„Telaimina Viešpats Baltarusiją…“

Autorius: Data: 2010-01-10, 07:33 Spausdinti

Šie žodžiai nuskambėjo iš naujai paskirto Minsko-Mogiliovo metropolito arkivyskupo Tadeušo Kondrusevičiaus lūpų 2007 m. lapkričio 10 d., kada jis iškilmingai įėjo į Minsko Švenčiausios Mergelės Marijos Arkikatedrą. Iškilmingas šv. Mišias aukojo du kardinolai, devyniolika vyskupų, daugybė dvasininkų iš įvairių Baltarusijos vyskupysčių bei užsienio. Visi tikintieji negalėjo sutilpti didžiulėje Minsko katedroje, bet net ir būdami gatvėje jie galėjo dalyvauti iškilmėse – buvo pastatytas ekranas ir transliuojamos mišios.

Iškilmingų mišių pradžioje lotynų ir baltarusių kalbomis buvo perskaityta Popiežiaus bulė apie arkivyskupo Tadeušo Kondrusevičiaus paskyrimą Minsko-Mogiliovo metropolitu. Joje rašoma: „Mes atsakingai žiūrime į atskiras bažnyčios sritis ir norime joms padėti. Šiandien norime atkreipti dėmesį į Minsko ir  Mogiliovo sritis, kurios, iš pareigų pasitraukus broliui Kazimierui Sviontekui, Šventosios Romos Bažnyčios Kardinolui, liko be savo ganytojo. Todėl ir norime atsiųsti jums kitą vyskupą. Tai brolis, kuris anksčiau sėkmingai vadovavo Maskvos Dievo Motinos vyskupijai, atsakingai ir sąžiningai vykdė vyskupo pareigas. Patirtis dieviškuose ir žemiškuose reikaluose šį žmogų charakterizuoja kaip nusipelniusį nešti šią sunkią, bet garbingą naštą“. Perskaičius raštą, arkivyskupas priėmė pastoralę, valdžios ženklą vietos bažnyčioje, ir pradėjo iškilmingas pamaldas.

Pamokslo pradžioje prisiminė, kaip užėjo į šią šventovę, kuri tuomet buvo naudojama tik kaip sporto salė, ir po kelių valandų sužinojo, jog čia jis paskiriamas vyskupu. O šiandien iškilmingai įžengė į restauruotus Dievo namus: „Su dideliu jauduliu ir atsakomybe aš įžengiu į šią Arkikatedrą – visų Minsko-Mogiliovo vyskupystės bažnyčių motiną – ir sveikinu Jus apaštalo Pauliaus žodžiais: „Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventosios Dvasios vienybė tebūna visada kartu su Jumis“. Tardamas apaštalo žodžius aš prieš Jus stoviu ir kaip Jūsų brolis, ir kaip Jūsų vyskupas“. Šiuos žodžius tikintieji palydėjo karštais aplodismentais.

Pamoksle arkivyskupas dėkojo savo pirmtakui kardinolui Kazimierui Sviontekui už nelengvus tarnystės vyskupijoje metus.

Svarbu paminėti faktą, jog inauguracijoje nedalyvavo Filaretas – Baltarusijos provoslavų cerkvės vadovas – buvo tik jo atstovas. Šis faktas kalba apie tai, jog provoslavų hierarchijos arkivyskupas T. Kondrusevičius netenkina.

Gautas prezidento sveikinimas, kurį perskaitė patarėjas religijų ir tautybių klausimais Leonidas Guliaka. Jame sakoma: „Malonu, kad baltarusių katalikų globėju paskirtas būtent Jūs, mūsų žemietis, turintis didžiulį autoritetą ir tarp kitų religijų atstovų. Tikiuosi, jog užimdamas tokias aukštas pareigas padarysite viską, kad ir toliau Romos katalikų bažnyčia tarpininkautų stiprindama pusiausvyrą, gėrį ir santarvę bendrame mūsų baltarusiškame name…“

Tęsdamas pamokslą T. Kondrosevičius pažymėjo: „Pripažįstu, jog šiandien prisiimdamas šią labai svarbią misiją, jaučiu baimę – ar sugebėsiu įvykdyti man paskirtą užduotį, ar užteks jėgų ir gabumų. Kita vertus, žinau, kad jei siunčia Dievas, jis ir suteiks taip reikalingų jėgų užduočiai įvykdyti. Todėl visą savo ganytojišką veiklą Minsko – Mogiliovo vyskupystėje, užtariant Mergelei Marijai, Baltarusijos globėjui Mykolui Arkangelui ir mano vardo globėjui Judui Tadeušui, aš patikiu Dievui, pakartodamas savo kaip vyskupo šūkį: „Quis ut Deus“ ( „Kas, jei ne Dievas“ ). Aš giliai tikiu, jog visada su manimi bus Jono Pauliaus II žodžiai, pasakyti 1989 m. spalio 20 d., kuomet Vatikane, Švento Petro bazilikoje, priėmiau vyskupo šventimus: „Tadeušai, nebijok, viskas bus gerai. Aš už tave melsiuosi…“

Aš žinau, Jonai Pauliau Didysis, kad žiūrėdamas pro dangiškojo Tėvo langą, Tu meldiesi ir laimini mane. Taip pat žinau, kad mane lydės ir Šventojo Tėvo Benedikto XVI palaiminimas, kurį su tėviška meile jis perdavė bulėje, patvirtinančioje mano paskyrimą Minsko – Mogiliovo vyskupijos metropolitu.

Aš kreipiuosi į Jus, broliai vyskupai, dvasininkai, vienuolynų ordinų nariai, mokslo ir kultūros atstovai, tikintieji, kad mes visi kartu laikydamiesi Kristaus evangelijos principų, dalyvautume dvasiniame mūsų tėvynės atgimime.

Dievas mus, vyskupus, čia paskyrė tam, kad mes tarnautume Baltarusijos liaudžiai. Todėl privalome padaryti tai, kas įeina į mūsų pareigas, kad taptume to meto atstovai, kad su visa atsakomybe atliktume pedagoginę, švietėjišką, dvasinę misiją žmonių labui.

Istoriškai taip susiklostė, kad Baltarusijoje gyvena skirtingų tautybių, kalbų ir kultūrų žmonės. Ne veltui mūsų tauta didžiuojasi tolerancija ir atvirumu visiems. Mes turime saugoti, ginti bei toliau plėtoti mūsų protėvių palikimą ir baltarusių tautos laimėjimus.

Kitas charakteringas Baltarusijos bruožas – religinių konfesijų įvairovė. Su broliška meile kreipiuosi į kitų tikėjimų atstovus ir, rūpindamasis mūsų ateitimi, kviečiu bendradarbiauti“.

Baigdamas pamokslą, metropolitas pasakė: „Dieve! Gailestingai pažiūrėk į mane, savo tarną, ir palaimink ganytojišką mano auką kelyje į šventumą – mūsų gyvenimo tikslą. Pažiūrėk į mūsų Tėvynę, kad ji, Baltoji Rusija, išlaikytų dvasinį tyrumą ir būtų miela Tau; kad virš mūsų visada būtų taikus dangus. Apdovanok mūsų mėlynakę šalį savo malone, kad ji, palaminta Dievo, sužydėtų Dievo garbei ir žmonių gerovei…“

Po to buvo sveikinimai, išsakyta daug šiltų žodžių ganytojui. Svarbu paminėti kardinolo K. Svionteko, arkivyskupo pirmtako, kalbą, kurios metu T. Kondrusevičiaus akyse pasirodė ašaros.

Pasveikinti taip pat atvyko Amerikos ir kurijos kardinolas Edmundas Šoka. Geilordo vyskupas nuo 1971 m. birželio 11.  d. iki 1981 m. kovo 21 d. Detroito arkivyskupas nuo 1981 m. kovo 21 d. iki 1990 m. balandžio 28 d. Šventojo Sosto ekonomikos reikalų prefektūros pirmininkas nuo 1990 m. sausio 22 d. iki 1997 m. spalio 15 d. Popiežiaus komisijos Vatikano valstybės reikalams pirmininkas nuo 1997 m. spalio 15 d. iki 2006 m. rugsėjo 15 d. Vatikano gubernatorius nuo 2001 m. vasario 22 d. iki 2006 m. rugsėjo 15 d. Kardinolas-šventikas su titulu Ss. Andrea e Georgio al Monte Celio nuo 1988 m. birželio 28 d., kurio šaknys susijusios su Baltarusija, jo tėvas gimė Grodnensko srity.

Pamaldų metu Tadeušas Kondrusevičius į susirinkusiuosius kreipėsi vienuolika kalbų. Iš pradžių rusiškai, tai kalba šalies, kurioje praėjo šešiolika jo ganytojiškos veiklos metų, po to lenkiškai, lietuviškai, latviškai, ukrainietiškai, angliškai, vokiškai, prancūziškai, ispaniškai, itališkai ir armėniškai.

T. Kondrusevičius grįžo į Baltarusiją, Rusijoje, t. y. ne savo etninėse žemėse, atitarnavęs šešiolika metų, penkis mėnesius ir tris dienas. Toks tikslus skaičiavimas labai daug pasako, pirmiausia apie tai, kokia jam brangi gimtoji žemė – juk jis suskaičiavo kiekvieną dieną, kuri skyrė jį nuo gimtinės.

Pamaldos baigėsi didingais baltarusiško religinio himno „Visagalis Dievas“garsais, kurie sklido į viršų susiliedami su katedros varpų gausmu ir atversdami naują Baltarusijos bažnyčios istorijos puslapį.

Tadeušas Kondrusevičius. Biografija

Gimė 1946 m. sausio 3 d. Odelske, Gardino apskrityje. Baigė Leningrado politechnikos institutą ir keletą metų dirbo inžinieriumi Vilniuje. 1981 m. baigė Kauno dvasinę seminariją ir priėmė kunigo šventimus.

Dirbo kunigu Vilniuje, neakivaizdiniu būdu mokėsi Teologijos fakultete prie Kauno dvasinės seminarijos.

Specializavosi dogmatinės teologijos srityje ir apsigynė iš pradžių magistro darbą, vėliau daktaro disertaciją.

1988 m. grįžo į tėvynę – į Baltarusiją. 1989 m. gegužės 10 d. Šventasis Sostas paskyrė jį laikinai eiti vyskupo pareigas Minsko vyskupijoje, o tų pačių metų spalio dvidešimtą tapo vyskupu. 1991 m. balandžio 13 d. buvo įšventintas arkivyskupu ir šiaurinėje europinės Rusijos dalyje pradėjo eiti apaštališkojo administratoriaus pareigas. 1999 m. kovo 2 d. buvo išrinktas Rusijos Federacijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininku. 2002 m. vasario 11 d. popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtas keturių naujai susikūrusių Romos katalikų vyskupijų metropolitu Rusijos Federacijoje.

2007 m. spalį popiežiaus Benedikto XVI įsakymu paskiriamas Minsko – Mogiliovo vyskupijos ordinatoriumi.

T. Kondrusevičius yra Popiežiaus Tarybos narys sveikatos apsaugos klausimais, Ypatingosios Tarybos narys. Kelių užsienio universitetų garbės daktaras. Eurazijos mokslų akademijos akademikas.
Kalba baltarusių, rusų, lenkų, lietuvių, anglų ir italų kalbomis. Aktyviai sportuoja (bėgioja, slidinėja, žaidžia futbolą ir ledo ritulį).

Iš baltarusių kalbos vertė Vilma Kisielytė

Rašant straipsnį panaudota medžiaga iš interneto tinklapio www.catholik.by

Norėčiau asmeniškai padėkoti Aleksandrui Tarelkinui ir kunigui Aleksandrui Amelčeniui, atsakingam už spaudą prie Baltarusijos katalikų vyskupų konferencijos, už fotonuotraukas.
 

Sena VorutaSusiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra