kapinėse.

Šv. Mišias už Tėvynę aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Jis kalbėjo, kad šiandieninės problemos tremtiniams nebaisios, palyginti su tuo, ką jiems teko iškęsti Sibire: „Mūsų tremtiniai patyrė išbandymus, dažnai viršijančius jų žmogiškas jėgas. Daugelis jų atgulė nesvetingoje Sibiro žemėje, bet daugelis ištvėrė pačius sunkiausius išbandymus. Sibiras daugeliui tapo kantrybės, pasiaukojimo, didelės meilės Lietuvai mokykla. Niekas nepadeda tiek pasitarnauti žmogaus dvasiniam augimui, kaip su Dievu išvargtos dienos. Buvę tremtiniai ir šiandien mažiausiai aimanuoja dėl nūdienos bėdų, nes jos atrodo vaikiškos, palyginus su tuo, ką jiems teko iškentėti.“

Jis paminėjo ir olimpinį aukso medalį laimėjusią, dar kūdikystėje mamos netekusią Rūtą Meilutytę kaip pavyzdį, kad sunkius išbandymus priversti išgyventi žmonės nepalūžta, bet tampa dar stipresni. Tik paprastai žmonėms sunku suprasti Dievo planus, todėl visada reikia tikėti ir pasitikėti Dievu. Paminėdamas jaunąją sportininkę jis tarsi teigė, kad ir tremtiniai, tiek daug kentėjo ir dėl to, kad šiandien būtų stiprūs ir ta stiprybe dalintųsi su visa Lietuva.

Visų šv. Mišių metu sąskrydžio dalyvių mintis į viršų kėlė jungtinio politinių kalinių ir tremtinių choro, ištikimai atlikusio vieną iš svarbiausių šventės vaidmenų, dvasingos giesmės. Po Mišių gausus ištvermingųjų bėgikų būrys tradiciškai atnešė deglą, kuriuo Lietuvos partizanas Vytautas Raibikis uždegė šventės aukurą, simbolizuojantį Amžiną Tautos atmintį.

Sąskrydį pasveikinęs Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Povilas Jakučionis taip pat pasveikino laimingai į Tėvynę sugrįžusius „Misija Sibiras’12“ dalyvius.

„Sveikinu visus, kas savo širdyje nešioja Dievą ir Tėvynę. Tokių daug susirinko šiandien čia, gražiame Dubysos slėnyje ties Ariogala. Tokių daug gyvena mūsų mieloje šalyje. Vien dėl tokio žinojimo pasidaro šilta krūtinėje ir šviesiau akyse. Mes, mylintys Lietuvą ne vien tik žodžiais, bet įrodę tai visu savo gyvenimu, kovoję ir kentėję, bet sapnuose visada regėję Laisvės Aušrą ir dabar privalome tęsti kovą už teisingą ir garbingą, visiems mielą Tėvynę. Tikiu, jog esame vieningi ir todėl stiprūs, galintys dar daug nuveikti visos Tautos labui. Ir viešai rodydami asmeninį pavyzdį patraukti daug kitų žmonių prie kilnių idealų. Mes nenorėjome ir nenorime būti nei aukštesni, nei turtingesni už kitus. Norėjome ir norime tik ramiai gyventi savo Šalyje, savo gimtuosiuose namuose, pagal tėvų papročius, vykdydami Dievo valią. Todėl ir norime kalbėti visų mylinčių Tėvynę vardu“, – tokiais sveikinimo žodžiais į susirinkusiuosius kreipėsi P. Jakučionis.

Jis taip pat kvietė visus politikus pamiršti barnius, kivirčus ir iš širdies imtis teisybės bei teisingumo atstatymo: „Žinome, kad teisybę ne visi vienodai supranta. Gal dėl to ir nesiseka. O dėl to, kad teisybės akivaizdžiai trūksta, atsiranda vis naujų „gelbėtojų“ partijų. Gerbiamieji sąskrydžio dalyviai, artėja Seimo rinkimai. Būkime iki galo vieningi ir susikaupę. Nesiblaškykime ieškodami vis naujų „gelbėtojų“, taip išgelbėsime save ir kitus nuo nuolat besikartojančių suiručių“.

Politiniams kaliniams ir tremtiniams P. Jakučionis perdavė Prezidentės Dalios Grybauskaitės nuoširdžiausius sveikinimus. Prezidentė atsiprašė, kad dėl įtemtos darbotvarkės negalėjo šiemet dalyvauti šventėje ir palinkėjo visiems ilgai išbūti aktyviais Lietuvos Respublikos piliečiais.

Renginio dalyvius pasveikino čia apsilankiusi ir šv. Mišiose už Tėvynę dalyvavusi Seimo Pirmininkė Irena Degutienė. Kreipdamasi į politinius kalinius, tremtinius ir laisvės kovų dalyvius Seimo Pirmininkė vadino juos vyresniosios kartos broliais ir sesėmis, kurie tiesė kelius į Lietuvos laisvę.

„Jūs ir Jūsų tėvai kovojote už Lietuvos laisvę. Vėliau prisidėjome ir mes, jaunesnieji. Ir kartu visi iškovojome laisvę Lietuvai. Pirmoji Lietuvos Respublika gyvavo du dešimtmečius. Vėliau, dar du dešimtmečius Jūs ir Jūsų tėvai kovojo miškuose ir kaip gyvuliai buvo tremiami į Sibirą. Bet šiandien mes jau įžengėme į trečią nepriklausomos valstybės dešimtmetį“, – sakė I. Degutienė. Ji pabrėžė, kad tik nuo mūsų visų priklauso, ar tvirtai stovėsime ant kojų ir saugosime sunkiai iškovotą laisvę.

„Kviečiu Jus visus į bendrą talką. Susitelkime ir pamirškime nuoskaudas. Nes tik nuo mūsų vienybės ir susitelkimo priklauso, kokioje Lietuvoje gyvensime ateityje“, – sakė I. Degutienė.

Seimo narys Rytas Kupčinskas sąskrydžiui atgabeno Atkuriamojo Seimo pirmininko, europarlamentaro prof. Vytauto Landsbergio sveikinimą.

Profesorius sąskrydžio dalyvius pasveikino su tradicine brolystės diena ir kartu išreiškė didelį susirūpinimą dėl mūsų Tėvynės ateities.

„Gyvename sunkų pakrikimo metą. Jis panašus į 1940-uosius, kai besipešančios partijos pamiršo apie Lietuvą ir Teisybę, o kai kurie parsidavė ir nubėgo tarnauti svetimam agresoriui. Ir dabar nepatenkintieji marga valdžia įkalbinėjami burnoti prieš Lietuvą. Politikams pasakyčiau – nebūkite tokie kaip Paleckis, Cvirka ir susipainiojusi vargšė Salomėja, kuriuos už virvučių tampė Dekanozovas ir Sniečkus. Juk ir šiandien Sniečkaus nusikaltėlių sąrašas gautų balsų. Geriau balsuoti už klystančius, o ne už parsidavėlius. Jūs buvote, este ir liksite ištikimi Tėvynei. Padėkite susipainiojusiems. Palaikykite Lietuvos jaunimą, kuris turi idealų ir meilės Tėvynei. Tegu jie drąsiai ateina. Surenkite kitą sąskrydį bendrai kartu su jais. Linkiu Jums ištvermės ir sveikatos“, – palinkėjimus siuntė prof. V. Landsbergis.

Sąskrydį sveikino ir gausus Seimo narių būrys iš Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Seime. Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, Arvydas Anušauskas ir Agnė Bilotaitė sąskrydžio dalyviams išleido specialius lankstinukus, kuriuose pristatė savo nuveiktus darbus. A. Bilotaitės vadovaujamas jaunųjų konservatorių choras šventės dalyviams atliko dainą „Laisvė“. Ši Seimo narė savo lankstinuke tremtinių vaikus ir vaikaičius kvietė aktyviai įsijungti į jaunųjų konservatorių veiklą.

Seimo narys Rimantas Jonas Dagys pasidžiaugė, kad Lietuva tvirtai žengia į priekį, kai tuo tarpu kitos Europos šalys vis dar kapstosi krizių liūne ir dėkojo už palaikymą ir supratimą. Vincė Vaidevutė Margevičienė visus sveikino poeto Vytauto Cinausko eilėmis, žemai lenkėsi tremtiniams už tai, kad saugo šventą atmintį ir ragino būti kartu. Ji prašė padėti TS-LKD laimėti rinkimuose ir tvirtino, kad politikai žinantys, ką privalo daryti. Arimantas Dumčius ragino nemanyti, kad Seime nieko nedaroma politinių kalinių ir tremtinių klausimais. Jis tvirtino, kad čia yra ginamos šių žmonių teisės, saugoma istorinė atmintis, o reikalui esant, tremtinių labui net pasipykstama su Vyriausybe. Vilija Aleknaitė-Abramikienė džiaugėsi, kad kasmet sąskrydyje gali pasisemti jaunystės, nes čia kasmet suvažiuoja pačios gyvybingiausios tautos sielos. Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas sakė, kad sąskrydyje kaip visada tvyro gera nuotaika, šviesūs veidai. Jis ragino puoselėti istorinę atmintį ir perduoti ją jaunesnėms kartoms. Egidijus Vareikis tvirtino, kad planuojama atominė gamins ne tik elektrą, bet ir laisvę. J. Dautartas, kaip tikras meno žmogus, dėkojo choristams. Kazimieras Kuzminskas, artėjant rinkimams, ragino nežaisti Lietuva, o balsuoti pagal sąžinę, eiti po viena vėliava ir remti konservatorius bei krikščionis demokratus. Jonas Šimėnas ir Paulius Saudargas pranešė išvykstantys į misiją: netoli Kraslago, Rešotuose įamžinti buvusio Lietuvos prezidento Aleksandro Stulginskio atminimą. Vitas Matuzas dėkojo, kad jo vaikai ir penki vaikaičiai gali gyventi laisvoje Lietuvoje. Petras Luomanas iš Panevėžio sąskrydžiui atvežė linkėjimus nuo 89-erių metų Rešotuose kalėjusio politinio kalinio Juozo Karsokos, kuriam atvykti į Ariogalą nebeleidžia jėgos. Seimo narys sakė, kad tiek, kiek turėsime meilės širdyje Lietuvai, tiek turėsime ir stiprią Lietuvą. Taip pat ragino ne tik likti stipriems savo dvasia, bet ir uždegti kitus. Saulius Pečeliūnas priminė, kad dešinieji Lietuvos valdžioje buvo tris kartus: pirmąjį atkūrė valstybę, antrą kartą atkūrė sugriautus bankus, trečią kartą gavę šansą – veda Lietuvą į energetinę nepriklausomybę. Na, o žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius dėkojo sąskrydžio dalyviams, kad jų dėka šiandien gyvas Lietuvos kaimas.

Toliau sąskrydžio metu buvo priimtos penkios rezoliucijos ir pareiškimai, atspindintys politinių kalinių ir tremtinių požiūrį į dabartines esmingiausias šalies gyvenimo problemas. Po jungtinio tremtinių ir politinių kalinių choro dainų programos, kurią savo balsiu dainavimu „rėmė“ ir sąskrydžio dalyviai, tęsė koncertinė programa, kurios metu buvo galima išgirsti dainuojant Arvydą Vilčinską, Nemakščių vokalinį instrumentinį ansamblį bei roko grupę „Thundertail“ ir Veroniką Povilionienę.

Aido Bumbulio nuotr.

Nuotraukose:

1. Šventinė eisena su LK sausumos pajėgų orkestru priešakyje

2. Bėgikai nešantys šventės ugnį

3. Šventinės ugnies įžiebimas

4. LPKTS pirmininkas dr. P. Jakučionis

Voruta. – 2012, rugpj. 18, nr. 17 (755), p. 1, 15.

Tremtis , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra