„Karunkai“ – 25

Autorius: Data: 2011-06-15 , 13:50 Spausdinti

Jovita NIŪNIAVAITĖ-LESIENĖ, Antanas LESYS, Vilnius

Lietuviška giesmė! Kaip tujen galinga!..

Kas Tavo suprato grožybę slaptingą?!

O dar kad ją gieda minia tūkstantinė,

Minkštėja, nors būtų širdis akmeninė…

(Kun. J. Tilvytis-Žalvarnis)

Kelio pradžia

Karunka“ – taip šimtamečiuose giesmynuose malda „Vainikėlis“ vadinama. „Karunka“ – tai Vilniaus maldos ir liaudiško giedojimo grupės narių drauge pinamas giesmių ir maldų vainikas už gyvuosius ir mirusiuosius. Pirmieji grupės giesmininkai buvo ,,Raskilos‘‘ liaudies dainų klubo dainininkai, Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio nariai.

Sovietmečiu jie dainavo „Raskilos“ etnografiniame ansamblyje. Bene labiausiai šis ansamblis išgarsėjo Kernavėje švenčiant Jonines. Aiškiai jautėsi rezistencinės nuotaikos. Tačiau valdžia, nors ir šnairuodama, toleravo: nesiryžo trenkti per pačią tautos gyvastį – iš amžių glūdumos mūsų dienas pasiekusį folklorą. Pats gyvenimas reikalavo grupelės žmonių, kurie galėtų giedoti per šermenis ir laidotuves. Juk mirdavo Dievą tikintys artimieji, bičiuliai“ (XXI amžius, 2006 m., Nr. 42).

Kai kurie liaudies dainų klubo „Raskila“ nariai tarpusavyje pakalbėdavo ir apgailestaudavo, kad miršta seni giesmininkai, nyksta etnografinės giesmės. Gedimino Jakubčionio skatinama nutariau sukviesti draugus į pirmą liaudiško giedojimo būrelio repeticiją. Aš jau turėjau organizacinio darbo patirtį (organizuodavau ir vesdavau M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio renginius), todėl ėmiausi burti norinčius giedoti patikimus žmones, pradėjau ieškoti giedojimo vadovų. Marytė Politikaitė ir Onutė Striganavičiūtė, kurios giedojo Vilniaus Dievo Apvaizdos bažnyčios chore, sutiko mus mokinti. Visa tai vyko 1986 m. pavasarį. Dr. Aldona Kačiarauskienė rašė: ,,Tuomet Atgimimo vėjai trispalvių dar neplaikstė ir vargu ar kas numanė, kad jos kada nors suplevėsuos‘‘(XXI amžius, 2006 m., Nr. 42). Rinkdavomės laikydamiesi konspiracijos, nenorėjome, kad mūsų tarpe atsirastų žmonių, palaikančių ryšį su KGB pareigūnais, nes repeticijų metu atvirai kalbėdavome apie vykstančius politinius įvykius, pasikeisdavome pogrindyje leidžiama literatūra. Pradžioje repertuaras buvo paprastas, giedojome tas giesmes, kurias Marytė ir Onutė išmokdavo giedodamos chore. Irena Bražėnaitė mus mokindavo iš savo mamos išmoktų liaudiškų giesmių. Rinkdavomės kažkurio iš giesmininkų arba jų draugų namuose kartą per savaitę. Džiaugiuosi, kad ir mano mama Kazė Niūniavienė mus išmokino giedoti giesmes „Marija Magdelena“, „Marijos vardas“ ir kt. Pirmieji ir aktyviausi giesmininkai buvo: Jonas ir Giedrė Kareniauskai, Elvyra Lapinskienė, Zina Vepštaitė, Gediminas Jakubčionis, Zita Karklelytė, Irena Bražėnaitė, Povilas Varnelė, Juozas Tonkūnas, Juozas Kančys, Zita Vanagaitė, Inita Tamošiūnienė, Gediminas Ardzijauskas, Vytautas Uogelė, Rasa Linkevičiūtė ir kiti. Netrukus jam išrinkome „Karunkos” pavadinimą. Sekmadieniais šv. Mišių metu pradėjome giedoti Šv. Onos bažnyčioje. Giedoti mokino Šv. Onos bažnyčios vargonininkas. 1986 m. gruodžio mėn. už pogrindinės literatūros leidimą ir platinimą buvo suimtas Gediminas Jakubčionis ir mes Šv. Onos bažnyčioje giedoti nebesirinkdavome, repetuodavome butuose. Giesmių repeticijoms pradėjo vadovauti Zita Karklelytė.

Tolimesnė „Karunkos“ veikla

Z. Karklelytė straipsnio autorę informavo: Dabartiniu metu „Karunkoje“ yra nuo 30 iki 50giedotojų. Dalyvavimas laisvas. Ateina, kas turi galimybių ar noro. Tai tarsi sambūris žmonių, kuriems patinka melstis būtent tuo būdu – liaudiška giesme. Giedrė ir Jonas Kareniauskai, Elvyra Lapinskienė, Zina Vepštaitė dalyvavo 1986 m. gegužės mėn. 1-oje liaudiško giedojimo būrelio repaticijoje ir iki šiol gieda „Karunkoje“.

Iki šiol „Karunkos‘‘ vienas pagrindinių užsiėmimų – giedoti palydint žmogų į paskutinę kelionę. Tai grupės misija, dėl to už šią tarnystę jie neima pinigų.

Grupės giesmės yra ilgos ir sudėtingos. Yra giesmių susidedančių iš 80 posmelių, tokie kūriniai giedami pusantros valandos.

Giedojimas, atlaidai, šventės Lietuvos bažnyčiose ir atmintinose vietose

* „Graudūs verksmai‘‘ Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (1994 m. liepos 27 d.).

* Švč. Jėzaus Širdies atlaiduose Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje Kabeliuose (Varėnos r., 1997 m.).

* Šv. Cecilijos, bažnytinės muzikos globėjos, šventėje Želvoje (Ukmergės r., 1996 m., lapkričio 24 d.).

* Vasario 16-osios minėjimas Senuosiuose Trakuose (1997 m.) ir Tremtinių namuose (1998 m.).

* Kryžiaus išaukštinimo šventėje ir procesijoje į Kryžių kalną (1992 ir 2003 m. liepos 23 d.).

* Žolinėje Pivašiūnuose – giedojimas per sumą, kryžių pašventinimą, agapę (2008 m. rugpjūčio 19. d.).

* Švč. M. Marijos Paguodos atlaiduose Palėvenėlės Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje (Kupiškio r., 2009 m. rugsėjo 30 d.).

* Ignaciškos šeimos Lietuvos Jėzuitų provincijos įsteigimo 400 metų jubiliejaus minėjime Šiluvoje (2008 m. gegužės 31 d.).

* Kryžių šventinime – Krivasalyje (Utenos r., 1997 m. rugsėjo 28 d.), Ryliškėse (Alytaus r., 2000 m. liepos 16 d.), Liškiavoje (Varėnos r., 2008 m. birželio 28 d.), Pavirinčių k. (Molėtų r., 2009 m. rugsėjo 15 d.).

* Dvasinio išgydymo pamaldose Panaroje, Pilnų namų bendruomenėje (2007 m., rugpjūčio mėn. ir 2009 m. spalio 11 d.). Trinapolio rekolekcijų namuose Vilniuje (2010 m. rugsėjo 4 d.).

* Popietėje „Viešpaties gailestingumą giedosiu per amžius‘‘ šv. Faustinos namelyje (2010 m. gegužės 8 d.).

* Jono Pauliaus II aikštėje Vilniuje – degančių žvakių vainikas, giesmės ir maldos už Joną Paulių II (2005 m. balandžio 7 d.).

* Advento ir Gavėnios susitaikymo pamaldose, Didžiojo Penktadienio pamaldose, po kurių giedami „Kalvarijos kalnai“ Vilniaus Šv. Mikalojaus, vėliau – Šv. Jonų bažnyčioje, kone kasmet.

* Giedojimas šv. Mišiose: Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje Nemenčinėje (Vilniaus r., 1995 m. spalio 8 d.), buv. Šv. Juozapato bažnyčioje Pabradėje (Švenčionių r., 1998 m. rugsėjo 4 d.), įvairiomis progomis Vilniaus Šv. Jonų, Šv. Kazimiero, Šv. Rapolo, Dievo Apvaizdos bažnyčiose, Dievo Gailestingumo šventovėje, Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos atlaiduose.

Giedojimas renginiuose

* Prakartėlių parodoje Rokiškio krašto muziejuje (2000 m. sausio 15 d.).

* Folkloro festivalyje „Skamba skamba kankliai“ (Bernardinų bažnyčia, 2004 m. gegužės 30 d.).

* Antano Baranausko jubiliejaus minėjime Anykščių šv. Mato bažnyčioje ir koplyčioje (2005 m. sausio 18 d.)

* Kryždirbystės duomenų rinkėjų seminare Anykščiuose (2002 m.) ir kryždirbių kūrybinėje stovykloje Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse (2004 m.) – kartu su paskaitomis apie liaudiškąjį giedojimą.

* Lietuvių katalikų mokslo akademijos konferencijoje „Etninės kultūros krikščioniškieji aspektai“ (Vilnius, 1995 m. lapkričio 9 d.).

* Pogrindžio žurnalo „Rūpintojėlis“ sukakčių minėjimuose: Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje (1992 m.), buv. Pedagogikos muziejuje Kaune (1997 m. kovo 8 d.), Šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje (1997 m. gegužės 11 d.).

* Leidinių pristatymuose: CD „Kryždirbystė Lietuvoje“ (Lietuvos liaudies kultūros centras, 2006 m.), Birutės Žemaitytės knygų „Su kryžiumi per Europą“ ir „Pėsčiomis į Šventąją Žemę“(Druskininkai, 2005 m. vasario 27 d. ir 2007 m. liepos 8 d.), Vynmedžio šakelės poezijos leidinio, „Irkis į gilumą“ (Paminklinė Kristaus prisikėlimo bažnyčia, Kaunas, 2008 m.).

* Giesmių vakare Skirsnemunės kultūros namuose ir Šv. Jurgio bažnyčioje, svečiuojantis pas Skirsnemunės giedotojus (1995 m. birželio 17–18 d.).

* Gavėnios giesmės giedojimų vakare su Veronika Vilniaus mokytojų namuose (2006 m. balandžio 11 d.).

Programiniai giedojimai pagal katalikų kalendorių

Vėlinės:

* vakaras su Skirsnemunės liaudies giedotojais Šv. Kazimiero bažnyčios salėje (1994 m. lapkričio 5 d.)

* naktinė procesija su deglais ir giesmėmis prie apleistų kapų Vilniaus Karveliškių kapinėse (2004 m. lapkričio 2 d.)

* vakaras su ansambliu „Dangaus lelija“ Kauno Jėzuitų namų salėje (2009 m. lapkričio 7 d.)

* kasmetiniai ritualiniai vakarai „Karunkoje“

Adventas ir Gavėnia:

Su specialiomis programomis lankytasi Alantoje, Alytuje, Birštone, Paluknyje, Raseiniuose, Taujėnuose, Vilniaus parapijose ir mokyklose, senelių globos namuose, sanatorijose.

Kalėdos:

Kalėdinės giesmės Praveniškių pataisos namuose.

Stovyklos, skirtos dvasiniam tobulėjimui ir poilsiui

Kabeliuose 1997 m. liepos 27 d. – rugpjūčio 2 d., dvasios vad. E. Merkys SJ;

Druskininkuose, Jėzuitų rekolekcijų namuose – nuo 2002 m. kasmet, vad. A. Baniulis SJ., s. Kazėnas SJ, G. Kijauskas SJ;

Respublikinė liaudies giedotojų stovykla Šiluvoje 2008 m. liepos 17–19 d., vad. S. Kazėnas SJ.

Iš stovyklų (nuo 2002 m.) išaugo Ignaciškojo dvasingumo grupelė, vad. A. Baniulis SJ.

Piligriminės kelionės

Po Italiją, aplankant šv. Pranciškaus bei kitų šventųjų vietas, garsias šventoves, dalyvaujant audiencijoje pas popiežių Joną Paulių II (1999 m.);

Į didžiuosius Žemaičių Kalvarijos bei Šiluvos atlaidus – kone kasmet;

Į Vilniaus Kalvarijas: vieni ir su parapijomis.

Amžinąjį atilsį, duok mirusiems, Viešpatie…

Introitus

Daug karunkiečių jau išlydėti giedoti su dangaus angelais: Gediminas Ardzijauskas, Juozas Tonkūnas, Juozas Kančys, Gediminas Jakubčionis, Onutė Kuckienė, Vytautas Milvydas, Ona Pivoriūnienė, Michalina Počiulpienė, Algimantas Sinkevičius, Petras Šilius, Zita Vanagaitė, Gintautas Zakarevičius.

„Karunkos“ jubiliejinis gimtadienis

Grupės 25-erių metų jubiliejus tradiciškai buvo švenčiamas 2011 m. gegužės 22 d. (sekmadienį) Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje. Šv. Mišių metu buvo aukojamas pačių karunkiečių rankomis nupintas 25 rožių vainikas, juodos duonos kepalas. Bažnyčioje veikė foto paroda iš grupės gyvenimo. Gimtadienio proga buvo išleistas lankstinukas su nuotraukomis „Karunka – 25‘‘ ir kompaktinė plokštelė „Aukštyn širdis‘‘. Joje įrašyta 15 giesmių, kurias atlieka „Karunka‘‘. Plokštelė įrašyta Lietuvos liaudies kultūros centro Garso įrašų studijoje.

Pasibaigus šv. Mišioms, karunkiečiai, jų rėmėjai, bičiuliai ir gerbėjai rinkosi Konstantino Sirvydo kiemelyje, kuriame vyko antroji jubiliejaus dalis. Čia, kaip ir bažnyčioje, buvo sakomi padėkos žodžiai Viešpačiui už duotą laiką, jėgas, atliktus darbus, už bendrystę, už šią padėkos ir džiaugsmo šventę. Buvo dėkojama: Lietuvos katalikų religinės šalpos fondui, keletą metų rėmusiam Lietuvos blaivybės fondui, visiems, remiantiems „Karunką‘‘ malda, 2 proc. mokesčių dalimi ir aukomis. Vėliau šventės dalyviai giedojo, dalijosi prisiminimų įspūdžiais, šoko ir vaišinosi prie bendro vaišių stalo.

„Karunkos“ giesmių šaltiniai ir leidiniai

Grupės giesmių tekstai yra paimti iš vysk. Motiejaus Valančiaus „Kantičkų“(XIX–XX a.), J. Tilvyčio–A. Žalvarnio „Giesmyno“ (1930 m.), J. Siniaus parengto giesminėlio‚ „Į amžinatvę lydint“ (1938 m.) bei kitų giesmynų. Melodijos užrašytos iš kaimo giedotojų įvairiose Lietuvos vietose. „Karunkos“ dalyviai giesmių mokėsi iš Trakų, Druskininkų, Kėdainių, Jurbarko, Šilutės, Kretingos, Mažeikių, Telšių, Šiaulių, Kelmės, Ukmergės, Molėtų, Ignalinos, Švenčionių apylinkių, taip pat Baltarusijos lietuvių liaudies giedotojų.

Vysk. Juozas Tunaitis rašė: „Nuoširdus AČIŪ „Karunkos“ sujungtam giedotojų būreliui, kurio atliekamų giesmių melodijos, lyg šaltinėlis iš religinių liaudies gelmių ištryškęs, žavi ir ramina sielą, nuteikia maldai ir kelia į Dievą. Jų giesmės, tiek šaltiniais (dažniausiai giedamos katechetine prasme labai turtingos senovinės „Kantičkų“ giesmės), tiek atlikimo būdu, vyresniuosius dar maloniai nuteikia prisiminti ir savo kūdikystę, kada jie girdėdavo savo tėvelių ir senelių panašų giedojimą“ (Ieško Tavęs mano siela, Vilnius, 2006 m.).

„Karunka“ išleido šiuos leidinius: giesmynėlį „Mano siela šlovina Viešpatį“ (1994 m.); garso kasetę „Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia“ (1994 m.); garso kasetę „Prie dangaus glauskis“ (2000 m.); giesmyną „Ieško Tavęs mano siela“ (2006 m.); CD „Aukštyn širdis“ (2011 m.).

Literatūra:

1. Ieško Tavęs mano siela (giesmynas), Vilnius, 2006 m.

2. Mano siela šlovina Viešpatį (giesmynėlis), Vilnius, 1994 m.

3. XXI amžius, 2006 m. Nr. 42.

4. Karunka – 25 (bukletas), Vilnius, 2011 m.

Autoriaus nuotr.

Nuotraukose:

1. Karunkiečiai Konstantino Sirvydo kiemelyje (Jono Kareniausko nuotr.)

2. Konstantino Sirvydo kiemelyje

3. Nuotraukų ekspozicija iš „Karunkos“ gyvenimo

4. „Karunka“ šv. Mišių metu

 5. Gieda karunkiečiai

Voruta. – 2011, liep. 23, nr. 14 (728), p. 13.

Muzika , , ,Comments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra